دانلود پایان نامه
هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی
هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی مراکز توزیع برابر است با:
معادله ‏318
به علت اینکه، هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی مشمول پریودهای مختلف نمی‏شود هزینه‏ی آن مشمول نرخ تورم نمی‏باشد. به عنوان مثال، خرید وسایل حمل ونقلی که ازنظر زبانی متفاوت با یکدیگرند، یکی از موارد کیفیت خدمت‏دهی هست که خرید آن در اولین پریود انجام شده و هزینه‏ی آن برای پریودهای دیگر در نظر گرفته نمی‏شود.
درمجموع تابع هدف کمینه نمودن هزینه‏ی کل برابر است با:
ماکزیمم سازی کیفیت کل زنجیره ی تأمین
کیفیت زنجیره ی تأمین شامل سه بخش می‏باشد که عبارت است از رضایت کارخانه از تأمین‏کنندگان (کیفیت تأمین‏کنندگان)، کیفیت محصولات تولیدی و رضایت مشتریان از مراکز توزیع (کیفیت مراکز توزیع). رضایت کارخانه از تأمین‏کنندگان و رضایت مشتریان از مراکز توزیع دارای ساختار یکسانی می باشد که از مدل هاف کمک گرفته شده است. به عنوان نمونه، برای تشریح رضایت مشتریان از مراکز توزیع می‏توان این گونه بیان نمود که برای یک زوج مرتب مرکز توزیع و مشتری، رضایت مشتری با میزان کیفیت خدمت دهی آن مرکز توزیع رابطه‏ی مستقیم و زمان تحویل محصول رابطه‏ی معکوس دارد. همین امر برای رضایت کارخانه از تأمین‏کننده صادق است.
کیفیت تأمین‏کنندگان
همان طور که عنوان شد، رضایت کارخانه شامل دو بعد کیفیت مواد اولیه و زمان تحویل کالا می‏باشد. کیفیت مواد اولیه یک تأمین‏کننده به صورت کیفیت کل مواد خامی که تحویل می‏دهد در نظر گرفته می شود. برای محاسبه کیفیت کل، از ضرب سطح کیفیت هر ماده‏ی خام در دیگری با توانی از اهمیت آن ها نزد کارخانه استفاده شده است. (مجموع اهمیت‏ها باید برابر با واحد باشد.)از سوی دیگر مدت زمان تحویل ماده‏ی خام تابعی از فاصله بوده و همان طور که بیش از این ذکر شد برابر است با . به این ترتیب رضایت کارخانه از تأمین‏کننده‏ی iدرصورتی که در یک دوره‏ی خاص کلیه‏ی مواد خام خود را از آن تأمین کند برابر است با:
معادله ‏319
حال اگر کارخانه در یک پریود، مواد خام موردنیاز خود را از تأمین‏کنندگان گوناگون تأمین نماید، در رابطه‏ی (3-19) هر ماده‏ی خام در نسبت به تقاضای ماده‏ی خام برآورده شده‏ی کارخانه از آن تأمین‏کننده، ضرب می‏گردد. بنابراین رضایت کارخانه از تأمین‏کنندگان برابر با مجموع رضایت از هریک از تأمین‏کنندگان می‏باشد که سهم هر یک متناسب با میزان تأمین مواد خام از سوی آن ها می‏باشد. مطابق با این گفته، سهم رضایت کارخانه از تأمین‏کننده‏ی i در پریود t برابر است با:
معادله ‏320
بنابراین مجموع رضایت کارخانه از همه ی تأمین‏کنندگان در کلیه‏ی پریودها برابر است با:
معادله ‏321
کیفیت مراکز توزیع
در تابع رضایت مشتریان از مراکز توزیع، کیفیت خدمت‏دهی و مدت زمان تحویل محصولات مدنظر قرار می‏گیرند. کیفیت خدمت‏دهی بر اساس مدل سروکوال شامل مؤلفه های گوناگونی می‏باشد:1) ملموسات، نظیر ظاهر فیزیکی تجهیزات کارکنان، کالاهای ارتباطی مانند عامل فروش، نشریه‏ها و…. 2) قابلیت اطمینان، نظیر ارائه‏ی خدمات تعهد شده به طور دقیق و مستمر 3) پاسخ‏گویی، شامل تمایل و اشتیاق مرکز توزیع برای کمک به مشتریان و نحوه‏ی برخورد خدمه با مشتریان 4)تضمین، شامل دانش، مهارت و تواضع کارکنان در القای حسن اعتماد و اطمینان به مشتری و 5) همدلی، شامل توجه ویژه و فردی به موجب جلب توجه آن ها می شود.
از میان گزینه‏های کیفیت خدمت‏دهی مختلفی که وجود دارد یکی باید برای هر مرکز توزیع انتخاب شود. در حقیقت هر گزینه، شامل مقادیر متفاوتی در کیفیت اجزاء مختلف خدمت‏دهی می‏باشد. هر چه میزان کیفیت اجزاء مختلف خدمت‏دهی بیشتر باشد هزینه‏ی آن گزینه بیشتر خواهد بود. همچنین هزینه‏ی یک کیفیت خدمت‏دهی مشخص برای مراکز توزیع مختلف متفاوت می‏باشد. مدت زمان تحویل نیز تابعی از فاصله می‏باشد. در این صورت رضایت مشتری k درصورتی که در یک دوره‏ی خاص، تقاضای خود را به طور کامل از مرکز توزیع j (که دارای کیفیت خدمت‏دهیa می‏باشد)دریافت کند(کیفیت مرکز توزیع j برای مشتری k ) به فرم زیر فرموله می شود.
معادله ‏322
مانند رضایت کارخانه از تأمین‏کننده، اگر یک مشتری در یک دوره تقاضای خود را میان مراکز توزیع گوناگون پخش نماید رابطه‏ی(3-22) در نسبت تقاضای برآورده شده از مرکز توزیع ضرب می‏گردد. در این صورت رضایت مشتری در هر دوره از مراکز توزیعی که کالا دریافت می‏نماید به نسبتی که تقاضای خود را از آن مرکز توزیع برآورده نماید قابل محاسبه می‏باشد. بنابراین مجموع رضایت مشتریان از مراکز توزیع در کلیه‏ی پریودها با مجموع کیفیت مراکز توزیع برابر است با:
معادله ‏323
کیفیت محصولات تولیدی
کیفیت محصولات تولیدی برابر است با درصد محصولات سالم که برابر است با کسر درصد محصولات معیوب کسر شده از صد در صد.
معادله ‏324
به علت اینکه کیفیت تأمین‏کنندگان و کیفیت مراکز توزیع دارای یک ساختار واحد بوده (کیفیت مواد/ خدمات تقسیم بر مدت زمان) و از طرف دیگر، کیفیت محصولات تولیدی دارای واحد یکسانی با آن ها نبوده، ضریب تصحیحی برای هرکدام از آن ها در نظر گرفته شده است تا اولاً ازنظر مقدار، این اعداد با یکدیگر در یک میزان باشد و ثانیاً ازنظر واحد (یکا) با یکدیگر هم واحد شود.
دو مجموع ؛هدف زنجیره ی تأمین، حداکثر نمودن مجموع کیفیت کل زنجیره ی تأمین در کلیه‏ی پریودها می‏باشد که با ضرب هرکدام در ضرب تصحیح مربوطه برابر است با :
معادله ‏325