دانلود پایان نامه
در این دوره اشارههای غیر زبانشناختی به خود، افراد دیگر و اشیاء ظاهر میشوند.
1 سالگی تا 5/1 سالگی: ارجاع ضمیری ، واژه
اشاره کردن به افراد در این سن از بین میرود اما اشاره به اشیاء باقی میماند. اولین اشارات حقیقی در این دوره ظاهر میشوند. بسط واژگانی اغلب در این سنین رخ میدهد (برای مثال اشاره ماشین برای همه نوع ماشین و اتوبوس استفاده میشود).
6/1 سالگی تا 11/1 سالگی: ساختواژه و نحو
اشارات زبانشناختی به دیگر افراد ظاهر میشود. در ساختواژه این دوره، فعلها به صورت واژگانی ظاهر میشوند، و هیچ نوع ساختواژهای در فعل وجود ندارد (به این معنی که هیچ مطابقه مفعول و فاعلی در فعلهای مطابقهای موجود نمیباشد، و هیچ صورت ظاهری در فعلهای فضایی استفاده نمیشود). هیچ نوع ساختواژه اشتقاقی وجود ندارد و متعاقبا هیچ تفاوت ساختواژی میان اسمها و فعلها مشاهده نمیشود.
در نحو این دوره، اولین اشارات دوتایی ظاهر میشوند. برخلاف اشاره بزرگسالان که برای تصریف فعل در مورد مطابقه فاعل و مفعول از ترتیب اشارهای استفاده میکنند، برای نشان دادن روابط معنایی از ترتیب اشارات استفاده نمیشود.
2 سالگی تا 5/2 سالگی: واجشناسی، ارجاعات ضمیری و ساختواژه
واجشناسی در این سن بهطور آشکاری متفاوت از نوع واجشناسی بزرگسالان اشارهگر است. به نظر میآید یکسری الگوهای شکل دست جهانی (مانند مشت کردن، دست صاف و غیره) همراه با تفاوتهای دیداری وجود دارد، که در ابتدا ظاهر میشوند. در رابطه با مکان و حرکت دست تحقیقات کمتری انجام شده است، اما کودکان حرکات سادهتر را جایگزین حرکات پیچیدهتر میکنند. در مورد مکان دست، بعضی از تحقیقات بر روی زبان اشاره آمریکایی نشان میدهند که اشاراتی که در مرکز دیداری کودک قرار میگیرند (برای مثال اشاراتی که در روی صورت یا بدن تشکیل میشوند) زودتر از اشاراتی که در حاشیه قرار میگیرند (برای مثال اشاراتی که در بالای سر تشکیل میشوند) فرا گرفته میشوند.
در زمینه ارجاعات ضمیری، اشاره به مخاطب (تو یا شما) در حدود سن 2 سالگی ظاهر میشود. بعضی از کودکان اشارات مربوط به خود و مخاطب را برعکس میگویند. اشاره به سوم شخص دیرتر ظاهر میشود. در حدود سن 5/2 سالگی، اول، دوم و سوم شخص بهطور صحیح به کار برده میشوند.
در زمینه ساختواژه، فعلهایی که نیازمند مطابقه هستند استفاده میشوند اما بیشتر مواقع با حذف مطابقه و یا بدون تجزیه و تحلیل کردن ریشه فعلها به کار برده میشوند. اغلب بسط واژگانی در رابطه با قوانین صرفی فعل رخ میدهد و فعلهای ساده صرف میشوند، موردی که در زبان دستوری بزرگسالان وجود ندارد. اولین تشخیص تفاوت ساختواژی میان اسمها و فعلها رخ میدهند اما این تشخیص بهطور نادرست انجام میشود.
6/2 سالگی تا 11/2 سالگی: ساختواژه
اولین نمونه ردهسازی در فعلهای فضایی ظاهر میشوند. این نمونه طبقات اولیه اغلب به صورت بینشان یا در شکل نادرست استفاده میشوند. هنوز نشانی از وجه در افعال (چه در حالت صورت و یا حرکات متغیر دیگر) مشاهده و استفاده نمیشود. اولین نمونه مطابقه فعلی در این دوره رخ میدهد. جفتهای فعلی/ اسمی تشخیص داده میشوند اما نه به طریق بزرگسالان.
3 سالگی تا 5/3 سالگی: ساختواژه
تصریف فعلهای فضایی با شکل و حرکت دست رخ میدهند، اما هنوز کودکان این موارد را باهم ترکیب نمیکنند. بنابراین اگر حرکت تصریف را نشان دهد، شکل دست بهطور جداگانه عمل میکند نه بهطور همزمان. اولین مورد استفاده صحیح طبقات واژگانی در این مرحله رخ میدهد. مطابقه فعلی در جملات هنگامیکه مرجع در محیط حضور داشته باشد، صحیح انجام میگیرد. گرچه عدم تطابق فعلی تا سن 3 سالگی و بعد از آن ادامه پیدا میکند. اولین استفاده صحیح شخص و نمود در فعلهای مطابقهای ظاهر میشوند.
6/3 سالگی تا 11/3 سالگی: واجشناسی، ساختواژ
در بخش مربوط به واجشناسی، ترکیب واژگانی استفاده میشود اما بدون استفاده از الگوی واجشناسی؛ به این معنی که هر دو بخش واژه مرکب دارای تکیه هستند.
در بخش مربوط به ساختواژه، فعلهای فضایی و مطابقهای، هر دو بخش شکل و حرکت را دارند، اما به صورت سلسله مراتبی استفاده میشوند نه همزمان. در پایان این دوره استفاده همزمان این دو بخش شکل و حرکت صورت میپذیرد.
4 سالگی تا 11/4 سالگی: واجشناسی، ساختواژه
در بخش مربوط به واجشناسی، ترکیبهای جدید و ابداعی میسازند، گرچه هیچ شباهتی به سبک واجشناسی یا معنیشناسی بزرگسالان ندارد.
در بخش مربوط به ساختواژه، مکانهای صحیح مربوط به ارجاعات هنوز در این دوره وجود ندارند. کودکان هنوز بسط واژگانی را در رابطه با مطابقه فعلی انجام میدهند، گرچه مطابقه فاعل مفرد صحیح انجام میشود. تمایز اسمی/ فعلی مشخص است، اما هنوز نمونههای ابداعی و جدید هم همراه با نمونههای صحیح مشاهده میشوند.
5 سالگی تا 11/5 سالگی: ساختواژه
اکثر موارد مربوط به ساختواژه، صحیح انجام میشود و در آن مهارت کسب کردهاند، اما در بعضی از نمونههای چندتکواژی هنوز مشکل وجود دارد. فراگیری بسیاری از ساختارها در حد جمله است و تکمیل ساختارهای دستوری مربوط به نوشتن که شامل پیوستگی میشود در طول این دوره رخ میدهد.
8 سالگی تا 11/8 سالگی: ساختواژه
در استفاده از طبقات واژگانی و فعلهای مطابقهای مهارت کسب میکنند، گرچه در بعضی از موارد پیچیده اشتباهاتی دیده میشود.