دانلود پایان نامه
موضوع دیگری که امروزه در مسائل زنجیره ی تامین با آن روبرو هستیم، بحث برنامه‏ریزی چند دوره‏ای زنجیره‏ی تأمین و برنامه‏ریزی تک دوره‏ای می‏باشد. معمولاً مسائل برنامه‏ریزی چند دوره‏ای دارای مزیت‏هایی نسبت به برنامه‏ریزی تک دوره‏ای هستند. در مسائل برنامه‏ریزی چند دوره‏ای می‏توان دید برنامه‏ریزی استراتژیک برای زنجیره‏ی برنامه‏ریزی کرد. در حقیقت با برنامه‏ریزی چند دوره‏ای می‏توان جهت‏گیری آینده را مشخص کرد و با مواردی که به سرعت دستخوش تغییر می‏شوند، به روش کارساز برخورد کرد. با توجه به مطالعه‏ای که در خصوص این گونه مسائل صورت گرفته است، در جدول 2 به تحقیقاتی اشاره شده است که در مدل‏های خود به بحث برنامه‏ریزی چند دوره‏ای و تک دوره ای پرداخته‏اند. ازآنجایی که با تغییر سطوح زنجیره‏ی تأمین، میزان پیچیدگی برنامه‏ریزی چند دوره‏ای آن ها نیز تغییر می‏کند، پژوهش‏های موردمطالعه، از منظر چند سطحی بودن آن ها تفکیک شده اند که در جدول (2-2) نمایش داده شده است.
جدول ‏22-تفکیک ادبیات حوزه پژوهش با توجه به برنامه‏ریزی زمانی و سطوح زنجیره تأمین
برنامه‏ریزی چند دوره‏ای
برنامه‏ریزی تک دوره‏ای
سطح
کانل و همکاران، 1997؛2001؛ ملاچرینودیس و همکاران، 2000؛
دیاس و همکاران، 2007؛ مـــین و همکاران، 2006؛ فلیشمن و همکاران، 2006؛ هوگو و همکــاران، 2005؛ اولستین و همکاران، 2006
آویتاتور و همکاران، 2005؛ باراهونا و همکاران، 1998؛ داسکی و همکاران، 2001؛ مارین و همکاران، 1998؛ ملکوت و همکاران، 2001؛ شن و همکاران، 2006؛ تئو و همکاران، 2004؛ سوریاجان و همکاران، 2007
یک سطحی
هینوجوسا و همکاران، 2008؛2000؛ اسریواستاوا و همکاران، 2008؛ ویا و همکاران، 2006
اکسن و همکاران، 2008؛ کارلسون و همکاران، 2005؛
دوسطحی
کو همکاران، 2007؛ آمبروسینو و همکاران، 2005؛ ترونوسو و همکاران، 2005؛ ملو و همکاران، 2005
دوگان و همکاران، 1999؛ آلتیپارماک و همکاران، 2006؛ باروس و همکاران، 1998؛ ما و همکاران، 2005؛ توشائوس و همکاران، 1998؛ آویتاتور و همکاران، 2005
سه سطحی
با توجه به ادبیات موضوع، دیده می شود که در زنجیره‏های تأمینی که دارای سطوح بیشتری می‏باشند برنامه‏ریزی چند دوره‏ای کمتر انجام شده است. این موضوع، دلالت بر پیچیدگی نسبی برنامه‏ریزی چند دوره‏ای برای زنجیره‏های تأمین چند سطحی دارد.
مرور بر ادبیات روش‏های حل مسائل زنجیره ی تامین
اولین بار هولت و همکاران [49]، [50] و [51] سعی در مدل سازی این مسئله در قالب یک مدل برنامه ریاضی نمودند. این روش تصمیم خطی نام داشت و هدف آن کمینه نمودن هزینه با در نظر گرفتن محدودیت منابع بود [52]. نام و لگندران مرور کامل بر روی مدل های برنامه ریزی تولید ادغامی ارائه شده تا سال 1992 داشته و روش های حل آن را به 6 دسته کلی طبقه بندی نموده و نقاط ضعف و قوت هرکدام را نیز تحلیل نموده اند. در مدل های ارائه شده حجم کمتری از مقالات، مدل را چندهدفه در نظر گرفته اند که مازولا و همکاران [53] دلیل این توجه کمتر به مدل های چندهدفه را سختی مواجه با مدل های چندهدفه بیان می کنند. مدل های برنامه ریزی تولید ادغامی چندهدفه گوناگونی توسط محققین در این حوزه ارائه شده است. یکی از مدل های اولیه و مهم چندهدفه توسط مسعود و هوانگ ارائه شده است. مسعود و هوانگ سه روش تصمیم گیری چندهدفه برنامه ریزی آماری Goal Programming و STEM (Step Method) و SEMOPS (Sequential Multiple Objective Problem Solving) برای حل مدل برنامه ریزی تولید ادغامی برای 4 هدف ارائه کردند که اهداف این مدل عبارت بودند از: سود کل، تغییرات نیروی کار، موجودی و کسری. بیکاسلاگو مدل ارائه شده توسط مسعود و هوانگ [55] را با اضافه نمودن قرارداد جانبی و تصمیمات راه اندازی توسعه داده و مدلی چندهدفه به شکل برنامه ریزی آرمانی ارائه نمود.
ملو و همکاران (2008) به بررسی روش‏های حل به کاررفته در مقالات زنجیره‏ی تأمین پرداخته‏اند و به این نتیجه رسیده‏اند که تا سال 2008، 53% از ادبیات حوزه‏ی پژوهش، از روش حل دقیق برای حل مدل خود استفاده کرده‏اند، به همین ترتیب، 45% از آن ها از یک الگوریتم خاص و روش‏های متاهیوریستیک و 2% نیز از روش‏های ابتکاری استفاده کرده‏اند.
مرور بر ادبیات تکنیک نیل به مقصد
تکنیک نیل به مقصد برای حل مسائل چندهدفه‏ی زیادی که در دنیای واقعی به کار می‏روند، بسیار کاربرد دارد. به عنوان مثال، آزارن و همکاران از آن در مسائل بهینه‏سازی قابلیت اطمینان (آزارن 2008)، مدیریت پروژه (آزارن و همکاران، 2007) و سیستم تولید (آزارن و همکارن، 2007) استفاده کرده‏اند.
گیتی‏زاده و همکاران (2008) در مقاله‏ی خود به دنبال رویکرد جدیدی برای یافتن مکان بهینه و ظرفیت ابزارهای سیستم انتقال جریان متناوب برای یک سیستم الکترونیکی بوده‏اند که در آن از یک تابع بهینه‏سازی چندهدفه استفاده کرده‏اند. آن ها از تکنیک نیل به مقصد که بر اساس الگوریتم ژنتیک پایه‏گذاری شده بود، استفاده کرده‏اند.
ادبیات حوزه پژوهش
تاریخچه شرکت فرآورده های لبنی کاله
شرکت فرآورده های لبنی کاله، از شرکت های زیرمجموعه گروه معظم سولیکو می باشد که در سال 1370 تأسیس گردید. در طی سالیان گذشته این شرکت از ابعاد گوناگون ظرفیت تولید، کیفیت و تنوع محصولات، شبکه توزیع سراسری و صادرات گسترش بسیار زیادی پیداکرده است. به گونه ای که در حال حاضر به عنوان یکی از دو شرکت رهبر بازار فراورده های لبنی در کل کشور محسوب می گردد.
شکل ‏23-شرکت فراورده‏های لبنی کاله