دانلود پایان نامه
لسریواستاوا (2008) نیز از نگاه مدیریتی، هزینه‏ی کیفیت را در زنجیره ی تأمین در نظر گرفته است. او عناصر گوناگون هزینه‏‏ی کیفیت را در نظر گرفته و آن ها را در سه گروه (پیشگیری، ارزیابی و شکست) طبقه بندی کرده هزینه ای که هرکدام از این گروه‏ها در بردارند را نیز محاسبه کرده و از متدولوژی استاندارد تعریف-اندازه‏ گیری-تحلیل-بهبود-کنترل استفاده کرده است. او نتایج تحقیقات خود را در یک زنجیره‏ی تأمین بهداشت و درمان مورداستفاده قرار داده است.
فرانکا و همکاران (2010) هزینه‏ی کیفیت را به صورت ضمنی در تابع هدف دوم در نظر گرفته است. مدل آن ها، شامل دو تابع هدف بیشینه نمودن سود و کمینه نمودن تولید کالاهای معیوب است که بحث هزینه‏ی کیفیت به صورت آشکار موردبررسی قرار نگرفته است.
مرور بر ادبیات به‏کارگیری کیفیت در زنجیره ی تامین
شرایط رقابتی شرکت‏ها را مجبور کرده است که بر روی ابعاد رقابتی خاصی تأکید بورزند و همه توانایی‏های خودشان را به کارگیری چنین ابعادی بکار گیرند تا از سایر رقبای خود عقب نمانند. ابعاد رقابتی می‏توانند شامل هزینه، کیفیت، تحویل و انعطاف‏پذیری باشند. یکی از عواملی که هر زنجیره‏ی تأمینی به دنبال آن است توجه به کیفیت کل زنجیره است تا در پی آن مشتریان زنجیره‏ی تأمین راضی و خشنود گردند. (رامودهین و همکاران، 2008) [19، 20]
کیفیت را می‏توان شایستگی برای استفاده یا حدی دانست که یک محصول می‏تواند به صورت موفقیت‏آمیزی همه خواسته‏های مشتری را برآورده نماید. (جوران و همکاران، 1974). بهبود کیفیت عامل مهمی جهت دست‏یابی مزیت رقابتی شرکت‏ها می‏باشد که امروزه دنیای رقابتی بسیار بدان توجه می‏گردد (تلیس و جانسون، 2007). [8]
پژوهش‏های زیادی به موضوع کیفیت توجه کرده‏اند و آن ها به دنبال این موضوع بوده‏اند که با توجه به پیچیدگی زنجیره‏ی‏ تأمین کیفیت را در آن حفظ نمایند. محققان به دنبال عواملی بوده‏اند که بتوانند کیفیت را در زنجیره‏ی تأمین حفظ کنند و آن را ارتقاء دهند. هماهنگی زنجیره‏ی تأمین (براس و همکاران، 2003؛ لوکامی و همکاران، 2010؛ چاو و همکاران، 2009؛ ژو و همکاران، 2007)، کاربرد تکنولوژی (انگلاس، 2005؛ ویبلمن و همکاران، 2008؛ شیفر، 2006؛ مرادیان، 2008)، مدیریت ریسک (تانگ و همکاران، 2006؛ کنبلات و همکاران، 2008؛ وو و همکاران، 2009) و تضمین قابلیت اطمینان (توماس، 2002؛ شن و همکاران، 2008؛ لین، 2009) از جمله عناصری هستند که برای بهبود مستمر کیفیت زنجیره‏ی تأمین در نظر گرفته شده اند.
دو جنبه‏ی مهم کیفیت، کیفیت محصول و خدمات می‏باشد. محصول و خدمت‏دهی به مشتری ارائه می‏گردد، باید فراتر از انتظارات مشتری باشد. تأکید بر روی افزایش کیفیت محصولات و خدمات توسط شرکت ها در واکنش به محیط رقابتی شدید افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر کیفیت محصول و خدمات به عنوان اصول اصلی برای موفقیت و بقای بازار رقابتی امروزی شناخته شده اند (احمدی جاوید و حسین پور 2010). در هر یک از بخش‏های زنجیره‏ی تأمین باید به کیفیت محصول و خدمات توجه گردد یعنی هرکدام از تأمین‏کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‏کنندگان باید به موضوعاتی توجه کنند که باعث افزایش کیفیت محصول و خدمات و درنهایت رضایت مشتری گردد. [3]
مکانیسم های کارایی برای ارائه‏ی خدمت به مشتریان در مقالات گوناگونی بررسی شده اند (هوسنگر و همکاران، 2005؛ هسیو و همکاران، 2008؛ رن و ژو، 2008). در حقیقت، خرده‏فروشان در یک ‏زنجیره‏ی تأمین بر روی فعالیت‏ها و عملیاتی تمرکز می‏کنند که آن ها را از رقبایشان متمایز نمایند؛ بنابراین آن ها بر روی کیفیت خدمات به عنوان ابزاری برای ارتقای کارایی کل زنجیره‏ی تأمین سرمایه‏گذاری می‏کنند.
مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تأمین‏کنندگان در زنجیره‏ی تأمین
معیارهای متفاوتی ممکن است از طرف تولیدکننده برای انتخاب تأمین‏کنندگان و ارزیابی عملکرد آن ها وجود داشته باشند [2]. هو و همکاران (2010)، مروری بر روی همه معیارهای موجود برای انتخاب تأمین‏کنندگان داشته‏اند و در بررسی 195 مقالاتی که در مورد ارزیابی و انتخاب تأمین‏کنندگان بوده، بدین نتیجه رسیدند که در بیشتر مقالات، کیفیت تأمین‏کنندگان نقش مهمی را برای انتخاب آن ها به عهده دارد. معیارهای متفاوتی برای کیفیت تأمین‏کنندگان در نظر گرفته شده است که برخی از آن ها در زیر آمده است: [21]
مطابقت باکیفیت (براگلیا و همکاران، 2000)
برنامه‏ی بهبود مستمر (لیو و همکاران، 2000)
برنامه‏ی شش سیگما و مدیریت کیفیت جامع (تالوری و همکاران، 2008)
مستندسازی و ممیزی، بازرسی و کنترل (مندوزا و همکاران، 2008)
سیستم کنترل مواد خام نامنطبق (چن و کومار، 2007)
درصد اقلامی که در بازرسی رد نمی‏گردند (رس و همکاران، 2006)
کیفیت حمل و نقل (بارلا، 2003)
کیفیت خدمات ارائه شده (سیدل، 2005)
اکثریت قریب به اتفاق مقالات به موضوعات مرتبط با تحویل به موقع کالا و شرایط حمل کالا از طرف تأمین‏کنندگان اشاره کرده اند. برخی از مقالات نیز به معیار هزینه/قیمت اشاره کرده اند. برخی از این معیارها عبارت اند از:
قیمت مناسب مواد خام برای بازار
رقابت‏پذیری هزینه
توانایی کاهش هزینه
عملکرد کاهش هزینه
لواسانات در هزینه
هزینه‏ی لجستیک
هزینه‏ی سفارش دهی مواد