دانلود پایان نامه

نتیجه‏گیری
در این فصل تحقیقاتی که در آن ها مباحث کیفیتی را در زنجیره‏ی تأمین به کاربرده اند به صورت کامل و مفصل موردبررسی قرار گرفتند.
پس از بررسی و مرور منابع موجود در ادبیات پژوهش، این نتیجه حاصل شده است که تعداد تحقیقاتی که هزینه‏ی کیفیت را به عنوان شاخصی برای کیفیت در تابع هزینه در نظر گرفته‏اند، بسیار محدود و انگشت شمار می‏باشند. علاوه بر این، آن دسته از تحقیقاتی که هزینه کیفیت را به عنوان یکی از عناصر هزینه، در تابع هدف مدل خود، مدنظر قرار داده‏اند نیز سه گروه هزینه کیفیت (هزینه‏های پیشگیری، ارزیابی و شکست) را تواما در مقالات خود در نظر نگرفته‏اند یعنی برخی از آن ها، هزینه‏های پیشگیری و ارزیابی را به عنوان هزینه کیفیت موردبررسی قراردادند و برخی دیگر فقط هزینه‏ی شکست را در مدل خود گنجانده‏اند؛ بنابراین خلأ مدلی که کلیه ی هزینه‏های کیفیت را در زنجیره‏ی تأمین در نظر بگیرد حس می گردد.
همچنین با توجه به ادبیات پژوهش موضوع این پایان‏نامه مشخص گردید که تاکنون هیچ مدلی موجود نبوده که کیفیت را در زنجیره‏ی تأمین به طور همزمان در محصولات و خدمات و همچنین در همه اعضای زنجیره به طور جداگانه در نظر بگیرید و رضایت مشتریان زنجیره‏ی تأمین را برآورده نماید و از این حیث نیز خلأ وجود مدلی که همزمان کیفیت محصولات و خدمات را در نظر بگیرد به شدت احساس می شود.
در این پایان‏نامه با توجه به خلأهای موجود، مدل دو هدفه ای توسعه داده می شود که تابع هدف اول آن کمینه کردن کلیه ی هزینه‏های موجود به انضمام هزینه کیفیت می باشد که هزینه کیفیت موردبررسی شامل هزینه‏های پیشگیری، ارزیابی و شکست می‏باشد. بعلاوه هزینه‏ی کیفیت مواد خام که از سوی تأمین‏کنندگان تحمیل می شود و هزینه‏ی کیفیت خدمات نیز در تابع هدف در نظر گرفته شده است که از این حیث نیز، کاری منحصربه فرد می‏باشد. تابع هدف دوم مدل نیز بیشینه کردن کیفیت کل زنجیره‏ی تأمین است. کیفیت زنجیره‏ی تأمین شامل کیفیت تأمین‏کنندگان (کیفیت مواد خام و نحوه ی ارائه آن از طرف تأمین‏کنندگان به کارخانه‏ی تولیدی) و کیفیت مراکز توزیع (کیفیت خدمت دهی مراکز توزیع و زمان تحویل کالا از مراکز توزیع به مشتریان) می‏باشد، یعنی به طور همزمان، کیفیت محصولات و خدمات در نظر گرفته شده است. از سویی برای اولین بار در تحقیقات زنجیره‏ی تأمین است که با استفاده از مدل هاف، یک نگاه جامع تری به کیفیت می شود. [23]
از سوی دیگر، همان طور که در بخش مربوط به برنامه‏ریزی تک دوره ای و چند دوره‏ای عنوان شد، هر چه تعداد سطوح زنجیره تأمین بیشتر باشد، استفاده از برنامه‏ریزی چند دوره‏ای به دلیل پیچیدگی زنجیره کمتر می‏باشد؛ اما در این پایان‏نامه، یک افق برنامه‏ریزی چند دوره ای برای زنجیره‏ی تأمین چهار سطحی پیشنهادی استفاده شده است که این امر سختی و جامعیت مدل پیشنهادی را افزون می‏کند.
با توجه به خلأ موجود در ادبیات زنجیره‏ی تأمین مبنی بر وجود مدلی جامع که همه ی سطوح زنجیره‏ی تأمین را در برگرفته و همزمان به هزینه‏ها و کیفیت کل زنجیره توجه داشته باشد، مدلی فراگیر توسعه داده می شود که دارای این خصوصیات باشد.
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
در این بخش، به تشریح هزینه‏ی کیفیت و عناصر تشکیل دهنده ی آن پرداخته می شود. هزینه‏ی کیفیت در دو قسمت هزینه‏ی کیفیت تولیدکننده و هزینه‏ی کیفیت تأمین‏کنندگان تشریح می گردد.
هزینه‏ی کیفیت (هزینه‏ی کیفیت تولیدکننده)
هزینه‏ی کیفیت از مباحث جدیدی مدیریتی هست که می تواند وضعیت و عملکرد شرکت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری بهای همه شده (حسابداری صنعتی)، کنترل کیفیت، تعمیرات و نگهداری، زنجیره‏ی تأمین، مدیریت تولید، انبارها، ایمنی و بهداشت، آموزش و بهسازی و موارد دیگر نشان دهد. با تهیه‏ی ترازنامه‏ی کیفیت در شرکت و مقایسه‏ی روندهای هزینه‏ی کیفیت می توان هزینه‏ی کیفیت را در شرکت کنترل و بهبود بخشید.
تأکید و کاربر روی مفاهیم هزینه‏ی کیفیت در طول زمان، نکات مهم و ارزشمندی را مشخص کرده است که از اهمیت بالایی برخوردارند. برخی از این نکات عبارت اند از:
هزینه‏های کیفیت در گزارش ها حسابداری به طور کامل ثبت نمی شوند و اغلب هزینه‏های واقعی کیفیت بیشتر از موارد گزارش شده هستند.
هزینه‏های کیفیت نباید فقط در مورد فعالیت‏های عملیاتی و تولیدی دارند.
انواع هزینه‏های کیفیت
فیگنباوم در سال 1956، هزینه‏ی کیفیت را در سه گروه اصلی تعریف نموده است. این گروه‏بندی در مقایسه با سایر گروه‏بندی‏های رایج، از مقبولیت و پذیرش بیشتری برخوردار است. این سه گروه اصلی عبارت اند از: [11]
هزینه‏ی پیشگیری
هزینه‏ی بازرسی
هزینه‏ی شکست (هزینه‏ی شکست داخلی و هزینه‏ی شکست بیرونی)
هزینه‏ی پیشگیری
این نوع هزینه‏های کیفیت، شامل هزینه‏هایی است که برای جلوگیری از ایرادها و خرابی ها در محصولات صرف می شوند. صرف این هزینه‏ها باعث خرابی و ایراد در محصول تولیدی در مراحل مختلف (از ورود محصولات به شرکت تا تحویل نهایی) می شود. اصلی‏ترین زیرگروه های موجود در این گروه عبارت اند از:
هزینه‏های برنامه‏ریزی کیفیت
هزینه‏های مهندسی کیفیت
هزینه‏های آموزش