دانلود پایان نامه

اصلاح بدن: در این جا به معنی مدیریت بدن و به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگیهای ظاهری و مرئی بدن و متغیر وابسته میباشد.
این مفهوم به کمک معرفهای کنترل وزن (از طریق ورزش و دستگاههای بدن سازی، رژیم غذایی و دارو) و دستکاریهای پزشکی (جراحیها) به یک شاخص تبدیل شدهاست که در سه سطح نظارت پایین، نظارت متوسط و نظارت بالا سنجیده میشود.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- پیشینه تحقیق
2-1-1 تحقیقات داخلی
اخلاصی و فاتحی در تحقیقی با عنوان “مدیریت بدن و رابطهی آن با پذیرش اجتماعی بدن” نشان دادند که توجه زنان در همه وجوه گوناگون شدت یافته است. بر مبنای این پژوهش بین عوامل مصرف رسانهای، پذیرش اجتماعی بدن و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با مدیریت بدن رابطهی معناداری وجود دارد و رابطهی متغیرهای دینداری و مدیریت بدن معکوس و معنی دار است (اخلاصی و فاتحی 1387، 79).
احمدنیا نیز در تحقیق خویش نتیجه میگیرد فشارهای فرهنگی از جمله مهمترین عواملی است که در گرایش زنان به تناسب اندام تأثیر میگذارد و معتقد است تأثیر فشارهای فرهنگی در سطح بین المللی و از طریق رسانههای جمعی تشدید میشود به طوری که ارزشهای خاص مرتبط با اشکال و اندازههای بدن ایدهآل و مطلوب بر رفتارهای افراد تأثیر میگذارد که نمونهی بارز آن اهمیت باریک اندامی در جوامع غربی است که به جامعه ایران نیز سرایت کرده است (احمدنیا 1385، 66).
در تحقیقی به نام پوشش و تمایز بخشی محققین به این نتیجه دست یافتند که زنان مدل پوشاک را عامل مهمی در توجه افراد به بدن خویش میدانند(فرجی و حمیدی 1384، 33).
در پژوهش دیگری رابطهی بین سن، جنس، تحصیلات، سرمایه فرهنگی، دیانت، نگرش سنتی به خانواده با مدیریت بدن نشان داده شده اما متغیرهای ساختاری مانند پایگاه اجتماعی- اقتصادی، سرمایه اقتصادی وشغل رابطه معنا داری نداشته است(آزاد ارمکی و چاوشیان 1381، 4).
بهزادیان نژاد در تحقیق خود با عنوان “فرهنگ زیبایی با تأکید بر جراحی پلاستیک” مهمترین عامل گرایش افراد به جراحی پلاستیک را کسب اعتماد به نفس میداند (بهزادیان نژاد 1384، 117).
پژوهش ابراهیمی و بهنوئی نشان داد که با افزایش سرمایه فرهنگی افراد، نحوه مدیریت ظاهر در میان دختران و پسران افزایش مییابد. از سوی دیگر، الگوی رایج مدیریت ظاهر در میان جوانان متأثر از نوگرایی و مؤلفههای مرتبط با دنیای مدرن است(ابراهیمی و بهنوئی 1388، 12).
در تحقیقی به نام” سبک زندگی و مدیریت بدن در شهر شیراز” که از بین نمونه 508 نفری زنان 15 تا 64 ساله انجام شد، نتایج پژوهش نشان میدهد که در سطح تحلیل دو متغیره تمام سبکهای زندگی با مدیریت بر ظاهر و هم چنین تغییر شکل اندام رابطه داشتهاند، اما در تحلیل چند متغیره مشاهده شد که سبکهای مدرن ورزشی- موسیقی سنتی روی هم توانستهاند مدیریت زنان بر ظاهرشان را 45 درصد تبیین کنند و متغیرهای سبک مشارکتی جدید ورزشی- موسیقی جدید، موسیقی قدیم و درنهایت فراغتی، بر مدیریت تغییر شکل اندام زنان تأثیرگذار است (خواجه نوری، روحانی و هاشمی 1390، 24).
2-1-2 تحقیقات خارجی
محققین غیر ایرانی نیز پژوهشهای متعددی در خصوص جامعه شناسی بدن و مدیریت آن انجام دادهاند از جمله ترنر که معتقد است بدن نقش واسطی بین مصرف و هویت فرد ایفا میکند و به مکان اصلی نمایش تفاوتها تبدیل گردیده است. به عقیده ترنر فرهنگ مصرفی، منابع فرهنگی ونمادین بسیاری را برای مد سازی شخصی در اختیار افراد قرار میدهد که بدن برای آنها اهمیت پیدا میکند(ترنر 1996 وودوارد1997 به نقل از ذکایی 1386، 123).
در پژوهشی دیگر با عنوان “زیبایی نماد منزلت” نتایج به دست آمده نشان میدهد، جذابیت صورت تفاوتهای قابل پیشبینی را در ارتباط عام و خاص ایجاد میکند و نیز تأثیرات و جذابیت چهره میتواند در کلیت با ویژگیهای منزلتی دیگر دچار تغییر و تعدیل گردد (وبستر 1983، 146).
بر مبنای تحقیقی از جونز والاس افرادی که به خاطر موانعی چون طبقه اجتماعی، فقر اقتصادی و غیره قادر به تأمین چنین استانداردهایی نیستند، دچار بحران هویتی، عدم کفایت و ضعف اعتماد به نفس میشوند، فرهنگ مصرفی انسانها را تشویق میکند تا پوست، مخصوصاً پوست زنانه را به گونهای تلقی کنند که لازم است همواره به منظور حفاظت در برابر گذر زمان روی آن کار مداوم صورت پذیرد تا به این ترتیب بدن نقش واسطی را بین مصرف و هویت فرد بازی میکند و به امکان اصلی نمایش تفاوتها تبدیل گشته است (ذکایی 1386، 123 به نقل از ترنر 1996).
درتحقیق دیگری که به انجام رسیده است میان زنان و مردانی که ورزش میکردهاند، زنان علت فعالیت جسمانی خود را اغلب کنترل وزن و ظاهر فیزیکی گزارش نمودهاند و از نظر آنان فعالیت ورزشی یک فعالیت به قصد دستیابی به زیبایی تلقی میشد نه یک فعالیت بهداشتی که به منظور ارتقاء بهداشت و سلامت انجام میشود (چوی 2000، 372).