دانلود پایان نامه
هدف این تحقیق چگونگی رقابت بانک ها با کیفیت سیستم و اینکه کیفیت ادراک شده توسط مشتری با یک توسعه صعودی همراه است بررسی شد و تحلیل دادهها را براساس بررسی پرسشنامه ای در عربستان سعودی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که سه عامل بر ارزیابی کاربران از کیفیت سیستم تلفن بانک تاثیر دارد و این عامل ها «کارایی و ایمنی» و «رضایت و سازگاری» میباشد.
2-10-3- نتایج آماری به دست آمده از سایر مطالعات:
شواهد نشان می دهد، کاربرد تلفن بانک روز به روز در کشور کره جنوبی رو به گسترش است و این بیانگر بالارفتن فرهنگ عمومی در استفاده از کانال های توزیع فناوری اطلاعات است. آمارهای استفاده کنندگان تلفن بانک در سال 2002 به 25 میلیون نفر رسید. آمارهای استفاده کنندگان تلفن بانک در سال2002به 25 میلیون نفر رسید،که این رقم معادل 53درصدجمعیت کل کشور کره جنوبی در سال مورد بررسی است.همچنین کره جنوبی در میان تمام کشورهای عضو سازمان همکاری “اقتصادی و توسعه”دارای 8/7میلیون کاربر خانگی استفاده کننده از سیستم بلند پرسرعت اینترنت را می باشد.در این کشور، بانک ها نیز نقش مهمی در تشویق مشتریان در استفاده از سیستم دارند (رشیدی،زادگان باوی 1385،35).
براسا گزارش اکونومیست،تنها 20درصد از مهمترین بانک های خاور میانه در برخی از تراکنش های تلفن بانک شرکت کرده اند،درصورتی که این رقم برای ایالت متحده آمریکا درحدود17درصد است،وتنها سه کشورعضوGCC))به نام های بحرین،امارات متحده عربی وکویت،به ترتیب:17،21،29درصدبا آمریکا برابر و یا بیشتر از آن می باشند.
براساس گزارش جاسم یوددین(2001) تلفن بانک در عربستان از اوایل 1998 آغاز شد و همچنین،از سال 2001،73 درصد از بانک ها دارای وب سایت بوده اند و 25 درصد از این بانک ها پیشنهاد ارایه ثبت کلیه تراکنش های مالی توسط مشتریان از طریق اینترنت را داده اند.بنابر گزارش سودول (2003)علی رغم روی آوردن موسسات مالی بزرگ خاورمیانه به سمت تلفن بانک فناوری اطلاعات؛با این وجود قسمت اعظمی از مدیران بانک های کوچک و متوسط هنوز در ارتباط با ایجاد سیستم آن-لاین با یکدیگر کشمکش دارند.براساس همین گزارش،از بین صد بانک مطرح خاورمیانه، فقط 18 بانک قابلیت های ارائه سیستم آن-لاین به مشتریان را دارا می باشند(اللهیاری فرد،31-25).
2-12- تعاریف اصطلاحات بکار رفته در تحقیق:
قصد فناوری اطلاعات: بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است (موریس و دیلون، 1997،61). رابطه قصد فناوری اطلاعات با رفتار نشان می دهد، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند ( کنر و آرمیتاژ ، 1998،ص،1431 ). بنابراین رفتار همیشه بعد از قصد فناوری اطلاعات و متصل به آن است. لازم به ذکر است که در این مطالعه، رفتار واقعی استفاده از سیستم تلفن بانک منظور نشده است. سهولت استفاده درک شده:میزانی که کاربر انتظار دارد استفاده از سیستم مورد نظر، نیازی به تلاش نخواهد داشت (دیویس و دیگران، 1989، ص985 ). بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی سیستم، تحت تاثیر این واقعیت است که وی درک کند استفاده از سیستم آسان است. (ونکاتش و دیویس،2000 ،187).
سودمندی درک شده ( مفید بودن ادراک شده): درجه ای که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم خاص، عملکرد شغلی او را بهبود می بخشد (تیلور و تاد،1995،152).
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی، که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است (خاکی، 1379 : 14-142). امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری داشته است هرچند که توافق میان دانشمندان و پژوهشگران در باره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین است.
پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظم دار و کنترل شده،تجربی و انتقادی یک یا چند محقق در مورد روابط احتمالی میان پدیده های طبیعی است(هومن، 1387: 14).
3-2- روش تحقیق
هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید که آغاز چه شیوه ای در راه هر چه سریعتر و دقیقتر رسیدن آنها را به پاسخ مورد نظر کمک می کند.
تحقیق علمی را براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:تحقیق بنیادی، کاربردی،تحقیق و توسعه.
هدف توسعه دانش و کاربرد در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیق کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گرد آوری دادها از نوع تحقیق پیمایشی است واز نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود.
3-3- جامعه آماری
مجموع تمام واحدها یا افراد را جامعه می گویند. جامعه ممکن است محدود و یا نامحدود باشد اگر تعداد واحدهای موجود در یک جامعه محدود باشد آنرا جامعه محدود و اگرتعداد واحدهای جامعه نامحدود باشد آن را نامحدود می گویندیک جامعه ممکن است پیوسته یا نا پیوسته باشد (فرشادفر، 1381، 372).
جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل در سال 91 و 92 است که از سامانه تلفن بانک سمات استفاده می کنند.
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
نمونه عبارت از قسمتی از جامعه می باشد روند انتخاب نمونه را نمونه گیری گویند، در استنباط آماری درباره یک جامعه و با استفاده از یک نمونه لازم است که نمونه ها نماینده جامعه باشند. دلایل مختلفی وجود دارد که که محققان از نمونه گیری استفاده کنند از جمله: کم هزینه بودن، به روز بودن، درستی، زمان، آزمون تخریب کننده (عادل آذر، 1387، 2)
در علم آمار روشهای مختلفی برای نمونه گیری بیان شده است از جمله نمونه گیری تصادفی،نمونه گیری منظم، نمونه گیری گروهی،نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری مرحله ای.