دانلود پایان نامه
000/0
2
729/439 74/1 سهولت ادراک شده
83/2 مفید بودن ادراک شده
43/1 امنیت ادراک شده

فصل پنجم
نتیجه گیری

5-1- مقدمه
مهمترین مرحله در هر نوع مطالعه و پژوهش مرحله بحث و نتیجهگیری است. بدیهی است که پژوهش در هر زمینهای که انجام شود، دارای هدف و انگیزهای خاص است لیکن آنچه مهم است نتایج و دستاوردهای حاصل از آن است که در صورت کاربردی بودن تحقیق می‏تواند کاربرد پیدا کند و به پیشنهادهایی منجر شود. در این فصل به ترتیب خلاصه تحقیق؛ تحلیل یافته های توصیفی؛ بحث و نتیجه گیری؛ پیشنهادات برخاسته از تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی بیان می گردد.
5-2- خلاصه تحقیق
از آنجا که امروزه، توجه روز افزون بانک ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با ارایه خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی با هدف تسهیل فرآیند خدمات رسان به مردم و کاهش هزینه های بانکداری رقابت فشرده ای را در صنعت بانکداری الکترونیکی ایجاد و اکثر بانک ها را به بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی وادار کرده است. یکی از این فناوری نوین بانکداری الکترونیک است. با توسعه سامانه های الکترونیکی مانند اینترنت و گسترش استفاده از تلفن های همراه در سطح جامعه، مؤسسات مالی و بانک ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند. شبکه جهانی و بطور اساسی انتظارات مشتریان را در مورد سرعت، دقت، قیمت وخدمات تغییر داده است. فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده است و در دسترس بودن، سهولت و سرعت توزیع خدمات باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، ازجمله بانک ها می گردد. این پژوهش، توسعه مبتنی بر مدل تعدیل یافته پذیرش تکنولوژی دیویس با یک عامل اضافی، امنیت ادراک شده را بیان می کند، که بر اساس این مدل، سهولت ادراک شده، مفید بودن ادراک شده و امنیت ادراک شده متغیرهای مستقل تحقیق می باشد. ومتغیر وابسته این تحقیق پذیرش استفاده از خدمات تلفن بانک توسط مشتریان می باشد که تئوری اقدام عقلائی فیش بین وآجزن، شامل دو عامل طرز نگرش فرد نسبت به رفتار و هنجار های ذهنی می باشد. روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایش می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که شامل 21 سوال پنج گزینه ای استفاده گردید؛ البته سوالاتی در مورد ویژگی های عمومی افراد شامل: جنس؛ میزان تحصیلات؛ سن و میزان مهارت کار با رایانه نیز به ابتدای پرسشنامه اضافه گردید. برای اطمینان بیشتر از پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.
در واقع این تحقیق برای توسعه پذیرش استفاده از خدمات بانکداری و بهتر برآورد کردن نیاز و خواسته مشتریان و در راستای پاسخگویی به سوال اصلی زیر می باشد:
“آیا تاثیر سطوح مختلف خدمات تلفن بانک بر گرایش رفتاری به استفاده از این خدمات توسط مشتریان متفاوت است؟”
از مطالعات انجام گرفته در این خصوص می توان به تحقیقات ناصر(1382)، شاکر(1386)، نومحمدی و شاکر(1388)، دهدشتی شاهرخ و کوارویی(1387) و همچنین به چندی از تحقیقات در خارج از کشور اشاره کرد.
5-3- یافته‏های تحقیق
5-3-1- یافته های توصیفی
– نتایج بررسی توصیفی مربوط به جنسیت نشان داد که از مجموع384 نفر از نمونه تحت بررسی در استان اردبیل تقریباً 71 درصد مرد و 29 درصد نیز زن هستند.
– نتایج بررسی توصیفی مربوط به سن افراد نشان داد که میانگین سنی آنها 31 می باشد که نشان از گروه سنی جوان را دارد.
– نتایج بررسی توصیفی مربوط به تحصیلات افراد پاسخ دهنده نشان داد که تقریباً 13 درصد افراد زیر دیپلم، 39 درصد دیپلم و بقیه حدود47 درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند، این نتایج نشان می دهند اکثریت از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند.
– نتایج بررسی توصیفی مربوط به وضعیت میزان مهارت کار با رایانه، قریب به 76 درصد افراد مورد مطالعه از مهارت متوسط و خوبی در کار با رایانه برخوردار می باشند و تنها 9 درصد افراد از مهارت ضعیفی در کار با رایانه برخوردار بودند.
5-3-2- یافته های استنباطی و بحث و نتیجه گیری
در این قسمت به بررسی نتایج و یافته‏های حاصل از این تحقیق و نیز مقایسه آنها با تحقیقات مشابه می‏پردازیم.