دانلود پایان نامه
امروزه مشتریان خواهان خدمات باکیفیت تر به ازای هزینه‏های کمتر هستند. از دیدگاه زنجیره‏ی تأمین، ارائه محصولات باکیفیت تر باقیمت ارزان‏تر باعث رضایت مشتریان و افزایش سودآوری زنجیره تأمین می‏گردد. هدف زنجیره‏های تأمین، افزایش کیفیت، تحویل به موقع و کاهش هزینه می‏باشد. تأکید موجود بر روی مدیریت زنجیره‏ی تأمین در دنیای رقابتی کنونی باعث شده است که محققان به مطالعه مدل‏ها، ساختارها و چارچوب‏هایی برای مدیریت کیفیت بپردازند که برای مدیریت عملیات توسعه یافته اند.
به طورکلی، هزینه‏ی کیفیت را می توان به سه گروه کلی به شرح زیر طبقه بندی کرد:
هزینه‏های پیشگیری: به هزینه‏هایی گفته می شود که به خاطر جلوگیری از بروز عیب، نقص و نارسایی در محصول واقع می شود.
هزینه‏های ارزیابی: به هزینه‏هایی اطلاق می شود که برای کشف عیب، نقص و نارسایی در محصول رخ می‏دهد.
هزینه‏های شکست: این گروه از هزینه‏های کیفیت هنگامی رخ می‏دهند که در محصول، اشکال ایجاد گردد، عملکرد آن نامطلوب شود یا محصول از کار بیفتد.
اما هزینه‏ی کیفیت در زنجیره تأمین این گونه تعریف می شود:
هزینه‏هایی که برای پیشگیری از کیفیت پایین محصولات و یا خدمات ارائه شده به مشتریان ایجاد می گردد;
هزینه‏هایی از اطمینان یافتن و ارزیابی الزامات کیفیتی که در طول زنجیره تأمین حاصل می شود [8]
هرگونه هزینه‏ای که درنتیجه ی کیفیت پایین محصولات و خدمات به وجود آید.
برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای
در مسائل مرتبط با زنجیره‏ی تأمین دو نوع برنامه‏ریزی وجود دارد: برنامه‏ریزی تک دوره ای و برنامه‏ریزی چند دوره ای
الف) برنامه‏ریزی تک دوره‏ای: در برنامه‏ریزی تک دوره ای، مدل‏های ریاضی فرایند برنامه‏ریزی برای یک دوره‏ی زمانی خاص حل می‏شوند. در مواردی که پارامترهای یک مدل مانند تقاضا، سطح تولید، قیمت و دیگر عامل های مشابه از دوره‏ای به دوره‏ی دیگر دارای تغییرات غیرقابل پیش بینی باشند و نوسان داشته باشند
ب) برنامه‏ریزی چند دوره ای: پاره‏ای از مسائل برنامه‏ریزی شامل چند دوره می‏باشند. در برنامه‏ریزی‏های چند دوره‏ای یک افق چند دوره‏ای برای برنامه‏ریزی زنجیره‏ی تأمین در نظر گرفته می شود. در مسائل برنامه‏ریزی‏ چند دوره‏ای می توان دید برنامه‏ریزی استراتژیک برای زنجیره‏ی تأمین قائل شد و با یک نگاه جامع و بلندمدت برای زنجیره برنامه‏ریزی کرد.
اهداف پژوهش
هدف این پژوهش، ایجاد مدلی جامع و یکپارچه برای برنامه‏ریزی زنجیره‏ی تأمین است که به صورت همزمان کارایی زنجیره را افزایش داده و از سوی دیگر خواسته‏های مشتریان را به نحو احسن برآورده نماید. برای این منظور دو هدف برای زنجیره تأمین فوق در نظر گرفته شده است. هدف اول کمینه کردن هزینه‏های کل زنجیره تأمین و هدف دوم بیشینه نمودن کیفیت کل زنجیره تأمین که هدف اول در راستای کارایی زنجیره بوده و تمرکز هدف دوم بر پاسخ‏گویی زنجیره تأمین می‏باشد که هر دو هدف به طور همزمان در این پایان‏نامه موردتوجه قرارگرفته است.
برای هزینه‏های زنجیره تأمین علاوه بر در نظر گرفتن هزینه‏های ملموس که در اکثر پژوهش ها موردبررسی قرارگرفته اند، هزینه‏های ناملموس مانند هزینه‏های کیفیت تولیدکننده-به عنوان یک عامل هزینه‏ای بسیار مهم که به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نمی‏باشد-در نظر گرفته شده است.
در این پایان‏نامه، هزینه‏های کیفیت در سه گروه هزینه‏های پیشگیری، ارزیابی و شکست به صورت توأماً در نظر گرفته می‏شوند. علاوه بر هزینه‏ی کیفیت تولیدکننده، هزینه‏ی کیفیت مواد خامی که از سوی تأمین‏کنندگان به زنجیره‏ی تأمین، تحمیل می شود و هزینه‏ی کیفیت خدمات نیز در هزینه‏های کل زنجیره‏ی تأمین در نظر گرفته شده اند.
همان طور که در بالا ذکر شد، علاوه بر کمینه نمودن هزینه‏ی کل زنجیره‏ی تأمین، در این پایان‏نامه به کسب رضایت مشتریان که در دنیای رقابتی امروزه، به عنوان یک مزیت برجسته محسوب می شود، توجه می‏گردد. رضایت مشتریان از طریق ارائه‏ی 1) محصولات و 2) خدمات باکیفیت حاصل می‏گردد؛ بنابراین تابع هدف دوم پیشنهادی در این پایان‏نامه، بیشینه کردن کیفیت در کل زنجیره‏ی‏ تأمین هست که در این راستا کیفیت تأمین‏کنندگان، تولید‏کنندگان و توزیع‏‏کنندگان در نظر گرفته شده است. کیفیت تأمین‏کنندگان شامل کیفیت مواد خام ارائه شده توسط تأمین‏کننده و زمان تحویل مواد خام از تأمین‏کنندگان به تولیدکننده هست. کیفیت تولیدکننده نیز به صورت درصد محصولات سالم تولیدشده بیان می‏گردد و کیفیت خدمت‏دهی مراکز توزیع و زمان تحویل کالاها از توزیع‏کننده به مشتریان نیز به عنوان عامل های کیفیتی برای توزیع‏‏کننده در نظر گرفته می‏شوند. [17]
برای بیان رضایت تولیدکننده از تأمین‏کنندگان و همچنین مشتریان از توزیع‏کنندگان که از طریق کیفیت ارائه شده از سوی آن ها حاصل می‏گردد، از مدل هاف با ایجاد تغییراتی در آن استفاده شده است که تاکنون، مدل هاف فقط در حوزه‏ی مکان‏یابی تسهیلات به کار گرفته شده است و این اولین بار است که از آن برای مدل نمودن رضایت در زنجیره‏ی‏ تأمین استفاده شده است. همچنین، از مدل سروکوال برای بررسی کیفیت خدمات مراکز توزیع استفاده شده است که نقش مهمی را در ارتقای کیفیت خدمات ایفا می کند. [23]
به طورکلی در این پایان‏نامه به طراحی زنجیره‏ی‏ تأمین چهار سطحی پرداخته شده است که از تأمین‏کنندگان، تولید‏کنندگان، توزیع‏‏کنندگان مشتریان تشکیل شده و مدل جامعی برای زنجیره‏ی‏ تأمین در نظر گرفته شده است که به طور همزمان، کمینه کردن هزینه‏ی کل و بیشینه کردن کیفیت کل زنجیره را مدنظر قرار داده است. بعلاوه، در این مدل از انتخاب تأمین‏کنندگان و برنامه ریزی چند دوره‏ای استفاده شده است که با توجه به چهار سطحی بودن زنجیره‏‎ی تأمین و پیچیدگی موجود در آن به جامعیت مدل فوق می‏افزاید.
ضرورت پژوهش
تاکنون پژوهش هایی بسیار کمی بوده اند که هزینه‏ی کیفیت را در طراحی زنجیره‏‎ی تأمین دخیل کرده‏اند و آن دسته از تحقیقاتی که وجود داشته‏اند نیز، همه ابعاد هزینه‏ی کیفیت (پیشگیری، ارزیابی، شکست) را مدنظر قرار نداده‏اند. در این پایان‏نامه، برای اولین بار همه ابعاد هزینه‏ی کیفیت در طراحی زنجیره‏‎ی تأمین مدنظر قرارگرفته اند. بعلاوه، هزینه‏ی کیفیت تأمین‏کنندگان و هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی مراکز توزیع در تابع هدف هزینه در نظر گرفته شده است که این دو هزینه نیز برای اولین بار به این شکل، در زنجیره‏های مورداستفاده قرارگرفته اند.
از ویژگی‏های اصلی دیگر این پژوهش این است که با رویکردی جدید به کیفیت کل زنجیره نگاه شده است. در این پایان‏نامه، کیفیت تأمین‏کنندگان، تولیدکننده و توزیع‏کنندگان به طور همزمان موردبررسی واقع می شوند که از این حیث، بی همتا هست. درواقع، در این پایان‏نامه با در نظر گرفتن کیفیت در همه اجزاء زنجیره و مطلوبیت مشتریان توجه زیادی شده است. در حقیقت، توجه به خواسته‏های مشتریان در بلندمدت سبب منفعت زنجیره‏‎ی تأمین می شود چراکه مشتریان از سرمایه‏های سازمان بوده و حفظ مشتریان و جذب مشتریان جدید همگی به پایداری و افزایش سهم بازار در یک بازار رقابتی کمک شایان توجهی می‏نماید.
در بیشتر پژوهش های صورت گرفته حوزه‏ی زنجیره‏‎ی تأمین که از برنامه‏ریزی چند دوره‏ای استفاده کرده‏اند، زنجیره‏‎ی تأمین دارای سطوح کمتر (یک سطح یا دو سطح) هست. دلیل این امر، مشکل بودن استفاده از این نوع برنامه‏ریزی به دلیل پیچیدگی زنجیره‏‎ی تأمین هست اما در این پایان‏نامه، به علت اینکه هدف، ارائه‏ی مدلی جامع و فراگیر هست برنامه‏ریزی چند دوره‏ای برای زنجیره‏‎ی تأمین پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
به طورکلی می توان گفت، خدا وجود مدلی جامع که کلیه‏ی وجوه زنجیره‏‎ی تأمین را در برگرفته باشد، به شدت حس شده و در این پایان‏نامه تا آنجا که ممکن است این خلأ پرشده است.
جمع بندی