دانلود پایان نامه
جدول4-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات مؤلفه اعتماد به نفس در حل مسأله در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل ………………………………………………………………………………………………..60
جدول5-4 نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب ها. ……………………………………………………………61
جدول6-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بر روی میانگین های نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در متغیر اعتماد به نفس در حل مسأله………. ………………………………………………………….61
جدول7-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات مؤلفه گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله در پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل ………………………………………………………………………….62
جدول8-4 نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب ها……………………………………………………………………63
جدول9-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در مؤلفه گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله……………………………………………….64
جدول10-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله در پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل………………………………………………………………………………..65
جدول11-4 نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب ها…………………………………………………………………..66
جدول12-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در مؤلفه کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله…………………………………………….66
جدول 13-4 جمع بندی نتایج فرضیه ها………………………………………………………………………………………..67
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار1-4 میانگین گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون کل مهارت حل مسأله…………………………………….58
نمودار2-4 میانگین گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون مؤلفه اعتماد به نفس در حل مسأله……………….60
نمودار3-4 میانگین گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله………63
نمودار4-4 میانگین گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله…….65

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، دانش آموزان ...

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شبیه سازی بر رشد مهارت‏های حل مسأله در درس علوم در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود. در این پژوهش روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش2710 نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 93-92 بودند. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تعداد نمونه نیز 67 نفر بودند که 35 نفر در گروه آزمایش و 32 نفر در گروه کنترل قرار داشتند. از روش آموزشی مبتنی بر شبیه سازی به مدت 10 جلسه به عنوان متغیر مستقل برای گروه آزمایش استفاده گردید و برای گروه کنترل از روش سخنرانی استفاده گردید. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مهارت های حل مسأله هپنر ( 1988) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون تی مستقل و کوواریانس استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از نظر مؤلفه های حل مسأله ( اعتماد به حل مسأله، استقبال یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله، کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله) در سطح 001/0 تفاوت معنی داری وجود دارد و گروه آزمایش عملکرد بهتری از نظر مؤلفه های حل مسأله نشان دادند. از نتایج این تحقیق می توان برای بهبود مهارت های حل مسأله دانش آموزان در درس علوم استفاده نمود.
کلید واژه ها: شبیه سازی، حل مسأله، اعتماد به حل مسأله ، استقبال یا اجتناب از فعالیت ، کنترل رفتار و هیجانات ، علوم تجربی، پایه ششم ابتدایی.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع تحلیل همبستگی پیرسون، ارزشیابی عملکرد

1-1-مقدمه: