دانلود پایان نامه
در این فصل به صورت اجمالی به بررسی و تعریف مفاهیم بنیادین موجود در زنجیره‏‎ی تأمین پرداخته شده است. هدف از مطالعات انجام گرفته در این فصل آشنایی مختصر با موضوعاتی هست که در این پایان‏نامه از آن ها استفاده می شوند.
در این پژوهش، با توجه به خلأ موجود، به طراحی زنجیره‏‎ی تأمین سه سطحی (تأمین‏کنندگان-تولید‏کنندگان -توزیع‏کنندگان-مشتریان) پرداخته می‏شوند که به صورت همزمان در یک برنامه‏ریزی چند دوره‏ای هزینه‏ی کل زنجیره را حداقل و کیفیت کل زنجیره را حداکثر نماید. هزینه‏ی کیفیت در سه گروه اصلی آن (پیشگیری- ارزیابی- شکست) موردبررسی واقع می‏شوند. هزینه‏ی کیفیت تأمین‏کنندگان و هزینه‏ی کیفیت دهی مراکز توزیع در نظر گرفته شده اند.
کیفیت تأمین‏کنندگان (کیفیت مواد خام و زمان تحویل مواد خام به تولیدکننده)، کیفیت تولیدکننده (درصد محصولات سالم تولیدشده) و کیفیت توزیع کنندگان (کیفیت خدمت دهی مراکز توزیع و زمان تحویل کالاها به مشتریان) نیز به عنوان عامل های کیفیتی برای در این پژوهش مورداستفاده قرار می‏گیرند.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
طراحی زنجیره‏ی تأمین برای اولین بار در سال 1974 توسط گفرین و گریوز معرفی گردید. آن ها یک مدل طراحی شبکه‏ی لجستیک چند محصولی برای بهینه‏سازی جریان کالاهای تولیدشده به مراکز توزیع ایجاد نمودند. پس ازآن، تحقیقات وسیعی درزمینه ی طراحی زنجیره‏ی تأمین انجام پذیرفته است. [9]
بیشتر مسائل مربوط به طراحی زنجیره‏ی تأمین که به کمینه کردن هزینه‏ی کل می پردازند، هزینه‏ی کیفیت را که می تواند به عنوان شاخص برای کیفیت باشد و در این پایان‏نامه استفاده شده است، در مدل خود در نظر نمی گیرند و تاکنون مقالات انگشت‏شماری، هزینه‏ی کیفیت را در زنجیره‏ی تأمین مدنظر خود قراردادند.
با توجه به این نکته که در این پایان‏نامه، از یک مدل و تابع هدف شامل حداقل نمودن هزینه و حداکثر کردن کیفیت کل زنجیره‏ در یک افق زمانی چند پریودی استفاده شده است و از هزینه‏ی کیفیت به عنوان یکی از عناصر هزینه در تابع هزینه استفاده شده است، مرور ادبیات تشریح شده در این فصل دارای بخش‏های جداگانه ای هست که ساختار آن به صورت زیر خواهد بود:
به دلیل دو تابع هدف بودن مدل پیشنهادی و استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری برای حل آن، ابتدا به طور مختصر مروری بر ادبیات استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری در زنجیره‏ی تأمین خواهیم داشت. سپس به طور خاص پژوهش‏های صورت گرفته در استفاده از مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین، موردبررسی قرار می‏گیرند.
همان طور که در فصل اول ذکرشده، یکی از تابع هدف این پایان‏نامه، حداقل نمودن هزینه می‏باشد که یکی از اجزای هزینه، هزینه‏ی کیفیت می‏باشد. به همین دلیل ادبیات حوزه‏ی هزینه‏ی کیفیت و کاربرد آن در زنجیره‏ی تأمین به طور کامل تشریح می‏شوند.
سپس در بخش بعد، در رابطه باکیفیت و کاربرد آن در زنجیره‏ی تأمین بحث می گردد. در همین راستا، به صورت مفصل، مروری بر تحقیقات صورت گرفته در به‏کارگیری کیفیت در زنجیره‏ی تأمین موردبررسی قرار می‏گیرد.
به علت اینکه در این پایان‏نامه، کیفیت زنجیره‏ی تأمین شامل کیفیت تأمین‏کنندگان، کیفیت تأمین‏کنندگان، کیفیت تولیدکننده، کیفیت توزیع‏کنندگان و خدمات آن ها می شود، به صورت مجزا ادبیات حوزه‏ی پژوهش کلیه‏ی این بخش‏ها موردبررسی قرار می‏گیرند. همچنین به دلیل استفاده از مدل هاف برای فرموله کردن کیفیت تأمین‏کنندگان و توزیع‏کنندگان، مرور کوتاهی بر ادبیات استفاده از مدل هاف که در تحقیقات حوزه‏ی مکان‏یابی مورداستفاده قرار می‏گیرند و در این پایان‏نامه از آن زنجیره‏ی تأمین استفاده شده است، صورت گرفته است. [23]
پس ازآن مرور ادبیات کیفیت در زنجیره‏ی تأمین، تحقیقات صورت گرفته در مدل‏های چندهدفه‏ای که یکی از اهداف آن ها کیفیت زنجیره‏ی تأمین یا رضایت مشتریان می‏باشد، موردبررسی قرار می‏گیرند. در ادامه‏ی این فصل، مرور کوتاهی نیز ادبیات حوزه‏ی برنامه‏ریزی تک دوره ای و چند دوره‏ای زنجیره‏ی تأمین صورت گرفته است.
در انتهای مرور ادبیات حوزه‏ی پژوهش، مرور کوتاهی بر روش‏های حل مورداستفاده در زنجیره‏ی تأمین صورت می‏گیرد. نتیجه گیری حاصل از مرور ادبیات تشریح شده در طول این فصل، پایان بخش این فصل خواهد بود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه مروری بر یافته‌ها، اخلاق زیست محیطی

مرور بر ادبیات به‏کارگیری مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین
ملو و همکاران در سال 2009 مرور جامعی را بر روی مقالات موجود در حوزه‏ی زنجیره‏ی تأمین انجام دادند و مدل‏های موجود در این مقالات را از حیث تابع هدف به سه گروه زیر تقسیم‏بندی کرده‏اند: [5]
1. در اکثر پژوهش ها، هدف، کمینه کردن هزینه‏ی زنجیره‏ی تأمین هست که به صورت یک مدل تک هدفه در نظر گرفته شده است که شامل مجموعه‏ای از هزینه‏ها با توجه به شرایط موردنظر زنجیره هست؛ بنابراین، هدف اکثر تحقیقاتی که تاکنون بررسی شده اند به وجود آوردن شرایطی برای زنجیره ی تامین است که هزینه‏ی کل را حداقل سازد.
2. با توجه به مطالعات صورت گرفته بیشینه کردن سود، توجه کمتری را نسبت به کمینه کردن هزینه به خود اختصاص داده است. بیشینه کردن سود در قالب دو گروه به شرح زیر جای می‏گیرد:
بیشینه کردن سود با در نظر گرفتن کسر هزینه از درآمد
بیشینه کردن سود بعد از کسر مالیات
وقتی بیشینه کردن سود برای زنجیره اهمیت داشته باشد، گاهی اوقات، برآورده کردن تقاضای همه مشتریان برای شرکت مقرون به صرفه نیست، زیرا در این حالت مشتریانی وجود دارند که خدمت دهی به آن ها به جای کسب درآمد برای شرکت هزینه زا هست. بعلاوه، در برخی از حالت‏ها، یک ممکن است مشتریان خود را به دلیل هزینه‏های بالای حفظ آن ها، از دست بدهد.
3. گروه کوچک تری از ادبیات حوزه‏ی زنجیره ی تامین به مدل‏هایی اختصاص دارند که دارای اهداف چندگانه و متضاد می‏باشند که در آن ها علاوه بر عوامل اقتصادی به عامل های دیگری توجه شده است.
در جدول (2-1) لیست برخی از پژوهش های ادبیات حوزه‏ی پژوهش مشاهده می شود که توابع هدف آن ها مطابق دسته بندی بالا از یکدیگر تفکیک شده اند.
جدول ‏21 مقالات مطالعه شده با توجه به تابع هدف آن ها از سال 2000 به بعد