دانلود پایان نامه
محدودیت ها
در هر پریود زمانی تقاضای هر مشتری باید از میان مجموع کالاهایی که از مراکز توزیع دریافت می‏کند برآورده شود:
معادله ‏326
موفقیت خیلی از سازمان های خصوصی، دولتی و نظامی به توانایی آن ها در ارائه خروجی های مصوب وابسته است. ارائه محصولات بهتـــر در یک طیف وسیع و با هزینه ای پایین و انجام سریع آن، ارائه مطلوب این خروجی ها (هزینه، کیفیت، عملکرد، تحویل، انعطاف و نوآوری) به توانایی سازمان در اداره جریان مواد، اطلاعات و پول درون و بیرون سازمان وابسته است. این جریان به عنوان زنجیره تأمین شناخته شده است. به دلیل اینکه زنجیره های تأمین ممکن است طولانی و پیچیده و شامل تعداد زیادی شرکا تجاری باشد، مشکلاتی طی آن پیش می آید. این مشکلات درصورتی که تأخیر در حل به نارضایتی مشتریان و از دست دادن فروش منجر شود و هزینه‏های بالایی را برای رفع متحمل سازمان می کند. در سال های اخیر با افزایش پیچیدگی و گسترش زنجیره های تأمین، مدیریت این زنجیره ها با عدم قطعیت های فراوانی (ناشی از عدم اطمینان به حلقه های زنجیره ) مواجه گشته و مجبور به ریسک شده است . نهایتاً اینکه بدون افزایش اطمینان و اعتماد مابین اعضاء نیل به مدیریت موفق و مطمئن زنجیره تأمین امکان پذیر نمی باشد .
سطح 100% آماری تقاضا به معنی این است که تقاضا 100% برآورده شده است. پس معادله بالا به صورت زیر می گردد:
معادله ‏327
در هر پریود زمانی، میزان موجودی پایان دوره‏ی هر مرکز توزیع، برابر است یا موجودی پایان دوره‏ی قبل و میزان دریافتی آن مراکز از کارخانه در این دوره و کسر مقدار کالایی که در این دوره از مرکز توزیع برای مشتریان مختلف خارج شده است.
معادله ‏328
در هر پریود زمانی، میزان موجودی پایان دوره‏ی هر مرکز توزیع، نباید از حداکثر ظرفیت آن مرکز توزیع تجاوز نماید. همچنین خط تولید نیز دارای ظرفیت محدودی بوده که در هر پریود زمانی، میزان تولید محصول نماید از آن تجاوز نماید. این امر برای تأمین‏کنندگان نیز صادق است. هر تأمین‏کننده با توجه به حجم اشغال شده توسط مواد اولیه، دارای ظرفیت محدودی می‏باشد. برای محدودیت‏های ذکرشده روابط ذیل به ترتیب برقرار است:
معادله ‏329
معادله ‏330
معادله ‏331
در هر پریود زمانی، هر اولیه باید به تعدادی تأمین شود که در تولید محصول آن دوره به کار می‏رود. ازاین رو، تعداد مواد اولیه به کاررفته در تولید محصول یک دوره‏ی خاص، برابر است با درصد مواد سالم تأمین شده از آن ماده‏ی خام از کلیه‏ی تأمین‏کنندگان:
معادله ‏332
در هر دوره محصولات سالم تولیدشده میان مراکز توزیع گوناگون پخش می شود. به بیان دیگر، مجموع تعداد محصولاتی که از کارخانه به مراکز توزیع می‏رسد برابر است با محصولات سالم تولیدشده توسط کارخانه.
معادله ‏333
برای هر مرکز توزیع، فقط یک گزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی باید انتخاب شود:
معادله ‏334

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع مهارتهای اجتماعی، قابلیت اطمینان

تعداد تأمین‏کنندگانی که باید برای تأمین مواد خام کارخانه انتخاب شوند، مشخص و برابر با هست.
معادله ‏335
یکی از سیاست های زنجیره‏ی تأمین این است که از هر مرکز توزیع به یک مشتری خاص اگر قرار است تحویل کالایی صورت گیرد، حداقل از یک مقدار خاص بیشتر باشد. دلیل این امر اجتناب از تحویل مقادیر بسیار کم کالا باوجود بهینه بودن آن است که در این شرایط منطقی به نظر نمی‏رسد که به خاطر تحویل مقادیر بسیار کم کالا حمل ونقلی صورت گیرد. بدین منظور مجموعه محدودیت‏های زیر تشکیل می شود. همچنین از هر مرکز توزیع می‏توان حداکثر به یک اندازه‏ی خاص، کالا به دست یک مشتری رساند.
معادله ‏336
معادله ‏337
معادله ‏338
که M نشان‏دهنده‏ی یک عدد بسیار بزرگ هست.