دانلود پایان نامه

توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران و تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و ارتباط خود و دیگران هوش هیجانی گویند .(مایر، 1990به نقل از پور کمالی 1392).
1-6-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت:
دراین پژوهش, عبارت است از زندگی در دو منطقه6 و 11 که از لحاظ سطح رفاه اقتصادی -اجتماعی متفاوت است.
1-7) تعاریف عملیاتی متغیرها:
1-7-1) اهمال کاری تحصیلی:
نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه تاکمن( PASS )دریافت می کند.
1-7-2) خودتنظیمی:
نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه زیمرمن (SRLS) دریافت می کند.
1-7-3) هوش هیجانی:
نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه شات (SSRI) دریافت می کند.
1-7-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت:
شرایط زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی متفاوت, که یکی منطقه متوسط سنتی و دیگری مرفع (که یک جایگاه مهاجر پذیر بوده)هستند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) اهمال کاری:
2-1-1) تعاریف اهمال کاری:
مانند بسیاری از اصطلاحات روان شناختی، اهمال کاری نیز به اندازه تعداد محققانی که در رابطه با این موضوع پژوهش کرده اند بسیار متنوع و متعدد می باشد(فراری، 1995به نقل از پورکمالی،1392).در واقع، تعریف واحد عملیاتی پذیرفته شده ای درباره اهمال کاری وجود ندارد و هر یک از صاحب نظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده اند. هر چند، تعاریف متعدد از ابعاد و جوانب مختلف اهمال کاری ارائه شده است، با این وجود، هیچ یک از این تعاریف با هم در تناقض نمی باشند(آسیف،2011). در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره می شود.
از منظر روان شناسی، اهمال کاری به معنی به تعویق انداختن کاری است که قصد انجام آن را داریم در واقع اهمال کاری به این معنا است که شخص تصمیم می گیرد به انجام کاری مبادرت کند، اما انگیزه لازم برای انجام آن فعالیت در چارچوب زمانی مورد انتظار و تعیین شده را ندارد.
البته این موضوع مبرهن است که تمام اصطلاحاتی که به نوعی با اهمال کاری ارتباط دارند، بیانگر به تعویق انداختن و به فردا موکول کردن کارها می باشد. بر این اساس، هنگامی که افراد به طور مکــرر، شروع و یا به اتمــام رساندن وظایف در زمان معینی را به تعویق می اندازند، دچار اهمال کاری می شوند. اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیرمنطقی رفتار، مورد بررسی قرار می گیرد و اینگونه تعریف می شود:”عمل به تأخیرانداختن کارها، به ویژه بدون دلایل مناسب” نیز، اهمال کاری را یک نوع گرایش غیرمنطقی به تأخیر در انجام کارهایی که باید به اتمام برسند، تعریف کرده است. معتقدند که اهمال کاری تحصیلی را می توان هر نوع آگاهی در نظر گرفت که به وسیله آن یادگیرنده فرض می کند و یا شاید حتی می خواهد یک تکلیف درسی را انجام دهد اما نمی تواند آنرا در چارچوب زمانی زمانی مناسب یا مورد انتظار برساند.دورا(2007، به نقل از آسیف،2011) معتقد است که به تأخیر انداختن و یا اجتناب از انجام هرگونه تکلیف که ناشی از اختلاف رفتار بین قصد و رفتار واقعی(عمل) است و برای فرد نتایج منفی به همراه داشته باشد، اهمال کاری می باشد.
الیس و ناس(2002). نیز اهمال کاری را به تمایل به اجتناب از فعالیت، محول کردن کار به آینده و استفاده از عذرخواهی و پوزش برای توجیه به تأخیر انداختن در انجام فعالیت تعریف کردند(به نقل از فراری، 1998). اهمال کاری را عقب انداختن انجام عملی به دلیل ناخوشایندی و ملال آوری آن تعریف می کند. از نظر فراری و تایس(2000) نیز اهمال کاری مبین تأخیر در آغاز یا ادامه کار است.
در نهایت می توان گفت: گرچه در میان پژوهشها هیچ گونه وفاق و اجتماعی در مورد تعریف اهمال کاری وجود ندارد(سولومون و راث بلوم، 1984 به نقل از پورکمالی، 1392)، اما یک ویژگی مشترک و عمومی میان همگی این تعاریف دیده می شود و آن مؤلفه”به تأخیر انداختن” است؛ به طوری که، در همه این معانی و تعاریف نوعی “این دست و آن دست کردن” نهفته است.
انواع اهمال کاری:
2-1) اهمال کاری اجتنابی:
این افراد، سهل انگارانی هستند که برای محافظت از عزت نفس خود از انجام تکالیفی که باعث روشن شدن توانایی هایشان می شود، اجتناب می کنند. فراری(1995) از اهمال کاری اجتنابی به عنوان اهمال کاری رفتاری مزمن، که از انواع اهمال کاری غیرکارکردی است، یاد می کند. این نوع سهل انگاران معتقدند که ارزش ذاتی آنها فقط با توانایی شان در انجام امور تعیین می شود. تأخیر در انجام امور یا پرهیز از آن را از طریق اهمال کاری، به فرد این امکان را می دهد که ارزش ذاتی و عزت نفس خود را حفظ کند.
اهمال کاری تصمیمی: سهل انگارانی هستند که در موقعیتهای تصمیم گیری تأخیر نشان می دهند. این نوع اهمال کاری به عنوان تأخیر عمدی در تصمیم گیری هایی که باید در یک چارچوب زمانی معین گرفته شوند، تعریف می شود و از انواع اهمال کاری غیر کارکردی می باشد.