دانلود پایان نامه

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی – پس رویدادی می باشد. چون به توصیف مسئله می پردازد و علت یک اتفاق را مورد بررسی می کند.
1-9-قلمرو مکانی تحقیق:
از نظر مکانی این تحقیق در سطح استان اردبیل، استفاده کنندگان از سامانه تلفن بانک فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون اردبیل(سمات) انجام گرفته است.
1-10- قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق در سه ماهه اول سال 1392 تا سه ماهه سوم 1392 مورد بررسی قرار گرفته است.
1-11- قلمرو موضوعی تحقیق:
تحقیق از نظر قلمرو موضوعی،در حوزه رفتار مصرف کننده می باشد.
1-12-ابزار گرد آوری داده ها:
داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.
1-13- روش تجزیه تحلیل داده ها:
گویه ها با مقیاس لیکرت که از انواع رتبه ای یا ترتیبی است اندازه گیری خواهند شد و از برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش فناوری اطلاعات به استفاده از سیستم تلفن بانک فناوری اطلاعات از آزمون فریدمن استفاده شد. بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار Spss انجام شده است.
1-14- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق:
1-14-1- تعاریف مفهومی
سیستم تلفن بانک: تلفن بانک یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است که دسترسی سریع، امن و راحت به مجموعه ای از خدمات بانکی را امکان پذیر می کند.
گرایش رفتاری به استفاده(قصد رفتاری): به میزان احتمال به کارگیری سیستم توسط فرد اطلاق می شود.
نگرش:به درجه ارزیابی مثبت یا منفی از رفتار خاص اطلاق می شود.
هنجارهای ذهنی: یک عامل اجتماعی است که به فشار اجتماعی ادراک شده برای انجام یا عدم انجام یک رفتار خاص اطلاق می شود.
سهولت ادراک شده: به درجه ای اطلاق می شود که شخص معتقد است که یادگیری نحوه استفاده از یک فناوری خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی است.
مفید بودن ادراک شده: ادراک از مفید بودن یک فناوری به معنی میزانی است که فرد تصور کند استفاده از یک فناوری خاص به انجام بهتر کارهای وی کمک می کند.
امنیت ادراک شده: به ادراک فردنسبت به امنیت سامانه از لحاظ حفظ حریم شخصی در انجام مبادلات بانکی توسط سامانه تلفن بانک اطلاق می شود.
1-14-2- تعاریف عملیاتی متغیرها:
متغیر وابسته تحقیق و تعریف عملیاتی آن:
پژوهش گر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه مند است، هدف وی از توصیف یا پیش بینی، تغییرپذیری متغیر وابسته است.
متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود.