دانلود پایان نامه
ـ نازفر فرقانی (1385) در پایاننامه خود تحت عنوان ” بررسی انگیزشها و عوامل اجتماعی موثر بر انتخاب مقصد گردشگران”، امکانات رفاهی، جاذبههای محیطی، نوع برخورد مردمان منطقه گردشگری، صنایع دستی و بومی را از عوامل مهم در انتخاب مقصد برای گردشگری به شمار میآورد. ایشان در یافتههایشان نشان دادهاند که مناطق گردشگری ایران با وجود پتانسلهای بالای گردشگری به دلیل عوامل اجتماعی و انسانی نتوانسته توسعه لازم را داشته باشند.
ـ سعید امیریان (1379) نقش و جایگاه اقتصادی توریسم را در توسعه اقتصادی ایران مهم دانسته و با طرح اینکه اقتصاد تک محصولی کشورهای نفتی (مثل ایران) شکننده است، به این نتیجه رسیدهاند که توسعه و گسترش صنعت توریسم میتواند در بهبود و پیشرفت اقتصادی و توزیع مناسب درآمدهای کشور موثر باشد.
ـ علی موحد (1381) در تحلیل فضایی توریسم شهری، به شناخت و ارائه الگوی بهینه توریستی پرداخته است. سوال اصلی ایشان در تحقیق خود این است که چه قسمتهایی از فضای شهری را میتواند بعنوان فضای توریستی جهت انتخاب بهینه مشخص کرد؟ ایشان در طرح الگویی خود علاوه بر شناسایی نقاط اصلی شهری برای توریسم، نقش سایر نقاط را در حمایت و پشتیبانی مراکز اصلی مهم دانسته و لزوم توجه به همه نقاط شهری را یادآور شدهاند.
ـ داوود مهدوی (1382) در پایاننامه خود تحت عنوان “نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها”، دامنه تاثیرات صنعت توریسم را فراتر از مراکز شهری تحلیل کرده و نتیجهگیری کرده است که یکی از راهکارهای بهینه توسعهیافتگی روستایی برنامهریزی و گسترش صنعت توریسم است.
ـ بهبود دهستانی (1383) در پایاننامه خود تحت عنوان “برنامهریزی کارآمدی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان آستار”، به بررسی نقش مدیریتی و برنامهریزی در تقویت و توسعه صنعت توریسم پرداخته است. هدف اصلی تحقیق شناسایی و راهکارهای غلبه بر مشکلات کالبدی نظام گردشگری آستارا و امکانات و موانع گردشگری این منطقه است. ایشان در تحلیل وضعیت منطقه آستارا، به این نتیجه رسیدهاند که عدم برنامه ریزی مناسب، ضعف مدیریت، کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی، ضعف سیستم حمل و نقل را از مهمترین موانع و مشکلات گردشگری منطقه آستارا است.
. MJoseph (2009)، در تحقیق خود به بررسی و تحلیل نقش و جایگاه توریسم در توسعه صنایع بازرگانی و حمل و نقل پرداخته است. بر اساس یافتههای این تحقیق، در دنیای ارتباطات کنونی یکی از مهمترین محرکهای توسعهیافتگی اقتصادی کشورهای سرمایهگذاری و تقویت زیربناهای گردشگری است. به اعتقاد نویسنده یکی از مهمترین اثرات اقتصادی توریسم، توسعه صنایع حمل و نقل و بازرگانی و افزایش اشتغال در این بخش است.
Gouthami (2005) در کتاب خود تحت عنوان “Can tourism help craft? “، به بررسی و تحلیل اثرات توریسم بر صنایع دستی پرداخته است. مطالعات او در حوزه کشورهای جنوب شرق آسیا (مخصوصا کشورهای تایلند، مالزی و هند) انجام شده است. یافتههای ایشان نشان میدهد که توسعه گردشگری توانسته به احیاء صنایع دستی این مناطق کمک قابل توجهی کند. نتیجه این امر علاوه بر توسعه اقتصادی و گسترش اشتغال باعث بازتولید فرهنگی و توسعه فرهنگ بومی میشود.
7-محدودیت های تحقیق
از اهم محدویت های تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد :
ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی (بالاخص در خصوص جامعه آماری گردشگران)
ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق به دلیل میدانی بودن
ـ عدم همکاری برخی از گردشگران در پاسخ دادن به پرسشنامهها
ـ کمبود منابع لازم و درخور در حوزه گردشگری یزد
8- اهداف تحقیق
این تحقیق شامل هدف کلی و اختصاصی است:
هدف کلی این تحقیق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و نقش آن در توسعه گردشگری این شهر میباشد.
اهداف اختصاصی:درراستای دستیابی به هدف کلی فوق اهداف اختصاصی زیر مد نظر قرار گیرد:
مشخص نمودن نقش و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد
ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با توجه به تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد
ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد
9-روش تحقیق
پژوهش حاضراز نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند(سرمد و همکاران،1383). پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع زمینه یابی است. در این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانهای و مشاهدات میدانی استفاده شده است. به منظور اجرای پژوهش، پژوهشگر بعد از تعیین حجم نمونه و تهیه پرسشنامه، مجوز لازم برای تکمیل پرسشنامه ها را از سازمان ها و مراکز مربوطه، دریافت و سپس با حضور محلهای مورد نظر، و با ارائه توضیحات لازم به آزمودنیها، پرسشنامه ها بین آنها توزیع و پس از تکمیل از سوی آزمودنیها، دادهها را تحلیل کردهایم.