دانلود پایان نامه

متغیر وابسته :
:سود خالص
متغیرهای مستقل :
:ضرایب متغیرهای مستقل
:مقدار ثابت مدل
:تامین مالی از طریق استقراض بانکی در دوره یt
: تامین مالی از طریق انتشار سهام(از محل سود انباشته و اندوخته ها) در دوره یt
: تامین مالی از طریق انتشار سهام (از محل آورده نقدی و مطالبات)در دوره یt
:بازده سالانه سهام شرکت
: متغیر مجازی است و برای شرکت هایی که بازده منفی دارند برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر در نظر گرفته می شود.
:با قیمانده مدل
10-3 خلاصه فصل سوم
در این فصل ابتدا مقدمه ای از موارد مورد بحث در فصل روش تحقیق آمده است و با ارائه مبانی استدلالی طرح مسئله تحقیق، به تدوین فرضیه تحقیق پرداخته شد. همچنین، جامعه آماری مورد مطالعه و حجم و روش نمونه گیری تعیین گردید. همراه با بیان چگونگی جمع آوری داده ها، متغیر های به کار رفته در مدل معرفی و نحوه اندازه گیری آنها مشخص شد. سپس، به مدل آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه تحقیق و آزمون های لازم برای اثبات صحت و اعتبار مدل اشاره شد و در نهایت، نحوه تجزیه و تحلیل نتایج مدل و چگونگی رد یا تأیید فرضیه تحقیق ارائه شد.
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و برای جمع آوری داده ها از نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل های رگرسیونی و آزمون آزمون f استفاده شده است.
1-4 مقدمه
در فصل قبل به تفصیل متغیرهای تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه و نمونه ی آماری، روش تحقیق، نحوه ی گردآوری داده ها، و نیز مدل های مورد استفاده در تحقیق معرفی شده است. این فصل به بیان آزمون فرضیات، نتایج و تجزیه و تحلیل ها پرداخته است.
در این فصل داده های جمع آوری شده و متغیر های محاسبه شده قبل از هر آزمونی مرتب شده و سپس داده های پرت حذف می شوند. به این عمل، حذف و اصلاح داده های پرت گفته می شود. پیش از تحلیل نتایج حاصل از آزمون های مربوط به هر فرضیه، نتایج آمار توصیفی متغیرهای آزمون ارائهمی شود، همچنین همبستگی بین متغیرها و در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره و آزمون F بیان شده است. در این فصل داده های مربوط به 125 شرکت که نمونه آماری را تشکیل می دهد در طی دوره زمانی سال های 1388-1383 به صورت مقطعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شد.
2-4 آمار توصیفی داده ها
توصیف آماری داده ها، گامی برای تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود (خورشیدی و قریشی ،1381). مقدار عوامل توصیفی هر متغیر آماری که شامل متغیر وابسته:سود خالص، متغیر مستقل: تامین مالی از طریق استقراض بانکی ، تامین مالی از طریق انتشار سهام(از محل سود انباشته و اندوخته ها)، تامین مالی از طریق انتشار سهام (از محل آورده نقدی و مطالبات)، بازده سالانه سهام شرکت و متغیر مجازی درنگاره ی1-4 مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به متغیر ها شامل میانگین (شاخص مرکزی) و انحراف معیار و خطای میانگین (شاخص پراکندگی) می شوند.