دانلود پایان نامه
شکل 2-6-2: اشاره غیرنحوی”فکر کردن” 38
شکل 2-7: خط زمان فرضی در زبان اشاره 55
شکل 4-1: اشاره ” الان” 83
شکل 4-2: نمونهای از مفاهیم زمانی با توجه به مشخصههای غیردستی 84
شکل 4-2-1: اشاره آینده با توجه به حالت سر 85
شکل 4-2-2: اشاره گذشته با توجه به حالات صورت 85
شکل 4-3: نشانگر واژگانی “بعد” در اشاره به زمان آینده 87
شکل 4-4: اشاره “3 سال” (ترکیبی از واژه زمان همراه با شکل دست اعداد) 89
شکل4-5: اشاره آینده که حرکت دست (انگشت سبابه) در جلوی شانه قرار میگیرد. 91
شکل 4-6: اشاره “تمام شدن” 97
شکل 5-1: اشاره “تاریخ” 107
فهرست جداول و نمودارها
جدول 2-1: سطوح نقص شنوایی 13
جدول 3-1: توزیع سن و جنسیت ناشنوایان 73
جدول 3-2: سوالات مربوط به زمان 75
نمودار 4-1: محدوده بسته یا معین در نمود کامل 96
پیشگفتار
سخن گفتن (زبان) یکی از ویژگیهای ممتاز بشری است. انسان از راه سخنگفتن با دیگر افراد جامعه ارتباط برقرار میکند، میفهمد و میفهماند. گرچه از بیان کلمه زبان در نظر اول زبان بیانی به ذهن میرسد اما زبان میتواند ادراکی، کتبی، اشاره و هر نوع علایم قراردادی دیگر را نیز شامل شود. زبان اشاره یکی از مهمترین روشهای ارتباطی میان ناشنوایان میباشد که سبب میشود این افراد با یکدیگر و دیگران ارتباط برقرارکنند. حامیان زبان اشاره، در طول زمان ارزشی را که این زبان در جوامع ناشنوایان دارد بیان کردهاند، همانگونه که ودیتز اظهار داشته است که زبان اشاره بهترین هدیه خداوند به ناشنوایان است. همانطورکه زبانهای گفتاری در جامعه شنوایان توسعه پیدا میکنند، زبانهای اشاره نیز بهطور گسترده و مستقل در جامعه ناشنوایان در سرتاسر دنیا رشد و توسعه مییابند. زبانهای اشاره به صورت همگانی نیستند به عبارت دیگر در کل جهان یکسان نیستند و مانند زبانهای گفتاری مختلفی که در سرتاسر دنیا وجود دارد، زبانهای اشاره مجزا و مستقلی نیز در دنیا موجود میباشند و هر جامعهای زبان اشاره مخصوص به خود را به کار میبرد. زبان اشاره ایرانی نیز جزء یکی از این زبانها محسوب میشود. زبان اشاره ایرانی، زبانی دیداری/فضایی است که با دارا بودن ساختار نحوی و معنایی خاص خود بهطور طبیعی در جامعه ناشنوایان در سرتاسر ایران با تفاوت لهجههای مختلف، رشد کرده است و مورد استفاده قرار میگیرد. نکته قابل ذکر آن است که تمامی افراد با وجود تفاوت در لهجه خود به راحتی با دیگر ناشنوایان از مناطق دیگر ارتباط برقرار میکنند و این تفاوت اشارات مانعی برای عدم درک آنها نمیباشد، در حقیقت درک آنها بیانگر این مطلب است که این تفاوتها، تفاوت لهجه است نه تفاوت زبان.
اشارات موجود در این زبان از نوع قراردادی و در بعضی موارد به صورت شمایلگونه هستند. وجود اشارات قراردادی در این زبان اثبات میکند که زبانی حقیقی است و تنها مجموعهای از تصاویر در فضا نمیباشد. تفاوت میان زبان اشاره ایرانی و بهطور کلی همه زبانهای اشاره با زبانهای گفتاری این است که در زبانهای اشاره، اطلاعات از طریق ترکیب آوا بیان نمیشوند بلکه از طریق ترکیب شکل ، جهت و حرکت دست و همچنین حالات صورت منتقل میشوند. مانند زبانهای اشاره دیگر، زبان اشاره ایرانی نیز متشکل از دو بخش دستی و غیردستی است که این دو بخش برای تولید و درک زبان اشاره بسیار حائز اهمیت میباشند. بخش دستی شامل مواردی از قبیل شکل، جهت، مکان و حرکت دست میشود و بخش غیردستی در برگیرنده حالات صورت و بدن میباشد. اشارات غیردستی (حالات صورت، چشم، ابرو، سر و غیره) در زبان اشاره نقشهای بسیاری را ایفا میکنند. مهمتر از همه، نقشی است که این اشارات در نحو ایفا میکنند. برای مثال، حالات صورت در اکثر زبانهای اشاره که زبان اشاره ایرانی نیز شامل آن میشود، برای سوالهای بله/خیر یا سوالهای کهای استفاده میشوند. در زبان اشاره ایرانی هنگامیکه اشارهگر سوال بله/خیر میپرسد، ابروهایش را بالا میبرد و کمی سرش را به سمت جلو کج میکند. هنگامیکه اشارهگر سوال کهای مانند کی، کجا، کدام و غیره را میپرسد، ابروهایش را پایین میآورد و کمی سرش را به سمت جلو میبرد در صورتیکه بدنش را به سمت عقب تکیه میدهد و صورت نیز حالت جمعشدگی به خود میگیرد. در جملات شرطی نیز هنگام اشاره کردن، ابروها به سمت بالا حرکت میکنند.
علاوه برکلیه نقشهای نحوی، حالات صورت و حرکات بدن در بیان آهنگ گفتار ، تکیه و درنگ نیز نقش مهمی ایفا میکنند. درست مانند اصول زبرزنجیری که در زبان گفتاری جزء لاینفک کلام میباشند، حالات صورت نیز جزء لاینفک زبان اشاره محسوب میشوند. اما بر خلاف تکیه، آهنگ و درنگ که نمیتوانند به تنهایی بدون کلام استفاده شوند، بعضی از حالات صورت یا حرکات به تنهایی مورد استفاده قرار میگیرند و جایگزین واژگان میشوند. بهطور کلی احساسات فرد اشارهکننده در صورت وی که با حرکات بدن همراه هستند مشخص میشوند. بنابراین آنچه که در رابطه با درک و تولید زبان اشاره از اهمیت برخوردار است، توجه به هماهنگ بودن کلیه اجزاء تشکیل دهنده آن میباشد، زیرا یک اشتباه کوچک در یکی از بخشها منجر به تولید اشارهای دیگر میشود و درک مطلب را با مشکل مواجه میکند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی، عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه