دانلود پایان نامه

5.مفید بودن تلفن بانکی بانک به منظور کاهش هزینه های بانکی
امنیت ادراک شده: برای اندازه گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله ای لیکرت با چهار عنصر برای ارزیابی استفاده می شود.
1.احساس امنیت نسبت به استفاده از سامانه بانکداری الکترونیکی بانک توسعه تعاون (سمات) به طور کلی.
2.مواجهه با اختلال و اشکال تراشی ناشی از عدم امنیت سامانه الکترونیکی بانک توسعه تعاون.
3.احساس امنیت با وارد کردن کلمه عبور توسط دستگاه Token (امضاء الکترونیکی) به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شخصی
4.احساس امنیت با پوشش مالی (بیمه مالی) در برابر هر گونه سوء استفاده مخابراتی و اشتباه احتمالی در برابر پرداخت یا دریافت وجوه.
فصل دوم
ادبیات نظری تحقیق
2-1- مقدمه
درسال 1970 متخصصان دانشگاهی به منظور اشتراک اطلاعات اینترنت راتوسعه دادند و تا سال 1993عموم مردم، بویژه تجاری که امید به گسترش دامنه تعداد مشتریان شان داشتند، از آن استقبال کردند و بدین ترتیب اینترنت در راستای اهداف بازاریابی، مبادلات وجوه، کالا و سیستم مورد توجه واقع شد. بعدها با توجه به اعتنای کثیری از تجار به مبادلات فناوری اطلاعات، به انتقال وجوه با استفاده از چنین شیوه ای توجه شد. هم سو با این دیدگاه ها لازم بودهمزمان با به کارگیری اینترنت در مبادلات ونقل و انتقال، تلفن بانک هم تغییر یابد.از طرف دیگر، با گسترش روز افزون اینترنت و بکارگیری آن در شیوه های مختلف مبادله عواملی از جمله مبالغ هنگفت هزینه ای که بانک ها باآن مواجه شدند به گرایش اساسی صنعت تلفن بانک به استفاده از اینترنت در عرضه سیستم و محصولات خود منجر شد. در سال 1994، سعی کردند از اینترنت به عنوان یک نظام تحویل داری پیشنهادی برای محصولات و سیستم استفاده کنند. به کارگیری اینترنت در عرضه سیستم و محصولات بانکی برای بانک های شعبه دار هزینه کمتری داشت. به علاوه، تضمین امکان دسترسی به بازارهای جهانی و تامین رفاه بیشتربرای مشتریان در دریافت سیستم ومحصولات شبکه بانکی، از دلایل اصلی گرایش نظام تلفن بانک به استفاده از شیوه فناوری اطلاعات شد. دامنه این گرایش روزبه روز بیشترشد تا جایی که طبق آمار و اطلاعات موجود، تعداد بانک هایی که سیستم فناوری اطلاعات ارایه می کردند در سال 2000به رقمی حدود1500شعبه رسید، درحالیکه این رقم در آغاز،یعنی ژانویه 1995، در حدود 24 شعبه بانکی بود. این رشد چشمگیر به اهمیت به کارگیری اینترنت در شیوه های تلفن بانک جلوه خاصی بخشید. به طوری که امروزه هر کشوری بخش وسیعی از سیاست های زیر ساختی خود را برخودکار کردن، فناوری اطلاعات کردن یا دریک کلمه خدمات اینترنتی جدید متمرکز ساخته است. که تلفن بانک نیز از آن جمله می باشد.
بانکSFNB از بانک های بزرگ امریکا-اولین بانک فناوری اطلاعات واقعی بود که در 18 اکتبر 1995 به منظور انجام دادن امور تجاری افتتاح شد. این بانک در واقع هموار کننده مسیر توسعه تلفن بانک بوده است. عقیده برآن بود که تلفن بانک رقابت بزرگی را در روابط بانکی ایجاد کرده است و همچنین فرصت بزرگی برای محکم کردن روابط بانک ها با مشتریان فراهم آورده است که تنها دید سودآوری را مد نظر قرار نداده است.این دیدگاه ها آینده توسعه بانک داری را تضمین می کرد. در واقع اینترنت برای بانک ها راهی به سوی فرصت های جدید بود تا میدان دید و مشتری مداری شان را توسعه دهند و از این طریق دامنه انتخاب را برای مشتریان خود برای استفاده از نظام بانکی افزایش دهند (عباسی نژاد، 1385، 36-37).
بنابراین نیاز به شناسایی عواملی که بر گرایش افراد به استفاده از سیستم تلفن بانک تأثیر می گذارند لازم است، تا به صنعت تلفن بانک در تدوین راهبردهای بازاریابی برای ارتقا اشکال جدید از سامانه تلفن بانک تلفن بانک برای برآورده کردن نیازهای مشتریان کمک کند(وانگ و همکاران،2003 ؛519-510).
با توجه به این که نگرش کاربران به سوی پذیرش سامانه های اطلاعاتی جدید تأثیر بنیادینی در موفقیت آمیز بودن پذیرش سامانه های اطلاعاتی دارد (دیویس، ,1989).
تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه سامانه های اطلاعاتی انجام شده است. این تحقیقات از انواع گوناگونی از چارچوب های تئوریکی استفاده نموده اند. از میان کلیه تئوری های ارائه شده، مدل پذیرش فناوری(TAM) اثرگذارترین و رایج ترین تئوری به کار گرفته شده برای شرح پذیرش افراد از سامانه های اطلاعاتی بوده است. بطوری که طی 18سال گذشته جامعه سامانه های اطلاعاتی مدل پذیرش فناوری را به عنوان یک تئوری قوی در زمینه سامانه های اطلاعاتی مورد توجه قرار داده اند (لیل و همکاران ،2004،ص757).
مدل پذیرش فناوری در سال 1989 توسط فرد دیویس برای بررسی رفتار استفاده از کامپیوترارایه شد. مبنای تئوریکی این مدل از تئوری عمل عقلائی فیش بین و آجزن اقتباس شده است. هر دو تئوری فرض می کنند زمانی که فردی قصد انجام کاری را دارد، به صورت آزادانه و بدون محدودیت می تواند به قصد خود عمل نماید.
ابتدا به شرح تئوری عمل منطقی که مدل پذیرش فناوری از آن اقتباس شده است می پردازیم.
2-1-2-تئوری عمل منطقی:
مدل نیات فناوری اطلاعات در سال 1967 توسط آجزن و فیش بین ارائه گردید. این مدل به منظور بهبود توانایی مدل نگرش نسبت به پدیده در پیش بینی رفتار مصرف کننده ایجاد گردیده است ( موون، 1386،124).
این مدل می تواند برای توسعه موضع یابی در بازار و راهبردهای ارتباطی ارایه سیستم و تولید کالا مورد استفاده قرار گیرد.
تئوری عمل منطقی پیش بینی می کند که فرد از قصد پذیرش به سمت پذیرش پیش می رود. بنابراین به طور خلاصه تئوری عمل منطقی خاص رفتارهایی است که ناشی از قصد فناوری اطلاعات هستند. به ترتیب، قصد انجام رفتار ناشی از نگرش در مورد رفتار و هنجارهای ذهنی و اجتماعی در انجام رفتار است. )هوبارد ،2002،ص10).
آجزن وفیش بین تئوری عمل منطقی را بر مبنای این پیشرفت ها در سال 1967 و در تلاش برای شناخت رابطه بین عقاید، طرز نگرش ها، مقاصد و رفتار، با در نظر گرفتن دو فرضیه ارائه دادند:
1- انسان موجودی منطقی است که توانایی پردازش و استفاده از اطلاعات را دارد.
انسان ها از پردازش اطلاعات برای رسیدن به یک تصمیم منطقی استفاده می نمایند.