دانلود پایان نامه
طباطبائی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اداری،چاپ سوم، تهران،سمت،1390
قاسمی،رسول،حیله و تقلب نسبت به قانون در حقوق ایران و فقه،تهران،جنگل،1391
گرجی،علی اکبر،مبانی حقوق عمومی،چاپ چهارم،تهران، جنگل،1387
لاگین،مارتینمبانی حقوق عمومی(ترجمه محمدراسخ)نشرنی،1388،(تاریخ انتشاراثر به زبان اصلی 2009)
هداوند،مهدی،حقوق اداری تطبیقی، جلد اول ودوم ، وزین،1389
هداوند،مهدی؛مشهدی،علی،اصول حقوق اداری در پرتو آراءدیوان عدالت اداری،تهران،خرسندی،1391
یعقوبی،مسلم،فرهنگ اصطلاحات حقوقی،تهران،فراگیر خردمندان،1388
ب.مقالات
آقایی طوق،مسلم،مبانی و ماهیت نظارت قضایی بر اعمال دولت: مطالعه تطبیقی کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا.پژوهش نامه حقوقی شماره 1، 1386، صفحه 125-192
اسکینی،ربیعا؛نیازی شهرکی،رضا،مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه.گواه شماره 10 ،1386، صفحه3-21
اصغری آقمشهدی،فخرالدین،ابوئی،حمیدرضا،حسن نیت در انعقاد قراردادها در حقوق ایران و انگلیس، اندیشه های حقوق خصوصی شماره12، 1387، صفحه29-50
امین،سید امیر مهدی؛مفهوم تدلیس و فریب و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه،حافظ شماره 64، 1388،صفحه 57-60
باقری،احمد؛رنگین کمان،فاطمه،سوءاستفاده از حق،نامه الهیات شماره 6 ، 1388،صفحه21-28
تولیت،سید عباس؛پاسخگویی و ابعاد حقوقی بازرسی و نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران،اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 11 و12 ، 1383، صفحه 216-271
حسینی،سیدنیما،معامله به قصد فرار ازدین ،دادرسی شماره37 ، 1382،صفحه 69-72
درویش خادم،بهرام،معامله به قصد فرار ازدین، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) شماره 26 ، 1370، صفحه1-30
سلجوقی،محمود،عنصر جهت در معاملات.کانون وکلا؛شماره 142، 1357،صفحه 63-68
صالحی راد،محمد،حسن نیت در اجرای قراردادها.مجله حقوقی دادگستری شماره 26 ، 1387،صفحه 83-116
قنواتی،جلیل؛جاور،حسین،مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه،مدرس علوم انسانی شماره47 ، 1385،صفحه 159-186
قهرمانی،نصر الله،مطالعه تطبیقی چگونگی رفع تعارض اصل تسلیط با قاعده لاضرر،مجله کانون وکلا، شماره188و189، 1384،صفحه 113-126
کاتوزیان،ناصر،سوءاستفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)شماره 21 ، 1358،صفحه 103-115
گلستانی،اسماعیل،مشروعیت جهت معامله و منجزات مریض،کانون وکلا،شماره 119، 1351،صفحه 55-68
مرعشی،سید محمد حسن،قاعده لاضرر،دادرسی شماره 4 ، 1376،صفحه 3-7
نجابت خواه،مرتضی،اختیارات درنظام حقوقی کامن لا،حقوق و مصلحت،شماره 5، 1385،صفحه 87-110
ویژه ، محمد رضا،کتابی رودی، احمد،حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران موسسات عمومی غیردولتی،فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی شماره 65، 1393، صفحه 181-204