دانلود پایان نامه
این گروه هزینه‏هایی را در برمی گیرد که پس از دریافت محصول توسط مشتری ایجاد می شوند و تا بیش از به‏کارگیری محصول توسط مشتری، مشخص و کشف نشده‏اند. عناصر این گروه از هزینه‏ها عبارت اند از:
هزینه‏های ضمانت
هزینه‏های برگشت محصول توسط مشتری و شکایات مشتریان
هزینه‏های اصلاح محصولات در دست مشتریان
هزینه‏های حل مشکلات
هزینه‏های از دست دادن اعتبار
جوران در سال 1963 تعادل میان مجموع هزینه‏های پیشگیری و ارزیابی از یک سو و مجموع هزینه‏های شکست داخلی و خارجی را از سوی دیگر به صورت شفاهی بیان نمود. فرض اساسی در مدل او این است که سرمایه گذاری روی فعالیت‏های پیشگیرانه باعث کاهش در هزینه‏های شکست خواهد شد. هدف اصلی در سیستم هزینه‏ی کیفیت، یافتن سطحی از کیفیت است که مجموع هزینه‏های کیفیت را حداقل نماید. [8]
این مدل توسط انجمن کنترل کیفیت آمریکا (1970,ASQC) و استاندارد بریتانیایی موردپذیرش گرفت و اغلب شرکت‏هایی که هزینه‏ی کیفیت را به کار می گیرند، این مدل را مورداستفاده قرار می دهند.
بیان کلاسیک اشاره شده در بالا این نکته را در بردارد که یک سطح بهینه‏ای از کیفیت وجود دارد که هزینه‏ی ناشی از سطح کیفیتی بالاتر از آن، از منافع و سودهایی ناشی از آن بیشتر خواهد بود. البته این ایده نیز اغلب به چالش کشیده می شود. بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که هیچ سطح اقتصادی از کیفیت وجود ندارد یعنی هر سرمایه‏گذاری روی پیشگیری همیشه می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد و سطح بهینه از کیفیت در حقیقت سطح نقص صفر است. منابعی که به آن ها اشاره شده به دو دیدگاه از سطح اقتصادی کیفیت رسیده اند که در شکل (5) نمایش داده شده است. شکل سمت چپ که دیدگاه کلاسیک هزینه‏ی کیفیت را مطرح می کند بر لزوم سطحی بهینه برای کل هزینه‏های کیفیت تکیه دارد درحالی که شکل سمت راست یا همان دیدگاه مدرن به این نکته اشاره دارد که سطح کیفیتی یا نقص صفر، همان سطح بهینه‏ی هزینه‏های کیفیت از دیدگاه اقتصادی خواهد بود.
شکل ‏31- سطح بهینه‏ای از کیفیت [8]
در این پایان‏نامه، از دیدگاه کلاسیک برای بیان هزینه‏های کیفیت زنجیره‏ی تأمین پیشنهادی استفاده شده است. همچنین، هزینه‏های شکست داخلی و خارجی با یکدیگر تلفیق شده و مجموع هزینه‏های شکست را به طورکلی تشکیل می‏دهند؛ بنابراین، در این پایان‏نامه، هزینه‏های کیفیت تولیدکننده شامل سه دسته هزینه‏های پیشگیری، بازرسی و شکست خواهد بود که به طریق کلاسیک با یکدیگر درتعاملند.
هزینه‏ی کیفیت تأمین کنندگان
یکی از کاربردهای موفقیت آمیز هزینه‏ی کیفیت، ارزیابی تأمین‏کنندگان می باشد که برای سال‏های زیادی توسط یکی از تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی مورداستفاده قرارگرفته است. اگرچه از منظر تئوری این سیستم بدون ایراد نیست، اما توانمندی و قابلیت کاربرد خود را در بهبود کیفیت تأمین‏کنندگان به اثبات رسانده است و یک مثال برجسته از یک رویکرد علمی هست. درواقع، این شرکت از یک سیستم دوگانه ارزیابی تأمین‏کنندگان استفاده می‏کند که یک بخش از این سیستم و تحلیل آن بسیار قدیمی بوده و منسوخ شده است، در اینجا موردبحث قرار نمی‏گیرد. بااین وجود، قسمت دوم این سیستم، عملکرد هزینه‏ی کیفیت تأمین‏کنندگان را برای هرکدام از تأمین‏کنندگان ارزیابی می‏کند که از این شاخص بر اساس فرمول زیر تبعیت می کند:
سیاست زنجیره‏ی تأمین پیشنهادی را در این پایان‏نامه بر این اصل استوار است که هزینه‏های ذیل را به عنوان هزینه‏های کیفیت تأمین‏کنندگان در نظر می‏گیرد:
هزینه‏ی بازرسی مواد اولیه
هزینه‏ی مستندسازی و ارجاع مواد خام معیوب
هزینه‏ی بررسی شکایت از تأمین‏کنندگان
هزینه‏ی بازرسی مواد اولیه شامل حقوق و دستمزد کارکنانی هست که به بازرسی و بررسی مواد اولیه می‏پردازند تا از ورود مواد خام معیوب به خط تولید جلوگیری نمایند. هزینه‏ی مستندسازی و ارجاع مواد خام معیوب شامل حقوق و دستمزد کارکنانی می‏باشد که پس از بازرسی مواد خام و تفکیک مواد خام سالم و معیوب به مستندسازی آن ها می‏پردازند و سپس مواد خام معیوب را به تأمین‏کنندگان برمی‏گردانند که در اینجا زنجیره، هزینه‏ی حمل ونقل مواد خام به تأمین‏کننده را متحمل می شود. هزینه‏ی بررسی شکایت از تأمین‏کنندگان زمانی رخ می‏دهد که تعدادی از کارکنان به شکایت از مواد خام معیوب دریافتی از تأمین‏کنندگان می‏پردازد و هزینه‏ای برای پرداختن حقوق و دستمزد کارکنانی که اقدامات مربوط به شکایت را پیگیری می‏نمایند، متحمل می‏شوند.
همه هزینه‏های فوق با یکدیگر جمع شده و هزینه‏ی کیفیت تأمین‏کنندگان را تشکیل می‏دهند. هزینه‏ی مواد خام خریداری شده نیز موردمحاسبه قرار می‏گیرند و سپس شاخص QCPI به دست می آید.
همان طور که قبلاً ذکر شد، این شاخص جهت ارزیابی تأمین‏کنندگان مورداستفاده قرار می گیرد و برای همه تأمین‏کنندگانی که مواد خام را برای یک تولیدکننده عرضه می‏کنند، محاسبه می‏گردد. هرچقدر که مقدار این شاخص کمتر باشد، نشان‏دهنده‏ی عملکرد بهتر تأمین‏کننده و قرار گرفتن او در جایگاه بالاتر است زیرا عدد کم به دست آمده برای این شاخص بیانگر این مطلب است که میزان مواد خام معیوب ارسالی از تأمین‏کننده بسیار کم هست و همچنین تولیدکننده از مواد خامی که توسط تأمین کننده عرضه می شود راضی می‏باشد و درنتیجه هزینه شکایتی نیز پرداخت نمی‏شود.
در این پایان‏نامه، از هزینه‏های گفته شده در بالا، به عنوان هزینه‏های کیفیت تأمین کنندگان استفاده شده است که در بخش توصیف مدل به طور کامل تشریح می گردد.
تکنیک نیل به مقصد
تکنیک نیل به مقصد، یکی از تکنیک‏های تصمیم گیری چندهدفه می‏باشد که اطلاعات ترجیحی تصمیم گیرنده قبل از حل مدل گرفته می شود. این روش، نیازمند آن است که تصمیم گیرنده بردار مقاصد ونیز بردار وزن وابسته به سطح دسترسی به این مقاصد را ارائه نماید. در این روش، جواب بهینه‏ی این تکنیک که همان جواب بهینه‏ی این تکنیک که همان جواب بهینه‏ی پارتویی مدل اصلی می‏باشد به شدت به بردار مقصد و بردار وزن داده شده توسط تصمیم گیرنده حساس می‏باشد.
فرض می شود که مدل اصلی دارای k تابع هدف ماکزیمم سازی می‏باشد، یعنی
معادله ‏31
معادله ‏32