دانلود پایان نامه

گام چهارم ( توضیح مختصر شرکت کننده)، یا همان ارزشیابی است و شامل خلاصه کردن رویدادها و ادراکات، خلاصه کردن دشواری ها و بینش ها، تجزیه و تحلیل فرآیند، مقایسه شبیه سازی با جهان واقعی، ارتباط فعالیت شبیه سازی با محتوای درس و ارزیابی و تدوین شبیه سازی است (همان).
3-8- معرفی ویژگی های شبیه سازی‎های به کار گرفته شده در پژوهش
در پژوهش مورد نظر برای آموزش گروه آزمایش از روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی استفاده گردید. شبیه‎سازی های مورد نظر مخصوص درس علوم پایۀ ششم ابتدایی بودند که از سایت http://sork3.blogfa.com/category/6# دانلود شده بود شبیه سازی های جذاب، تعاملی و پژوهش محور از پدیده های فیزیکی مربوط به پروژه ی PHET در دانشگاه کلورادو و شامل 10 برنامه شبیه سازی شده کتاب علوم پایه ششم با موضوعاتی از قبیل انواع انرژی، انرژی ها، انرژی حرکتی، تغییر انرژی، نیرو، نیرو (1)، نیرو (2)، نیرو گرانشی، نیروی مغناطیسی، کاغذ، بودند. روایی این شبیه سازها توسط چند تن از معلمان پایه ششم و 2 کارشناس تکنولوژی آموزشی و 2 کارشناس علوم تربیتی و 1 کارشناس نرم افزارهای آموزشی تأیید گردید.
در تعریف ویژگی های شبیه سازی پیشنهادی در این پژوهش، می توان به این اشاره نمود که، از آن جا که تعامل بین اجزای کلیدی موجود در زمینه آموزش علوم سهم بسزایی در ساخت دانش و یادگیری مفاهیم علوم دارند. در این الگو، دانش در تعامل با افراد، مکان ها و اشیاء شکل می گیرد. این الگو به دانش به عنوان فرایند نگاه می کند و معتقد است که نباید به دانش به عنوان بسته ای قابل انتقال به ذهن دانش آموزان نگریسته شود.
شبیه سازی به کار رفته در این پژوهش دارای چهار عنصر اصلی است که عبارتند از: اهداف، اصول، محتوا و روش ها. این روش کاملاً دانش آموزمحور بوده و نقش اصلی را در آموزش مبتنی بر الگوی شبیه سازی، دانش آموزان ایفا می کنند و معلم در نقش راهنما و مشاور انجام وظیفه می کند. از ویژگی های بارز الگوی روش تدریس مبتنی بر شبیه سازی می توان به در نظر گرفتن انواع نظریه های یادگیری، توجه به متغیرهای آموزش مبتنی بر شبیه سازی، استفاده از توانمندی های چندرسانه ای ها و نیز استفاده از رویکردهای اکتشافی، حل مسأله و کاوش گری با در نظر گرفتن میزان دخالت دانش آموز و معلم در انجام فعالیت ها اشاره کرد. این فعالیت ها می توانند از سطوح ساده به دشوار طراحی و تنظیم شده و با متغیر عمده یعنی میزان درجه آزادی دانش آموز در انتخاب نوع فعالیت، شیوه اجرا و نیز اخذ نتیجه به سرانجام برسد.
در این شیوه آموزشی دانش آموزان در قالب گروه های کوچک دانش آموزی در کنار یکدیگر و یا به صورت انفرادی به فعالیت پرداخته و بسیاری از مهارت های شهروندی از جمله روحیه فعالیت گروهی، توانایی تحمل آراء و عقاید دیگران، رعایت نظم و ترتیب فعالیت ها، کاوش گری، حل مسأله و… در آنان رشد یافته و تقویت می شود. روش آموزشی پیشنهادی با در نظر گرفتن درک عمیق مفاهیم و استفاده از رویکرد یادگیری – محور، کمک زیادی به این امر کرده و عناصر و متغیرهای آن طوری در نظر گرفته شده است که در یک آموزشگاه با سطح متوسط در اقصی نقاط کشور قابلیت انجام دارد.
راهبرد آموزشی مبتنی بر شبیه سازی در درس علوم که براساس تحریک دستگاه حسی دانش آموزان از طریق تصاویر، رنگ، صدا و حرکت پایه ریزی شده است، اشتیاق ذهنی دانش آموزان را برانگیخته و به واسطه این که آنان را از نقش منفعل گیرنده اطلاعات به نقش فعال تولید کنندۀ دانش سوق می دهد، مولد حس لذّت در آنان می شود.
این روش آموزشی که بر پایه انجام فعالیت های مبتنی بر کاوشگری، حل مسأله و کشف مفاهیم پایه ریزی شده است، یک راهبرد دانش آموز – محور و فعالیت مدار محسوب می شود. شالوده ی اصلی این راهبرد رسیدن به درک شخصی از یک تجربه واقعی و طراحی برنامه هایی برای استفاده از یادگیری ها در محیط های دیگر است. دانش آموزان با تشخیص مسأله و ارزیابی کلیه متغیرهای مورد نظر در حل مسأله و انجام فعالیت های کاوشگری، به ساخت دانش مبتنی بر نظریه یادگیری ساخت و سازگرایی نایل می شوند. بدون شک برای اجرای طرح های پژوهشی مبتنی بر حل مسأله، دانش آموزان مجبور هستند تا به جستجوی انواع منابع مختلف پرداخته و اطلاعات لازم در زمینه مسأله مورد مطالعه و نظریه های علمی دخیل در آن را کسب نمایند.
یادگیری مفاهیم علوم پایه ششم سبب می شود تا دانش آموزان بتوانند درک عمیقی از مفاهیم علوم در قالب اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی نایل آیند. لازم به ذکر است که کتاب های درسی به دلیل محدودیت های موجود، قادر به ارایه ی بسیاری از مفاهیم ارایه شده که در کتاب ذکر شده نیستند. هم چنین با عنایت به در نظر گرفتن سطوح مختلف درس علوم و تلاش برای پوشش دادن آن ها در برنامه درسی قصد شده و اجرا شده، محتوای آموزشی و زمان در نظر گرفته شده در برنامه درسی نمی تواند پاسخ گوی تأمین سطوح مورد نظر باشند. به همین دلیل باید به دنبال راه حل های مناسبی بود تا با به خدمت گرفتن بخشی از زمان اختصاصی دانش آموزان در منزل یا خارج از مدرسه، بتوان به اهداف آموزشی مورد نظر رسید.
همان طور که در بخش های قبلی پژوهش ملاحظه شد، همه ی متغیرهای مورد نظر و ارتباط بین آن ها که مستخرج از منابع علمی – پژوهشی حوزه برنامه درسی علوم بودند، مورد تأیید کارشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفتند و در هیچ یک از موارد، تفاوت معنی داری بین نظر کارشناسان گروه های آموزشی و متخصصان تعلیم و تربیت در زمینه این روش آموزشی مشاهده نشد.
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
دادهها و اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار نسخه 16 به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی قرار گرفت:
آمار توصیفی:
به منظور نمایش چگونگی ویژگی نمونههای مورد مطالعه در حوزهی آمار توصیفی، از شاخص مرکزی و پراکندگی (درصد، میانگین، انحراف معیار و ترسیم جداول فراوانی) با هدف دستهبندی، آزمودنیها از نظر ویژگیهای مختلف و توصیف جامعهی آماری استفاده گردید.
آمار استنباطی:
در این پژوهش برای آزمودن فرضیهها از تحلیل کوواریانس استفاده میشود. تحلیل کوواریانس ابزار مناسبی برای کنترل تفاوتهای اولیه بین گروهها است. نقش تجزیه و تحلیل کوواریانس آن است که گروههای مورد مقایسه را براساس یک یا چند متغیر کنترل کننده، یکسان میکند. زیرا پژوهشگر همیشه نمیتواند گروههایی را برای مقایسه انتخاب کند که در تمام متغیرها به استثنای مورد مطالعه همتراز یا یکسان باشند. تجزیه و تحلیل کوواریانس روش پس رویدادی نامیده میشود (دلاور، 1388).

مطلب مرتبط :   ظهور، زیست‌محیطی، حفاظت، تعهدات، زیست‌محیطیعنوان، مسایل

4-1- مقدمه فصل چهارم:
روشهای بکار رفته جهت تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیهها، نوع نظریهسازی، ابزار به کار رفته برای جمعآوری اطلاعات و … متفاوت هستند، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی دادههای پژوهش، فرآیندی چند مرحلهای است، که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند.
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباطها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی رعایت و بازنگری شدهاند.
4-2-بررسی فرضیه های پژوهش
4-2-1- بررسی فرضیه اصلی پژوهش: “طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر مهارت حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد.”
به منظور بررسی این فرضیه که طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر مهارت حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد، نمرات مهارت حل مسأله دانش آموزان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمایش و کنترل با هم مقایسه شد. جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارت حل مسأله را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های مورد مطالعه نشان می دهد.
جدول1-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارت حل مسأله در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل