دانلود پایان نامه
طبق نتایج تحقیق حاضر، بین تامین مالی از طریق انتشار سهام (از محل آورده نقدی و مطالبات یا از محل سود انباشته و اندوخته ها) و محافظه کاری رابطه ی معنی داری مشاهده نشد و بین تامین مالی از طریق استقراض بانکی و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
1-3 مقدمه
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسأله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است آغاز می شود. مسأله علمی عبارت از یک تحریک ذهنی است که نیازمند به یک پاسخ از طریق تحقیق علمی می باشد (خاکی، 1378).
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می توان دسته بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می کند که بتوان بر اساس آنها تحقیقات را طبقه بندی کرد. به طور کلی می توان گفت مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق، حالتی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوتها به حداکثر برسد (خاکی، 1387).
تحقیق وقتی می تواند به درستی آغاز شود که مسأله تحقیق بصورت یک بیانیه مسأله درآمده باشد، زیرا در غیر اینصورت حالت آدرس غلطی را دارد که جوینده در نهایت جزء خستگی و هدر رفتن هزینه و زمان حاصلی ندارد (فرهنگی و صفرزاده، 1387). انتخاب مسأله پژوهش به طور معمول به ذوق، سلیقه، علاقه، زمینه تخصصی و تجارب شخصی پژوهشگر بستگی دارد؛ بنابراین نمی توان قواعد فنی خاص و رهنمودهای زیادی برای آن ارائه نمود (دلاور و حیدری تفرشی، 1385)
موضوع این تحقیق بررسی رابطه بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی است که برای تبیین این تأثیر، مراحل اصلی یک روش تحقیق علمی به کار گرفته شده است. هدف از انجام یک پژوهش علمی کشف واقعیت ها و تبیین چگونگی برقراری ارتباط میان آنهاست. این تبیین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر شود تا در صورت امکان بتوان بر آن اساس به پیش بینی رویدادهای آتی پرداخت (دلاور 1378). به منظور حصول اطمینان از اعتبار نتایج تحقیق، بایستی از روش های تجزیه و تحلیل متناسب با ساخت و موضوع تحقیق استفاده شود، چرا که انتخاب روش نادرست منجر به نتیجه گیری های نادرست می شود.
در این فصل به روش شناسی تحقیق پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. در ادامه به چگونگی تدوین سوالات و فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری اطلاعات و نحوه آزمون مفروضات پرداخته شده است.
2-3 بیان مسئله
علی رغم آنکه انتقادات زیادی بر استفاده از محافظه کاری به عنوان یک اصل محدود کننده وجود دارد، با این وجود تحقیقات زیادی نشان می دهد که محافظه کارانه بودن و بکارگیری شیوه های محافظه کارانه ضرورت دارد. سرمایه گذاران و سهامداران به منظور حفظ حقوق خود نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا و عاری از هر گونه سوء گیری مدیریتی دارند. صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت، منبع اصلی اطلاعاتی برای سهامداران است و بسیاری از آنها برای تصمیم گیری بر این اطلاعات تکیه می کنند؛ لذا نظر به اهمیت موضوع افزایش ثروت برای سهامداران، در این تحقیق به دنبال ارتباط محافظه کاری و روشهای تامین مالی هستیم تا بدانیم مدیر محافظه کار برای تامین وجه مورد نیاز شرکت، کدام روش را انتخاب می کند تا با اطمینان بیشتر و دید بازتری تصمیم گیری نماییم.
محافظه کاری مدیریت را از رفتارهای فرصت طلبانه و بیش از حد خوش بینانه در تهیه صورت های مالی باز
می دارد و باعث می شود تا اطلاعات مالی به شکل با کیفیت تهیه شوند. به عنوان مثال سودهای به دست آمده با اعمال محافظه کاری مانع شناسایی درآمد غیر واقعی می شوند. در مجموع محافظه کاری موجب می شود اعتماد و اطمینان سهامداران و سرمایه گذاران افزایش یابد و در نتیجه آن سهام شرکت و قیمت بازار آن که نشان دهنده ارزش شرکت است قابل اتکا و جذاب باشد و با افزایش روبرو شود و به تبع آن بازده سهام شرکت نیز بالا رود. تا کنون رابطه محافظه کاری با بسیاری از متغیرها مانند کیفیت افشا، شفافیت، هزینه سرمایه و . . . بررسی شده است؛ با این حال در رابطه با ارتباط محافظه کاری و روشهای تامین مالی تا کنون تلاشی صورت نگرفته است؛ این پژوهش به دنبال بررسی این رابطه است بنابراین سؤالات اصلی تحقیق را می توان به شرح زیر مطرح نمود :
با توجه به هدف و فرضیه های تحقیق، این تحقیق می خواهد به این سوال پاسخ دهد که آیا ارتباطی بین انتخاب روشهای مختلف تامین مالی و میزان محافظه کاری مدیران وجود دارد؟
3-3 تدوین فرضیه
«فرضیه» عبارت آزمون پذیری است که رابطۀ قابل انتظار بین دو یا چند متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان می کند. فرضیه را آزمون پذیر می نامند زیرا باید صحت آن از طریق آزمون بررسی شود (مومنی، آذر، 1383).
فرضیه در پاسخ به سوالات پژوهش تدوین می شود. در این تحقیق نیز ضوابط تدوین فرضیه ها در نظر گرفته شده است و برای پاسخ دادن به سوالات فوق فرضیه های زیر طراحی شده است :
فرضیه 1: بین تامین مالی از طریق انتشار سهام(از محل آورده نقدی و مطالبات) و محافظه کاری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2: بین تامین مالی از طریق انتشار سهام(از محل سود انباشته و اندوخته ها) و محافظه کاری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 3: بین تامین مالی از طریق استقراض بانکی و محافظه کاری رابطه معناداری وجود دارد.
4-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق