دانلود پایان نامه
14-پزشکی،ی،دباغ رضایی،س،”نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی”،تدبیر،1384،163.
15-پور میرزا،آ”پذیرش تلفن بانک فناوری اطلاعات ازسوی مشتریان ایرانی”پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس-دانشگاه تکنولوژی،2007.
16-حسن زاده،ع،،بانکداری الکترونیک ، تازه های اقتصاد ، 100، 1382.
17-جعفری. ن،صادقی مجرد. م”سیستم مدیریت اطلاعات از طرح تا اصلاح”، تدبیر،189،68-59،1386.
18-جهانگیری،ف،”بررسی عوامل موثر در آمادگی فناوری اطلاعات برای تلفن بانک فناوری اطلاعات در بانک توسعه تعاون”پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس1386.
خاکی ، غلامرضا ، (1382) ، روش تحقیق در مدیریت ، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ دوم .
خاکی،غلامرضا،(1378)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نویسی،.انتشارات مرکز تحقیقات علوم کشور چاپ اول.
19-خمسه،ک،اخوان خرازیان،م،باقرزاده،م”عوامل موثر بر پیاده سازی پروژه های پرداخت فناوری اطلاعات در کشور و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات آن”تلفن بانک تلفن بانک،10،17-16،1387.
دلاور، علی(1380)،احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران ، انتشارات رشد،چاپ پنجم.
20-دلاور،ع،”مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی”انتشارات رشد،چاپ سوم ،1383.
21-رشیدی،د،زادگان باوی، ه ،”تلفن بانک متمرکز؛پیش نیازی برای تحول در ارائه سیستم بانکی”تازه های اقتصاد،31-25
22-رضائیان،ع،”مبانی مدیریت رفتار سازمانی”انتشارات سمت،چاپ هفتم،1385.
23-سرگزی گوشه،ز،” موانع استقرار و توسعه تلفن بانک فناوری اطلاعات”،3،17-16،1387.
24-سرمد،ز،بازرگان،ع،حجازی،ا”روش تحقیق در علوم فناوری اطلاعات”انتشارات آگاه،چاپ پنجم،تهران،1380.
25-سید جوادین،س،یزدانی،ش،”بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از سیستم تلفن بانک (مطالعه بانک سامان)،دانش مدیریت،70،61-45،1384.
26-شاکر،ع،”بررسی عوامل حیاتی موفقیت تلفن بانک فناوری اطلاعات در ایران”پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،1386.
27-صالحی ممان،م،”شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی”پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران-دانشکده مدیریت،1383.
عادل آذر، مومنی،( 1387) ، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت.
28-عباسی نژاد،ح،مهرنوش،م”تلفن بانک فناوری اطلاعات”انتشارات سمت،چاپ اول،1385.
29-عزیزی سرخنی،م.ج،اله قلی زاده آذری،م،کردلوئی،ح.ر،”بررسی زیر ساخت های موجود بانک تجارت برای استقرار تلفن بانک فناوری اطلاعات،(پژوهشگر)مدیریت،10،11-1،1387.
فرشادفر، عزت الله،(1381)، صول و روشهای آماری،انتشارات غرب،جلد2،چاپ دوم.
30-فکور ثقیه،ا.م،”تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت تلفن بانک”مدیریت،18،108-107،1385.
31- کیمیایی،پ،”بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی تقابلی اجتناب ناپذیر” فصلنامه بانک،شماره،22،1381.
32-کمالی،ط،”بررسی عوامل چذیرش تلفن بانک فناوری اطلاعات توسط مشتریان از دیدگاه مدیران”تلفن بانک تلفن بانک،4،38-37،1387.