دانلود پایان نامه

1-6- فرضیه های تحقیق
1- به نظر میرسد اصلاح بدن با مصرف گرایی ارتباط معنا داری داشته باشد.
2- به نظر میرسد اصلاح بدن با مصرف رسانه ارتباط معنا داری داشته باشد.
3- به نظر میرسد اصلاح بدن با هویت شخصی ارتباط معنا داری داشته باشد.
4- به نظر میرسد اصلاح بدن با سرمایه فرهنگی ارتباط معنا داری وجود داشته باشد.
5- به نظر میرسد اصلاح بدن با طبقه اجتماعی ارتباط معنا داری داشته باشد.
6- به نظر میرسد اصلاح بدن با اشتغال ارتباط معنا داری داشته باشد.
7- به نظر میرسد اصلاح بدن در سنین مختلف تفاوت معنا داری داشته باشد.
1-7- تعریف واژهها
سرمایه فرهنگی: سرمایه فرهنگی از نظر بوردیو یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن در برگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته میشود (فکوهی 1381،300). بوردیو سرمایه فرهنگی را ابزاری جهت فهم تفاوتهای اجتماعی دانسته و به صورتهای تجسدی، عینت یافته و نهادی شده در نظر میگیرد.
سرمایه فرهنگی همانا مجموعهای از ثروتهای نمادین است که از یک سو به معلومات کسب شدهای بر میگردد که به شکل رغبتهای پایدار ارگانیسم، حالت درونی شده به خود میگیرند (در فلان زمینه دانش داشتن، با فرهنگ بودن، به زبان و نحوه بیان تسلط داشتن، جهان اجتماعی و رمزهای آن را شناختن و خود را در این جهان آشنا دیدن) از سوی دیگر ، به صورت موفقیتهای مادی، سرمایه حالت عینت یافته، میراث فرهنگی به شکل اموال (تابلوها، کتابها، واژهنامهها، ابزارها ، ماشینها) جلوه میکند و سرانجام سرمایه فرهنگی میتواند به صورت نهادینه شده به صورت عناوین، مدارک تحصیلی، موفقیت در مسابقات ورودی و غیره که به استعداد فرد عینت میبخشد باشد (شویده، کریستین و فونتن اولیویه 1385، 97).
در این جا خواندن کتاب، فعالیتهای هنری، گوش کردن به موسیقی، رفتن به تئاتر و موزه در پنچ سطح همیشه، اغلب، گاهی اوقات، به ندرت و هرگز در نظر گرفته شده است.
پایگاه اقتصادی- اجتماعی: در این جا جایگاه سلسله مراتبی افراد با توجه به قدرت اقتصادی و منزلت اجتماعی آنها مورد نظر میباشد.
در این پژوهش پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان به کمک شاخصهایی مانند درآمد ماهیانه پاسخگو و همسر، منزل مسکونی، شغل پاسخگو و همسر، سطح تحصیلی و اتومبیل به متغیری شش مقولهای که عبارتند از: مرفه، نیمه مرفه، متوسط بالا، متوسط پایین، محروم و خیلی محروم تبدیل شده است.
سن: سن عبارت از تعداد سالهای کاملی است، که از زمان تولد فرد گذشته است (سایت مرکز آمار ایران). تعداد سالهای عمر فرد پاسخگو مورد نظر میباشد. سن در این جا به صورت یک سوال باز مطرح شده است.
اشتغال: این متغیر برحسب فعالیت در دوسطح شاغل و غیر شاغل تعریف شده است.
مصرف گرایی: استفاده از کالاها به منظور رفع نیازها و امیال. این عمل نه تنها شامل خرید کالاهای مادی بلکه در برگیرنده خدمات نیز میشود. در جوامع نوین مصرفگرایی به یک فعالیت اصلی تبدیل شده که طی آن مقدار زیادی پول، انرژی، وقت، خلاقیت و نوآوری تکنولوژیکی مصرف میشود (فاضلی 1382، 11).
در این تحقیق خرید پوشاک مطابق با مدهای روز، خرید انواع وسایل آرایشی و زینت آلات واستفاده از خدمات بهداشتی آرایشی در این زمینه، در پنج سطح خیلی زیاد، زیاد، تا حدی، کم، وخیلی کم سنجیده میشود.
مصرف رسانه: در این تحقیق منظور از مصرف رسانه وسائل ارتباط جمعی شامل تلویزیون، مطبوعات، رادیوهای خارجی و داخلی، ماهواره و اینترنت میباشد که در پنج سطح همیشه، اغلب، گاهی اوقات، به ندرت و هرگز مورد سنجش واقع میگیرد.
هویت شخصی: گیدنز معتقد است، هویت شخصی همان “خود” است که شخص آن را به عنوان بازتابی از زندگی نامهاش میپذیرد. دراین جا به معنی تداوم فرد در زمان و مکان است و هویت فردی بازتاب تغییری است که شخص از آن به عمل آورده است (گیدنز 1382،82). بنابراین احساس هویت شخصی به واسطه دیالکتیک میان فرد و جامعه صورت میگیرد. هویت معمولاً در نگرش و احساسات افراد نمود نمییابد و بستر شکل گیری آن زندگی جمعی است(تاجیک 1384،22).
در این پژوهش هویت شخصی قدرت انتخاب و نگرش در برخی عملکردها از جمله اصلاح بدن میباشد که در طیف لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم را شامل میگردد.