دانلود پایان نامه
درواقع، مهم ترین معیارهایی که در خصوص تأمین‏کنندگان موردتوجه بوده است، معیار هزینه کیفیت تأمین‏کنندگان و تحویل به موقع کالا از تأمین‏کنندگان به مشتریان می‏باشند‏ و معیار هزینه/قیمت کمتر موردتوجه قرارگرفته اند.
مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تولیدکنندگان در زنجیره‏ی تأمین
هسیه و همکاران (2010) به بررسی زنجیره‏ی تأمینی پرداختند که از یک تولیدکننده و یک تأمین‏کننده تشکیل شده است و فرایندهای بازرسی و تولید این زنجیره دارای مشکلات و ایرادهای کیفیتی ‏می‏باشند. هردوی تولیدکننده و تأمین‏کننده در فعالیت‏های بهبود کیفیت در فرایندهای تولید خود سرمایه‏گذاری کرده‏اند تا تولید اقلام معیوب را کاهش دهند. علاوه بر سرمایه‏گذاری در برنامه‏های کیفیتی، تأمین‏کننده قبل از اینکه محصول خود را به تولیدکننده تحویل دهد یک بار بازرسی انجام می‏دهد و تولیدکننده نیز دو بار بازرسی انجام می‏دهد یک بار هنگام دریافت محصولات از تأمین‏کننده و یک بار هنگام تحویل کالای نهایی به مشتریان. آن ها سرمایه‏گذاری کیفیتی و استراتژی‏های بازرسی تولیدکننده و تأمین‏کننده را با توجه به تکنیک تئوری بازی ها موردبررسی قراردادند و میزان سودآوری آن ها را تحت شرایط مختلف بررسی کرده‏اند.
در تحقیقاتی که به کیفیت محصول اشاره کرده اند، نقش تولیدکنندگان یک نقش مهم و اساسی می‏باشد. برخی از این مقالات به قراردادهای مرتبط با گارانتی اشاره کرده اند تا هزینه‏ی ایجادشده توسط کیفیت پایین محصولات مختلف در یک زنجیره‏ی تأمین بین اعضای زنجیره تسهیم شود (باشلسا و همکاران، 2009؛ باربر و همکاران، 1996؛ رینیرز و تاپیرو، 1995؛ من و ویسینک، 1990؛ جارل و پلتزمن، 1985؛ ژو و همکاران، 2007؛ روپ، 2004؛ تونکا و جانسون، 2007؛ لیم، 2001). برخی از مقالات طراحی فرایندهای کنترل کیفیت را دز نظر گرفته‏اند. این مقالات مدل‏هایی را ارائه می‏دهند که شامل اندازه‏ی بسته، مقدار سفارش، اندازه‏ی نمونه‏گیری و مقدار بحرانی برای پذیرش یا رد یک دسته جهت کمینه کردن هزینه‏ی کل می‏باشد (رینیرز و تاپیرو، 1995؛ تایپرو، 2007؛ پورتس، 1990؛ چونگ و لونگ، 2000، استاربیرد و ولی 1996). مقالات دیگری نیز وجود دارند که به مطالعه‏ی روابط میان کیفیت محصول و کنترل موجودی می‏پردازند. این دسته از مقالات به تعیین مقدار سفارش و احتمال خارج از کنترل شده فرایندهای تولید برای کمینه کردن هزینه‏ی کل می‏پردازند که شامل هزینه‏ی راه‏اندازی، هزینه‏ی سفارش، هزینه‏ی نگهداری و تنظیم فرایندهای تولید می‏باشد (ایسدانی و جابر، 2008؛ یانگ و پن، 2004). برخی از مقالات از رابطه‏ی میان قیمت و کیفیت برای انتخاب بهترین تأمین‏کنندگان استفاده کرده‏اند (تاگاراس و لی، 1996؛ لی و همکاران، 2003). برخی مقالات تأثیر قیمت و کیفیت را بر روی تقاضا موردبررسی قرار داده‏اند و برخی دیگر نشان داده‏اند که چگونه تقاضا با تغییر قیمت‏، کیفیت و مکان کارخانه تغییر می‏کند (چمبرز، 2006؛ کیم و لین، 2006؛ ایسکو، 2009؛ سانجو، 2007) اما مقالات کمی وجود دارند که کیفیت محصول را در طراحی زنجیره‏ی تأمین دخیل کرده‏اند. (احمدی جاوید و حسین‏پور، 2010؛ المراقی و ماجتی، 2008؛ باشلوسا، 2009؛ رامودهین، 2008). [19، 20]
مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت توزیع‏کنندگان در زنجیره تأمین
در این پایان‏نامه، به علت اینکه از مدل هاف و سروکوال برای مدل‏سازی کیفیت خدمات توزیع استفاده شده است، در بخش‏های جداگانه مرور ادبیات هرکدام به صورت خلاصه مرور ادبیات هرکدام به صورت خلاصه موردبررسی قرارگرفته است.
مرور بر ادبیات استفاده از رویکرد هاف در ادبیات مکان‏یابی
در ادبیات حوزه‏ی مکان‏یابی رقابتی، سال ها، از قانون نزدیک ترین فاصله برای انتخاب تسهیلات توسط مشتریان استفاده می‏شد بدین معنی که هر مشتری جذب نزدیک ترین تسهیل می‏شد اما هاف در سال 1964 مدلی را پیشنهاد کرد که در آن احتمال اینکه یک مصرف کننده، مشتری یک تسهیل شود با مساحت آن تسهیل نسبت مستقیم و با توانی از فاصله‏اش تا تسهیل موردنظر نسبت معکوس دارد. در حقیقت، هاف نشان داد که معیار یک مصرف‏کننده برای این که یک تسهیل خاص را انتخاب کند فقط به فاصله‏اش تا آن تسهیل بستگی ندارد و ممکن است به معیارهای دیگری نیز وابسته باشد. هاف، مدل خود را بر مبنای مدل‏های اولیه‏ی مکان‏یابی خرده‏فروشی که بر مبنای مدل جاذبه هستند توسعه داد. مدل جاذبه بر مبنای این فرض استوار است که احتمال اینکه یک مصرف‏کننده، مشتری یک تسهیل خاص شود یا جذابیت آن، رابطه‏ی مستقیم و با توانی از فاصله‏ی آن رابطه‏ی معکوس دارد. مدل‏های او شامل این فرض می‏شدند که دو شهر با یک شهر میانی مبادله کالا دارند (به صورت خرده فروشی) که مقدار این مبادله نسبت مستقیم با جمعیت دو شهر و نسبت معکوس با توانی از فاصله‏ی دو شهر با شهر میانی دارد. [23]
مطابق با مدل هاف، نحوه‏ی جذب مشتریان توسط تسهیلات مختلف، بستگی به میزان جذابیت تسهیلات و بستگی معکوس به فاصله مشتریان تا تسهیلات دارد. این بدان معنی است که مشتریان همیشه جذب یک تسهیل خاص نمی‏شوند و ممکن است مشتری تسهیلی شوند که فاصله‏ی بیشتری از آنان دارد اما دارای جذابیت بیشتری است. ناکانیشی و کوپر (1974) این ایده را با افزودن تعداد بیشتری از مشخصه‏های کیفی برای تسهیلات و محاسبه‏ی جذابیت تسهیلات توسط مدل‏های برهم کنش افزاینده توسعه دادند. پژوهش‏های گوناگونی وجود دارد که همگی بر مبنای مدل توسعه یافته توسط هاف و ناکانیسی و کوپر به رفتار احتمالی مشتریان در قبال تسهیلات پرداخته‏اند. مدل هاف می‏تواند با انجام دادن تغییراتی در آن برای بررسی رضایت مشتریان از یک مرکز توزیع نیز بکار گرفته شود. [23]
مرور ادبیات در نظر گرفتن کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال
درک مشتریان از کیفیت خدمات، یک فرایند پیچیده است. تاکنون ابعاد گوناگونی از کیفیت خدمات پیشنهادشده است (برادی و کرنین، 2001). یکی از معروف ترین مدل‏هایی که در بازاریابی خدمات مورداستفاده واقع می شود سروکوال است که توسط پاراسورامن در سال 1985 و 1988 توسعه یافته است. این مفهوم، نتیجه‏ی مقایسه‏ی انتظارات مشتری از کیفیت خدمات با ادراک او از کیفیت ارائه شده ی خدمات می‏باشد. پاراسورامن عقیده دارد که کیفیت خدمات شامل انتظارات قبل از خرید مشتری، کیفیت ادراک شده از فرایند خرید و کیفیت ادراک شده از نتیجه است. او کیفیت خدمات را به عنوان فاصله و شکاف بین انتظارات مشتری از خدمت و ادراکات او از خدمات ارائه شده معرفی می‏کند. مقیاس کیفیت خدمات یا سروکوال به طور گسترده توسط مدیران و محققان برای ارزیابی ادراک مشتری از کیفیت خدمات، استفاده می شود. «مقیاس کیفیت خدمات» دارای 5 بعد اساسی می‏باشد که هرکدام از این ابعاد دارای چندین مؤلفه استانداردشده هستند. این ابعاد عبارت اند از:
ملموسات
قابلیت اطمینان
پاسخ‏گویی
تضمین
همدلی
محققان زیادی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا استفاده از این ابعاد در همه صنایع خدماتی کاربرد دارند یا خیر (کوئین و تیلر، 1992) و بدین نتیجه رسیده‏اند که از این عناصر می‏توان در بسیاری از صنایع خدماتی برای بررسی میزان کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان استفاده کرد.SERVQUAL در خدمات دندانپزشکی (کارمن، 1990)، هتل‏ها (صالح و ریان، 1992)، توریسم و گردشگری (فیک و ریتچی، 1991) شرکت‏های حسابداری (فریمن و دارت، 1993)، بیمارستان‏ها (سلیمان، 1992)، بانکداریی (ونگ و پری، 1991) و بسیاری از صنایع دیگر بکار رفته است. کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع بسیار مهم در بسیاری از پژوهش‏ها موردبررسی قرارگرفته است؛ زیرا این موضوع ارتباط آشکاری با هزینه (کرازبی، 1979)، سودآوری (بوزل و گیل، 1987، زاهوریک و روست، 1992)، رضایت مشتری (بلتن و درو، 1991، بلدینگ و همکاران، 1993) و حفظ مشتری (ریچهلد و ساسر، 1990) دارد. کیفیت خدمات به عنوان عامل بازاریابی شرکت‏ها و عملکرد آن ها در نظر گرفته می شود.
مرور بر ادبیات مدل‏های چندهدفه دارای تابع هدف کیفیت در زنجیره‏ی تأمین
در اکثر مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین، یکی از اهداف، کمینه کردن هزینه‏ی کل زنجیره‏ی تأمین است که هدف واضح و ابتدایی هر زنجیره‏ی تأمینی است و با برآورده شدن این هدف، زنجیره‏ی تأمین به یک زنجیره‏ی کارا تبدیل خواهد شد. اهداف دیگر زنجیره با توجه به شرایط زنجیره و خواسته‏های ذینفعان پروژه تعریف خواهد شد. یک هدف اصلی که یک زنجیره‏ی تأمین ممکن است به دنبال آن باشد، افزایش سطح خدمت‏دهی به مشتریان است تا رضایت مشتریان را بتواند به نحو احسن برآورده نماید (سعیدی، تیموری و پهلوانی، 2010). کیفیت در زنجیره‏ی تأمین از عواملی است که می‏تواند رضایت مشتریان را برآورده سازد.
در اکثر پژوهش‏هایی که افزایش کیفیت، در زنجیره‏ی تأمین مدنظر قرارگرفته است، کیفیت به عنوان کاهش زمان تحویل کالا به مشتریان و یا عدم وجود نقص در کالا یا مواد خام موردتوجه قرارگرفته است.
والدس و همکاران (2011) به طراحی یک زنجیره‏ی تأمین دوسطحی پرداخته‏اند که از تعدادی کارخانه‏ی تولیدی، مراکز توزیع بالقوه و مشتریان تشکیل شده است. آن ها به بررسی عدم قطعیت در تقاضای مشتریان، انتخاب مکان بهینه برای مراکز توزیع و تصمیم‏گیری در مورد انتخاب حالت حمل‏ونقل مناسب پرداختند. منظور آن ها از حالت حمل‏ونقل، گزینه‏های گوناگونی می‏باشد که زنجیره برای حمل‏ونقل مناسب پرداختند. منظور آن ها از حالت حمل‏ونقل، گزینه‏های گوناگونی می‏باشد که زنجیره برای حمل کالاهای خود می‏تواند از آن ها استفاده کند و هرکدام از آن ها کیفیت، هزینه و مدت زمان تحویل خاص خود رادارند. درنهایت، آن ها به طراحی زنجیره‏ی تأمینی پرداختند که هم بتوانند هزینه‏ی کل زنجیره را حداقل کند و هم کیفیت خدمات زنجیره را به حداکثر خود برساند؛ به عبارت دیگر، هدف آن ها، ازیک طرف، انتخاب مکان‏های مناسب برای گشایش مراکز توزیع و تعیین جریان بهینه‏ی کالاها میان آن ها و از طرف دیگر، حداقل کردن زمان حمل‏ونقل کالاها از کارخانه برای مشتریان می‏باشد-که این موضوع به صورت عامل کیفیت خدمات زنجیره در نظر گرفته شده است. عدم قطعیت در تقاضای مشتریان از فرضیات این پژوهش می‏باشد. در این مقاله، زمان تحویل کالا به مشتریان، تحت تأثیر انتخاب کانال توزیع و حالت حمل‏ونقل میان تسهیلات توسط زنجیره می‏باشد، زیرا گزینه‏های گوناگونی برای انتقال کالاها میان تسهیلات وجود دارد که هرکدام از آن ها دارای یک سطح خاصی از کیفیت به همراه زمان و هزینه‏های مربوط به خودشان هستند. بدیهی است که اگر از حالت حمل‏ونقلی استفاده شود که کالاها را سریع تر به مقصد موردنظر برساند، هزینه‏ی مربوط به آن نیز بیشتر خواهد شد. درنتیجه، یک مدل دو هدفه با در نظر گرفتن زمان و هزینه ایجادشده است. روش حلی که آن ها برای مدل خود انتخاب کردند، الگوریتم ال-شکل در چارچوب اپسیلون-بهینگی می‏باشد. [31]
بنیتز و همکاران (2010) نیز به ارائه‏ی مقاله‏ی مشابه با مقاله‏ی والدس و همکاران پرداختند. [10] آن ها نیز یک مدل دو دهه را در نظر گرفتند که حداقل کردن هزینه به عنوان یک تابع هدف و حداقل کردن زمان تحویل کالا از کارخانه به مشتری به عنوان تابع هدف دیگر در نظر گرفته شده است. در این مقاله نیز از گزینه‏های حمل‏ونقلی مختلفی استفاده شده است که هر چه گزینه‏ی حمل‏ونقل انتخاب شده از کیفیت بهتر و زمان تحویل کمتر بهره ببرد، هزینه‏ی آن بیشتر خواهد بود. در این مقاله، سه حالت از تکنیک اپسیلون-محدودیت برای ایجاد جواب‏های بهینه‏ی پارتویی مورداستفاده قرارگرفته است.
ایکسو و همکاران (2008) زنجیره‏ی تأمینی را برای صنعت نوشیدنی در چین طراحی کردند که در آن علاوه بر هزینه کل زنجیره به رضایت مشتریان نیز توجه شده است. آن ها مدل دوهدفه‏ای را ایجاد کردند و مینیمم کردن هزینه و ماکسیم کردن سطح خدمت‏دهی به مشتریان را به عنوان تابع هدف در نظر گرفتند. در مدل آن ها هزینه‏های حمل ونقل و تقاضای مشتریان به صورت متغیرهای فازی در نظر گرفته شده‏اند. در تابع هدف هزینه‏ی آن ها متشکل از هزینه‏ی ثابت ایجاد مراکز توزیع و کارخانه ها و هزینه‏های توزیع می‏باشد. تابع حداکثر کردن خدمت‏دهی به مشتریان نیز شامل ارائه‏ی کالاها به مشتریان در زمان قابل قبول می‏باشد. مدل آن ها به وسیله ی عامل ارزش مورد انتظار و عامل محدودیت احتمالی از حالت مدل برنامه‏ریزی چندهدفه عدد صحیح مختلط قطعی تبدیل شده است. روش حل مورداستفاده‏ی آن ها الگوریتم ژنتیک مبتنی بر درخت پوشا می‏باشد.
سلیم و همکاران (2008) به طراحی مدل شبکه‏ی یک زنجیره‏ی تأمین پرداختند. هدف آن ها انتخاب تعداد، مکان و ظرفیت بهینه‏ی کارخانه ها و انبارها می‏باشد تا کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت به خرده‏فروشان تحویل داده شوند. در این مسئله رویکرد پوشش در بیان سطح کیفیت به کار گرفته شده است. مدل موجود در این مقاله از سه تابع هدف تشکیل شده است. تابع هدف اول آن ها کمینه کردن هزینه‏ها می‏باشد که این هزینه‏ها شامل هزینه‏ی حمل مواد از کارخانه‏ها به انبار‏ها و از انبارها به خرده‏فروشان و هزینه‏های ثابت مرتبط به کارخانه‏ها و انبارها می باشد کمینه کردن سرمایه‏گذاری جهت احداث کارخانه‏ها و انبارها به عنوان تابع هدف دوم مسئله در نظر گرفته شده است. بیشینه کردن سطح خدمات ارائه شده برای خرده‏فروشان نیز تابع هدف سوم مسئله است رویکرد پوشش برای آن در نظر گرفته شده است. تکنیک ماکسی-مین و برنامه‏ریزی لکسکوگراف برای حل مدل چندهدفه‏ی این مقاله استفاده شده است. [39]
پیشوایی و همکاران (2010) به موضوع یکپارچه‏سازی طراحی شبکه‏ی لجستیک پرداختند و آن عامل مهمی برای کارایی و پاسخگویی شبکه در نظر گرفتند و مدیریت کارای فعالیت‏های لجستیک را یک منبع مهم برای خلق مزیت‏های رقابتی می‏دانستند که می‏تواند موجب رضایت مشتریان است. پاسخ‏گویی به نیازهای خاص آنان را نیز فراهم آورد. یکی از زمینه‏های مناسب برای یکپارچه‏سازی در شبکه‏های لجستیک، طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس است که می‏تواند باعث جلوگیری از بهینگی ناشی از طراحی جدا از هم شبکه لجستیک مستقیم و معکوس شود. در این مقاله یک مدل برنامه‏ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای طراحی شبکه یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس باهدف حداقل هزینه‏ها و بیشینه کردن پاسخگویی شبکه‏ی لجستیک ارائه شده است. با توجه به این که مدل ارائه شده به دسته مسائل سخت تعلق دارد، یک الگوریتم ژنتیک بر پایه استفاده از سه نوع جستجوی همسایگی به طور پویا برای حل مدل توسعه داده شده است.
مرور بر ادبیات برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای زنجیره ی تامین