دانلود پایان نامه
شکل ‏32- ساختار زنجیره ی تأمین پیشنهادی
شکل ‏33- ساختار زنجیره ی تأمین[1]
مکان کارخانه‏ی تولیدی، کلیه‏ی مراکز توزیع، کلیه‎ی تأمین‏کنندگان و کلیه‎ی مشتریان هست. همچنین پریود زمانی مختلف برای مسئله‏ی موجود در نظر گرفته شده است. تقاضای مشتریان نیز در کلیه‏ی پریودهای معلوم و مشخص فرض شده است. مراکز توزیع می‏توانند برای برآورده نمودن تقاضای مشتریان خود، مقادیری از کالای موردنظر را در پایان هر پریود، نگهداری نمایند. از دیگر فرضیات مدل، ظرفیت محدود خط تولید در هر پریود، ظرفیت محدود مراکز توزیع برای انبار کردن محصولات، ظرفیت محدود مراکز توزیع برای ارسال محصول به مشتریان و ظرفیت محدود تأمین‏کنندگان در تأمین مواد خام می‏باشد . همچنین فرض شده است، میزان محصول منتقل شده از کارخانه به هر مرکز توزیع و از هر مرکز توزیع به هر مشتری، دارای محدودیت می‏باشد. زنجیره ی تأمین فوق دارای 2 تابع هدف، کمینه کردن هزینه‏ی کل و حداکثر نمودن کیفیت کل زنجیره ی تأمین می‏باشد که در آن مالک زنجیره ی تأمین خواهان برآورده نمودن هر دو هدف، به صورت همزمان می‏باشد.
شکل ‏34- مدل زنجیره‏ تأمین
تابع هدف اولیه، کمینه نمودن هزینه‏ی کل زنجیره می‏باشد که شامل موارد زیر می‏باشد:
هزینه‏ی خرید مواد خام از تأمین‏کنندگان
هزینه‏ی پردازش مواد خام(هزینه‏ی تولید) در خط تولید به منظور تولید محصول
هزینه‏ی حمل مواد خام از تأمین‏کنندگان مختلف به کارخانه
هزینه‏ی حمل محصولات تولیدشده از کارخانه به مراکز توزیع
هزینه‏ی حمل محصولات از مراکز توزیع به مشتریان
هزینه‏ی نگهداری موجودی پایان دوره مراکز توزیع
هزینه‏ی کیفیت محصولات تولیدشده در کارخانه
هزینه‏ی کیفیت مواد خام که از سوی تأمین‏کنندگان تحمیل می شود (هزینه‏ی کیفیت تأمین‏کنندگان)
هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی به مشتریان
نکته‏ی قابل توجه در زنجیره ی تأمین پیشنهادی این است که هزینه‏ی حمل محصولات از کارخانه به مراکز توزیع و از مراکز توزیع به مشتریان تابعی از فاصله می‏باشد.
تابع هدف دوم نیز، بیشینه نمودن کیفیت کل زنجیره ی تأمین می‏باشد که از سه بخش گوناگون تشکیل شده است:
رضایت کارخانه از تأمین‏کنندگان (کیفیت تأمین‏کنندگان)
رضایت مراکز توزیع از کارخانه (کیفیت محصولات تولیدی)
رضایت مشتریان از مراکز توزیع (کیفیت مراکز توزیع)
به طورکلی برای بیان رضایت به صورت ریاضی از مدل‏های هاف کمک گرفته شده است که البته تغییراتی نسبت به آن داده شده است. فرض می شود که رضایت (رضایت کارخانه از تأمین‏کنندگان و رضایت مشتریان از مراکز توزیع) شامل 2بعد باشد: 1)زمان تحویل 2)کیفیت، که برای کارخانه، از آن کالای موردنظر را دریافت می‏کنند، در نظر گرفته شده است. به کمک مدل هاف و تغییراتی که در آن ایجادشده است، برای کارخانه، هرچه زمان تحویل مواد خام از سوی یک تأمین‏کننده‏ی خاص کمتر باشد و از سوی دیگر کیفیت مواد خام آن بیشتر باشد(درصد مواد خام معیوب کمتر باشد)، رضایت کارخانه از آن تأمین‏کننده بیشتر خواهد بود یا به عبارت دیگر آن تأمین کننده دارای کیفیت بیشتری خواهد بود. در مورد مشتریان نیز می توان به این صورت بیان کرد که برای یک مرکز توزیع خاص، هرچه زمان تحویل کالا به یک مشتری کمتر باشد و از سوی دیگر کیفیت خدمت دهی آن بیشتر باشد، رضایت آن مشتری از مرکز توزیع موردنظر بیشتر باشد یا به عبارت دیگر، کیفیت آن مرکز توزیع بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، کیفیت تأمین‏کنندگان باکیفیت مواد خام تأمین‏کنندگان رابطه مستقیم و بازمان تحویل مواد خام رابطه‏ی معکوس دارد. همین امر برای کیفیت مراکز توزیع صادق است. این بدان معنی است که کیفیت مراکز توزیع، باکیفیت خدمت دهی مراکز توزیع رابطه‏ی مستقیم و بازمان تحویل محصولات رابطه‏ی معکوس دارد. [23]
کیفیت مواد خام، توسط نرخ مواد معیوب موردمحاسبه قرار می‏گیرد، به عنوان مثال اگر درصد مواد معیوب0.05 باشد سطح کیفیت برابر 0.95 خواهد بود. برای کیفیت خدمت دهی مراکز توزیع نیز، فرض شده است که گزینه های مختلفی برای میزان کیفیت خدمت دهی در نظر گرفته شده است که هر مرکز توزیع باید یکی از آن ها را انتخاب کند. مسلماً هرچه میزان کیفیت گزینه‏ای بالاتر باشد هزینه‏ی بیشتری نیز دارد. تعداد گزینه های خدمت دهی برابر فرض شده است. زمان تحویل مواد خام نیز به صورت تابعی از فاصله‏ی میان تأمین کننده و کارخانه در نظر گرفته شده است که اگر فرض شود، فاصله‏ی میان تأمین‏کننده i و کارخانه برابرمی‏باشد، زمان تحویل مواد خام با احتساب بسته‏بندی مواد خام در محل تأمین‏کننده در یک واحد زمانی(مثلاً یک روز) برابر است با . زمان تحویل محصولات نیز به همین ترتیب است.یعنی فرض شود فاصله‏ میان مرکز توزیعj مشتری k برابر با می‏باشد، زمان تحویل محصولات با احتساب بسته‏بندی کالا در مرکز توزیع در یک واحد زمانی مثلاً یک روز) برابر است با. (در این مدل فرض شده است که هر پریود زمانی برابر یک سال می‏باشد، چراکه هزینه‏ها نیز شامل ارزش زمانی پول می‏شوند و بنابراین اگر فرض شود که تحویل کالا برحسب روز می‏باشد صرف نظر از فاصله‏ی تأمین‏کننده از کارخانه، مرکز توزیع از مشتری، یک روز زمان بسته‏بندی کالای موردنظر در نظر گرفته شده است.) مطابق با فرمول ذکرشده هر چه فاصله‏ی تأمین‏کننده و کارخانه و همانند آن فاصله‏ی میان مرکز توزیع و مشتری بیشتر باشد زمان تحویل مواد خام از طرف تأمین‏کننده به کارخانه و متناظر زمان تحویل محصولات از طرف مرکز توزیع به مشتری موردنظر بیشتر می‏باشد. لازم به ذکر است فاصله‏ها به صورت اقلیدسی در نظر گرفته شده اند. برای کیفیت محصولات کارخانه نیز مانند کیفیت مواد خام، از درصد محصولات معیوب استفاده می شود. درنهایت این چند کیفیت با یکدیگر به نحوی ترکیب شده و تابع کیفیت زنجیره را تشکیل می دهند.
در این مدل، فرض شده است که هر پریود زمانی برابر یک سال می‏باشد و بنابراین هزینه ها مشمول ارزش زمانی پول می شوند.
پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله
در زیر، کلیه ی پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله، برای فرموله کردن مدل موجود ذکر می شود و سپس مدل مسئله تشریح می شود.
داده‏ها
S تعداد تأمین‏کنندگان بالقوه