دانلود پایان نامه
5 کل پرسشنامه 78/0
3-5-2- ابزار اندازه گیری
تکنیک عمده ای که در این تحقیق برای سنجش متغیرها بکار گرفته شده، پرسشنامه است. پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. سوالات پرسش نامه به گونه ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج فاصله ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم) علامت گذاری می کنند و پرسش نامه ای که به منظور ابزار جمع آوری اطلاعات به کار می رود به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع می شود و شامل دو بخش می باشد، بخش اول آن مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهنده و شامل سن، جنسیت، میزان تحصیلات، مهارت کار با رایانه است، بخش دوم آن شامل 21سوال است که 13 سوال آن مربوط به متغیرهای مستقل 8 سوال آن مربوط به متغیر وابسته می باشد. که سوالات 1،2،3،4 سهولت ادراک شده 6،7،8،9،5 مفیدبودن ادراک شده وسوالات 10،11،12،13 امنیت ادراک شده و سوال 14،15،16مربوط به نگرش، سوال های17و18مربوط به هنجارهای ذهنی و سوال های 19،20،21 مربوط به گرایش فناوری اطلاعات می باشد.
3-6- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار ها و از آزمون تحلیل وارایانس یک راهه استفاده شد.
برای مقایسه تاثیرسطوح مختلف ادراک فناوری اطلاعات پذیرش فناوری بر گرایش فناوری اطلاعات به استفاده از سیستم تلفن بانک توسط مشتریان از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. و همین طور برایاولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش فناوری اطلاعات به استفاده از سیستم تلفن بانک از آزمون فریدمن استفاده شد. عملیات آماری نیز با استفاده از نرم افزار Spss انجام شد.
3-6-1- تحلیل واریانس یک طرفه
تجزیه و تحلیل واریانس یک روش آماری است که به منظور تجزیه و تحلیل تفاوتهای بین میانگین های دو یا چند نمونه به کار برده می شود. اما بیشترین مورد استفاده این آزمون زمانی است که پژوهشگر قصد مقایسه بیش از دو میانگین را داشته باشد.
منطق کلی تجزیه و تحلیل واریانس این است: واریانس کل همه نمره ها در یک آزمایش به واریانس بین گروه ها و واریانس درون گروه ها تقسیم می شود. واریانس درون گروه ها پراکندگی نمره ها را در درون هر یک از K گروه نشان می دهد. به همین دلیل غالباً این واریانس را واریانس خطا می نامند. این واریانس ناشی از تفاوتهای فردی در بین میانگین ها و نقص در وسایل اندازه گیری است. واریانس بین گروه ها اندازه اختلاف بین میانگین های K نمونه را نشان می دهد. این واریانس ممکن است ناشی از تاثیر متغیر مستقل یا اینکه حاصل شانس باشد(دلاور، 1380).
3-6-2-آزمون فریدمن
این آزمون برای مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبه های آنهاست و معلوم می کند که آیا این گروهها می توانند از یک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبه ای باشد. این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F است و معمولاً در مقیاسهای رتبه ای به جای F به کار می رود و جانشین آن می شود (چون در F باید همگنی واریانسها وجود داشته باشد که در مقیاسهای رتبه ای کمتر رعایت می شود).
آزمون فریدمن برای تجریه واریانس دو طرفه (برای داده های غیر پارامتری) از طریق رتبه بندی به کار می رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه بندی گروههای مختلف (دلاور،1380).تعداد افراد در نمونه ها باید یکسان باشند که این از معایب این آزمون است. نمونه ها باید همگی جور شده باشند.
فصل چهار
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره تجزیه و تحلیل مقایسه ای، توصیف جمعیت شناختی

4-1- مقدمه
بر مبنای مطالبی که در فصول پیش مطرح شد، هدف از انجام پژوهش فوق شناسایی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات بانکداری بانک توسعه تعاون استان اردبیل بوده که برای انجام تحقیق فوق از بین مشتریان بانک توسعه تعاون در شهر اردبیل نمونه ای با تعداد 384 نفر انتخاب شده و بعد از بررسی پرسش نامه های پاسخ دهندگان تعداد 384 پرسش نامه برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش توصیف داده های آماری در ابتدا، به جدول مربوط به نظر پاسخ گویان در خصوص هر کدام از سوالات پرسشنامه پرداخته می شود سپس در بخش استنباط داده ها و اطلاعات، بعد از جدول مشخصه های آماری سئوالات، به طور جداگانه از آزمون واریانس یک طرفه برای فرضیات تحقیق و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه ها استفاده شده است که نتایج آن در جداول جداگانه ای آورده شده است و از مهم ترین آزمون های آماری که در فصل چهارم به آن پرداخته می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود:
4-2- یافته های توصیفی
متغیرهای مربوط به مشخصات فردی در این پژوهش در برگیرنده جنس، سن، سطح تحصیلات و میزان مهارت کار با رایانه است. با توجه به یافته‏های تحقیق توصیف هر یک از متغیرهای مربوط به مشخصات فردی به شرح جداول و نمودار‏های 1- 4؛ 2-4؛3-4 و4-4 می‏ باشد.
4-2-1- جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول فراوانی و درصد جنسیت پاسخ دهندگان1/71 درصد از پاسخ گویان را مرد و 9/28 درصد نیز زن می باشد. در این قسمت از تحقیق تعداد مردها ( 273 نفر)، تعداد زن ها ( 111 نفر) می باشد.
جدول 4-1: توصیف جنسیت آزمودنی های مورد بررسی
درصد فراوانی جنس
1/71 273 مرد