دانلود پایان نامه
– ایجاد درآمد مناسب تر و گسترده تر (عزیزی سرخنی و همکاران ،1387،4).
2-8- زیر ساخت های بانکداری :
ایجاد وگسترش بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از برخی زیر ساخت های مناسب اقتصادی و اجتماعی است که اعم این زیر ساخت ها عبارتند از: 1.شبکه های ارتباطی و مخابراتی مناسب2.امنیت تبادل اطلاعات3.زیر ساخت های حقوقی و قانونی مناسب(مقررات) 4.امادگی فرهنگی جامعه و بنگاه های اقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی( گرامی وبتوخته، 20،1385).
2-8-1- زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی مناسب:
مهم ترین و اثرگذارترین عامل در فرایند توسعه بانکداری، ایجاد تجهیزات ارتباطی و مخابراتی مناسب است (فکور ثقیه،1385). چون تمامی خدمات بانکداری الکترونیک براساس وجود زیرساخت های مخابراتی طراحی و ایجاد شده است هر چه این سامانه گسترده تر و قوی تر باشد به همان نسبت سامانه بانکداری می تواند حتی در روستاهای دور افتاده به ارایه خدمات بهتر بپردازد (بیات،20،1387).
در مدیریت بانکداری باید برحسب نوع خدمات و انتظاراتی که از خدمات جدید می رود از مناسب ترین ابزار ارتباطی بهره برد. مهم ترین ویژگی که در گزینش این ابزار الزامی است توجه به اصل اول بانکداری الکترونیکی یعنی جایگاه مشتری مداری در استفاده از سامانه های بانکداری است. این ابزار شامل استفاده از شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند متناسب، شبکه داخلی مثل اینترنت، سامانه های ماهواره ای (VSAT) خطوط فیبر نوری، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثابت و غیره است (اخوت پور،52،1386).
2-8-2-امنیت تبادل اطلاعات:
امنیت اولین و مهم ترین موضوع در بحث بانکداری است و این مهم به خصوص در مورد بانکداری بیشتر جلوه می کند،زیرا محیط مجازی در ذات خود ناامن است.امنیت اطلاعات به حفاظت از اطلاعات و به حداقل رساندن دسترسی غیر مجاز به انها اشاره می کند.
در فرایند بانکداری، امنیت به معنای شناخت هویت مشتری و بانک وهمچنین حفظ اطلاعات در طول انتقال آن است. به طور معمول مشتری با نام کاربروکلمه عبور خود را به بانک معرفی می کند وازسوی دیگر بانک ها یا بالعکس،لازم است اطلاعات تنها برای گیرنده وفرستنده قابل دسترسی بوده ودرطول زمان ارسال تغییر نکرده باشد. همچنین گیرنده باید مطمئن شود که اطلاعات ازفرستنده مورد نظررسیده است وفرستنده نیز اطمینان یابد که گیرنده حقیقی و مؤثق است وتحت هیچ شرایطی فرستنده نتواند فکر اطلاعاتی که می فرستد شود.یکی ازعوامل مهم درمقبولیت وگسترده شدن فرایند بانکداری توسعه نرم افزاری وافزایش امنیت در سامانه های آن است. چنانچه زمینه لازم جهت تامین این دو نیازفراهم شود کاربرد عمومی از سامانه های الکترونیکی گسترش می یابد و ریسک استفاده از چنین سامانه هایی با حفظ درجه امنیتی بالا کاهش می یابد واعتماد و رضایت مندی مشتری افزایش می یابد. به هر حال مساله امنیت،حتی درکشورهای بسیارپیشرفته نیز هم چنان یک چالش به شمار می آید (اخوت پور،51،1387).
بیش از یک سوم نقص های امنیتی نظام های رایانه ای درانگلیس ناشی از کارمندان و یک سوم از بدترین حوادث ناشی از ویروس های رایانه ای است.صرف نظر از دلایل فوق، نا به سامانی موجود در وضعیت امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان ها و دستگاه های دولتی، از یک سو موجب اخلال در عملکرد صحیح دستگاه ها می شود و کاهش اعتبار این دستگاه ها را درپی خواهد داشت و از سوی دیگر، موجب اتلاف سرمایه های ملی خواهد شد. بنابراین هم زمان با تدوین سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور،توجه به مقوله ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات دستگاه های دولتی ضروری می رسد. به منظور پیاده سازی یک ظرفیت امنیتی مؤثر، سازمان ها نیاز به تعیین ضعیف ترین نقاط اتصال خود دارند و طراحی یک معماری وسیع امنیتی، جهت تحقق اهداف مدیریت امنیت ضروری است هدف از ایمن سازی اطلاعات، تضمین جامعیت، محرمانه بودن و دسترس پذیر بودن اطلاعات است.
2-8-3-زیرساخت ها حقوقی و قانونی مناسب(مقررات):
هر فناوری جدید برای گسترش وتوسعه پیش از مقبولیت عمومی نیازمند مقبولیت قانونی است تا کلیه ظرفیت های آن مورد استفاده قرار گیرد.یعنی اگر به دنبال این هستیم که فرایند بانکداری با اقبال عمومی مواجه شود ضروری است بسترهای قانونی مورد نیاز را فراهم کنیم و با شناخت تمامی احتمالات در فرایند بانکداری در صد ریسک را کاهش داده و اعتماد عمومی نسبت به سامانه های بانکداری را افزایش دهیم. همچنین لازم است در تدوین نظام نامه ها مباحث اقتصادی ریسک بالا را نمی پذیرند به خصوص اگر دریچه جدیدی برای حرکت و فعالیت های اقتصادی باز شده باشد که در این صورت تا از پشتوانه های قانونی آن مطمئن نشوند نقشی در توسعه این فرایند به عهده نخواهد گرفت (اخوت پور،52،1386).
2-8-4-آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاه های اقتصادی:
مجله هاروارد بیزنیس درسال2000 به مناسبت هفتادمین سال انتشار خود،ازپنج اندیشمندونظریه پرداز
چالش های احتمالی ورود به قرن21را پرسید.
درهیچ یک از پاسخ های این متفکران، چالش های ورود به قرن 21 از نوع چالش های فنی نبوده،بلکه بیشترآنها این چالش ها رااز نوع چالش های فرهنگی پیش بینی کردند.مدیریت بانکداری الکترونیکی نیزدراین بخش بادوچالش اساسی ومحوری مواجه خواهد بود.اول این که باگرایش به سمت بانکداری بسیاری از روش های کهنه باید در قالب این سامانه الکترونیکی گنجانده شود ولازم است در این زمینه به کارمندان بانک ها آموزش های مناسب داده شود تا از این پدیده جدید استقبال کرده وخود را با آن هماهنگ کنند.باید کارمندان راتوجیه کردکه دربانکداری به شیوه الکترونیکی بسیاری از کارهای سخت افزاری آنها حذف خواهد شدودر عوض سرعت آنها بالاخواهدرفت وبه جای سخت کار کردن، سریع ترکارخواهند کرد.به عبارت دیگربانکداری الکترونیکی نیروهای موسسات مالی رااز نیروهای کمی به نیروهای کیفی تبدیل خواهد کرد.چالش دوم مربوط به تطبیق ابزارهاو روش های بانکداری الکترونیکی با فرهنگ،روحیه ودانش مردم است. مردمی که سالهاست با روش های سنتی خو گرفته اندوبه راحتی حاضربه کنار گذاشتن آنها نیستند.بسیاری ازآنهاهنوز به کارت هااعتمادندارندویا تلفن های گویا را ابزاری تجملی می دانندو به آن بی اعتمادندوخدمات این سامانه راغیرکاربردی و سطحی می دانند.درواقع بانکداری الکترونیکی برای توسعه،نیازجدی به فرهنگ سازی برای جذب مشتریان دارد (اخوت پور ،1386،52).
2-9-انواع کانال های ارائه خدمات الکترونیکی:
بانکداری اینترنتی :
ظهور اینترنت تأثیرزیادی بربانکداری گذاشته است.بااستفاده از بانکدار محدودیت زمانی و جغرافیایی ندارد.مشتریان سراسر جهان می توانندطی24ساعت شبانه روز ودرتمام روزهای هفته به حساب های خود دسترسی داشته باشند.بانکداری بااستفاده از فناوری وب و اینترنت مشتریان را قادر می سازدتا فعالیت مالی خودرادر یک محیط مجازی انجام دهند.تفاوت بین بانکداری و بانکداری خانگی این است که برای دست یابی به خدمات بانکی ازطریق اینترنت نیازی به نصب یک نرم افزار اختصاصی وجود ندارد بلکه خدمات بانکی می تواندازطریق شبکه عمومی اینترنت قابل دسترسی باشدومشتری از طریق اینترنت به حساب بانکی خود مرتبط می شود.این نوع از بانکداری تاحدودی زیرمجموعه بانکداری تحت وب می باشدبااین تفاوت که دربانکداری تحت وب درابتدا معرفی بانک و خدمات آن مورد توجه قرار می گرفت.با توسعه کاربردهای وب بانکداری نیز گسترش یافت.باافزایش روزافزون افرادی که به اینترنت دسترسی دارند ارایه این گونه خدمات نیز توسعه می یابد و بانک هایی که به این مساله بی توجه باشنداز صحنه بازار محو خواهند شد (لیائو و همکاران، 1999).
2-9-1- بانکداری خانگی:
یک نوع از خدمات بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی یا انجام امور بانکی از منزل می باشد.در این نوع از بانکداری دسترسی به اطلاعات حساب ها و خدمات بانکی از طریق رایانه های شخصی و با استفاده از یک مودم و یک خط تلفن به علاوه یک نرم افزار کاربردی مالی یا بانکی صورت می پذیرد.
2-9-2- صفحات وب
درحال حاضربسیاری از سازمان ها برای ابلاغ پیامهای بازاریابی خود درایجاد وب سایت سرمایه گذاری می کنند. اکنون 63 درصدازکلیه کسب وکارها درانگلستان دارای وب سایت مختص به خود هستند (وایت و همکاران، 2004).
ساده ترین شکل بانکداری که به منظور نمایش اطلاعات در مورد بانک و محصولات و خدمات آن می باشد از طریق شبکه وب جهان گستر است. امروزه تمامی بانک های عمده و موسسات مالی دارای صفحات وب می باشند.این صفحات امکان تعامل مشتریان و بانک را به منظور تبادل اطلاعات فراهممی کنند.همچنین ازوب به عنوان ابزاری برای رسیدگی به شکایات و دریافت پیشنهادات مشتریان و توسعه ارتباطات و توسعه خدماتی مانند پست الکترونیک استفاده می گردد (دانیل و همکاران، 1999).