دانلود پایان نامه
هزینه‏های کیفیت زنجیره ی تأمین شامل سه بخش هزینه‏ی کیفیت مواد خامی است که از سوی تأمین‏کنندگان به کارخانه تحمیل می شود، هزینه‏ی کیفیت محصول تولیدی و هزینه‏ی کیفیت خدمت دهی مراکز توزیع می‏باشد که در ذیل هرکدام به صورت جداگانه تشریح شده‏اند:
هزینه‏ی کیفیت مواد خام
در سیاست زنجیره ی تأمین پیشنهادی هزینه‏ی کیفیت مواد خام تأمین شده توسط تأمین‏کنندگان از سه بخش زیر تشکیل شده است:
هزینه‏ی مستندسازی ارجاع مواد خام معیوب
هزینه‏ی بررسی شکایت از تأمین‏کنندگان
هزینه‏ی بازرسی مواد اولیه
هزینه‏ی مستندسازی و ارجاع مواد خام معیوب
هنگامی که مواد خام به کارخانه تحویل داده می‎شود، آن دسته از مواد خامی که معیوب و غیرقابل استفاده می‏باشند، باید مستند و بایگانی شده و پیوست مواد خام معیوب برای تأمین‏کننده‏ی آن ارسال ‏شود. فرض شده است هزینه‏ی مستندسازی هر واحد ماده‏ی خام معیوب θ می‏باشد که در حقیقت، کسری از هزینه‏ی حقوق و دستمزد کارکنانی است که مسئول انجام این کار می‏باشند. از سوی دیگر، هزینه‏ی ارجاع مواد خام معیوب، همان هزینه‏ی حمل از کارخانه به تأمین کننده می‏باشد. بنابراین هزینه‏ی مستندسازی و ارجاع مواد خام معیوب در کلیه‏ی پریودها مطابق رابطه‏ی زیر می‏باشد:
معادله ‏312
هزینه‏ی بررسی شکایت از تأمین‏کنندگان
هنگامی که از تأمین‏کنندگان بایت مواد خام معیوبی که ارسال کرده‏اند، شکایت می شود، تأمین‏کنندگان دلایل خرابی‏های خود را بیان می‏نمایند. هزینه‏ی شکایت و بررسی جوابیه‏ی شکایت برای هر ماده‏ی خام معیوب، به عنوان کسری از حقوق و دستمزد کارکنان مسئول آن برابر باδ می‏باشد.
بنابراین مجموع هزینه‏های بررسی شکایت در کلیه‏ی پریودها برابر با رابطه‏ی زیر می‏باشد:
معادله ‏313
هزینه‏ی بازرسی مواد اولیه
مواد خام تحویل شده از سوی تأمین‏کنندگان در کارخانه مورد بازرسی قرار می‏گیرند تا مواد سالم از مواد معیوب تفکیک شود. کسری از هزینه‏ی حقوق و دستمزد کارکنانی که زمان خود را صرف بازرسی هر ماده‏ی خام می‏کند برابر باΩ بوده و هزینه‏ی کل آن در کلیه‏ی پریودها برابر است با:
معادله ‏314
درنهایت هزینه‏ی کیفیت تأمین‏کنندگان برابر است با:
هزینه‏ی کیفیت محصول تولیدی
هزینه‏ی کیفیت محصول تولیدی همان طور که پیش ازاین ذکر شد برابر است یا مجموع هزینه‏های پیشگیری، ارزیابی و شکست که برای فرمولی کردن آن، از دو تابع مختلف استفاده می شود.
تابع هزینه‏ی پیشگیری و ارزیابی(به صورت یکپارچه)
تابع هزینه‏ی شکست(شامل شکست داخلی و خارجی)
توابع هزینه‏ی پیشگیری و ارزیابی و شکست به صورت توابع نمایی در نظر گرفته شده اند. تابع هزینه‏ی پیشگیری و ارزیابی دارای این خصوصیت می‏باشد که هر چه سطح کیفیت محصول تولیدی بیشتر باشد هزینه‏ی آن نیز بیشتر خواهد بود و از سوی دیگر هر چه به سمت کیفیت بیشتر گام برداریم به مقدار بیشتری با افزایش هزینه روبرو می‏شویم. تابع هزینه‏ی خرابی نیز دارای این خصوصیت است که هر چه سطح کیفیت بیشتر باشد مقدار هزینه‏ی آن کمتر و هرچه به سمت سطح کیفیت بیشتر گام برداریم به مقدار کمتری با کاهش هزینه روبرو خواهیم شد. با توجه به گفته‏های فوق، تابع هزینه‏ی 1)پیشگیری و ارزیابی و 2)شکست به ترتیب برابرند با :
معادله ‏315
معادله ‏316
که در آن کمترین هزینه‏ی پیشگیری و ارزیابی می‏باشد که در کمترین سطح کیفیت (بیشترین مقدار خرابی)رخ می‏دهد و کمترین هزینه‏ی شکست می‏باشد که در بیشترین سطح کیفیت(کمترین مقدار خرابی)اتفاق می‏افتد. نیز به ترتیب نرخ افزایش هزینه‏ی پیشگیری و ارزیابی و نرخ افزایش هزینه‏ی شکست هست. با توجه به روابط فوق، مجموع هزینه‏ی کیفیت محصولات تولیدی در کلیه‏ی پریودها برابر است با:
معادله ‏317