دانلود پایان نامه

2- فراری(2001) در یک مطالعه به این نتیجه رسید که افرادی که غالبا مشغول اهمال کاری می شوند در خودتنظیمی مهارتهای عملکرد در زمان محدود، ضعف دارند.
3- استیل(2007) با مطالعه پژوهش های انجام شده طی سالهای1930 تا کنون به این نتیجه رسید که اهمیت و یا ارزش مجموعه تکالیف برای فرد، مرغوبیت و یا جذابیت مجموعه تکالیف، استعداد و آمادگی فرد برای ابتلا به اهمال کاری و زمان در دسترس برای انجام مجمـوعه تکالیف، از جمله علل اهمال کاری می باشد.
4- در پژوهشی دیگر که استیل(2007) در مورد ماهیت اهمال کاری بعنوان شکست در خودتنظیمی انجـام داده است، نتایج نشان داد که روان رنجوری، تمرد و سرپیچی، حس جستجوگری ارتباط ضعیفی با اهمال کاری داشتند؛ درحالی که، تکالیف آزارنده، خودکارآمدی و بی پروایی و به همان اندازه وجدانی بودن و وجوه خودکنترلی، حواسپرتی، نظم و سازماندهی و انگیزه پیشرفت پیش بینی کننده های مهم و قوی اهمال کاری بودند.
5- در پژوهشی که کلاسن(2009) دررابطه با اهمال کاری تحصیلی و وابسته های انگیزه انجام داد، به ارتباطی معنادار میان اهمال کاری تحصیلی باخودکارآمدی و خودتنظیمی دست یافت.
6- شیرافکن، نورانی پور، کریمی و اسماعیلی(1387) نیز پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و کمالگرایی دانشجویان انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای مدیریت زمان در کاهش اهمال کاری و کمالگرایی دانشجویان موثر بوده است.
7- زیمرمن(2002) و پینتریچ(2000) طی مطالعات خود دریافتند،دانش آموزان دارای پیشرفت بالا،اغلب یادگیرندگان خودنظم یافته ای هستند. به عنوان مثال، دانش آموزان دارای پیشرفت بالا در مقایسـه با دانش آموزان دارای پیشرفت پایین، هدف یادگیریشان را به طور اختصاصی تری تنظیم می نمایند، یادگیریشان را بیشتر ارزیابی می کنند، خود وارسی بیشتری دارند و به صورت منظم تری پیشرفتشان را به سمت هدف ارزیابی می کنند(به نقل از پینتریچ، 2004).
8- پینتریچ(2004) نیز طی مطالعه ای گزارش نمود دانش آموزانی که احساس کنند مطالب درسی برایشان جالب تر، مهمتر و مفیدتر است، از میزان راهبردهای یادگیری خودتنظیم بیشتری استفاده می کنند.
9- در پژوهشی دیگر، که در مورد خودتنظیمی تحصیلی صورت گرفت، نتایج حاکی از آن بود که خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی تحصیلی و به طور اخص خودتنظیمی تحصیلی به صورت مثبت با خودتنظیمی بیرونی و به صورت منفی با اضطراب در ارتباط است و خودتنظیمی بصورت منفی اهمال کاری را پیش بینی می کند. همچنین، خودگزارشیهای دانش آموزان درمورد نظم و خودکارآمدی تحصیلی با نتایج مثبت درسی آنان در ارتباط بود. همچنین، نتایج نشان دادند که دانش آموزانی که خودتنظیمی و نظم تحصیلی را گزارش نمودند، فاقد هرگونه بی ارادگی و دارای سازماندهی شخصی بودند.از طرفی دیگر،خودتنظیمی تحصیلی می تواند از درجات بالای اهمال کاری تحصیلی جلوگیری کند(والکایری، 2006).
10- همچنین، پژوهشهای اخیر نشان داده است که یادگیری خودتنظیمی ممکن است یک کلید ساختاری و مهم در تشریح اهمال کاری باشد با در نظر گرفتن اینکه دانش مهارتهای خودتنظیمی مهم است،اعتماد در استفاده و بکارگیری این مهارت ها یک عامل مهم در شروع و اتمام وظایف، تلقی می گردد( کلاسن، 2009).
11- (سولومون و راث بلوم،1984؛ تاکمن و سکستون،1989؛ به نقل از لی، 2005؛ استراند، 2009)و برخی دیگر اهمال کاری را نتیجه شکست در خودتنظیمی بیان کرده اند)رساریو و همکاران،2009؛ استیل،2007) در همین راستا، تن و همکاران، به نقل از لـو، 2010) از مطالعه بر روی دانش آموزان سنگاپوری دریافتند که دانش آموزانی که خودشان را در تنظیم و سازماندهی یادگیریشان توانا ادراک می کنند، از سایر دانش آموزان کمتر دچار اهمال کاری می شوند.
12- در پژوهشی که فولاد چنگ و لطیفیان(1380) با هدف بررسی تاثیر علی خودتنظیمی تحصیلی توسط والدین بر خودتنظیمی تحصیلی و پیشرفت درسی دانش آموزان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که خودتنظیمی والدین بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان و نیز تاثیر مستقیم خودتنظیمی دانش آموزان بر پیشرفت درسی آنان است؛ همچنین، ارائه خودتنظیمی توسط والدین از راه تاثیر بر خودتنظیمی دانش آموزان بطور معناداری پیشرفت درسی را تبیین می کند.
13- پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی(خودکارآمدی،ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(راهبردهای شناختی و خودتنظیمی) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان انجام شد. نتایج نشان دادند که خودتنظیمی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان بهترین پیش بینی کنندگان عملکرد تحصیلی می باشد(کجباف، مولوی و شیرازی، 1382).
14- جوکار،(1384) نیز در پژوهشی باعنوان “بررسی رابطه هدف گرایی و خودتنظیمی در دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه شیراز”،رابطه انواع هدف گرایی(تبحری، عملکردی، پرهیز از شکست) را با ابعاد مختلف خودتنظیمی(شناخت، فراشناخت و انگیزش) مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که هدف گرایی تبحری ابعاد فراشناخت و شناخت را بگونه مثبت و بعد انگیزش را بصورت منفی پیش بینی می کند. هدف گرایی عملکردی، تنها در بعد انگیزش نقـش پیش بینی کنندگی داشت. هدف پرهیز از شکست نیز در تمامی ابعاد پیش بینی کننده منفی بود.
15- در پژوهشی دیگر، تاثیر آموزش مهارتهای خودتنظیمی بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان بررسی شد.بدین منظور280 دانش آموز سال اول دبیرستان بصورت تصادفی در چهار گروه گواه، آموزش مستقیم، یادگیری همکارانه و یادگیری مستقل جای گرفتند. نتایج نشان داد که گروه یادگیری مستقل بالاترین و گروه گواه پایین ترین نمره را در مقیاسهای خودتنظیمی به دست آوردند.از دیدگاه کارکرد تحصیلی نیز در درس علوم زیستی، میانگین نمره های گروه یادگیری مستقل بگونه ای معنادار از سه گروه دیگر بالاتر بود. بطور کلی، یافته ها نشان دهنده تاثیر بیشتر روش یادگیری مستقل در پیامدهای مثبت تحصیلی، یعنی خودتنظیمی و کارکرد تحصیلی در درس علوم زیستی بود(رضویه، لطیفیان و فولادچنگ، 1385).
16- سبحانی نژاد و عابدی،(1385) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی” نشان دادند که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؛ بعـلاوه، سهم نسبی انگیزش پیشرفت و راهبردهای یادگیری خودتظیمی در تبیین عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی به ترتیب 20٪ و 18٪ می باشد.
17- در پژوهشی،باعنوان “رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان” یافته های حاصل ازاین پژوهش حاکی از آن بود که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و همه مؤلفه های یادگیری خودتنظیمی توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی را داشتند(محمد امینی، 1387).
18- در پژوهش سیمیاریان،(1388) که بمنظور بررسی تاثیر آموزش خودکنترلی بر اهمال کاری و خودتنظیمی تحصیلی نوجوانان دختر شهر تهران انجام شد، نتایج حاکی از آن بود که آموزش خودکنترلی بر افزایش خودتنظیمی و کاهش اهمال کاری در گروه آزمایش به طور معناداری مؤثر بوده است.
19- منصوریان، بهروزی و شهنی ییلاق(1388) پژوهشی را با موضوع” بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با تعلل و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان بوشهر” صورت دادند. طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، از میان راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به عنوان متغیر پیش بین عملکرد تحصیلی، تنها راهبرد خودپیامدی پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است؛ همچنین، از میان راهبردهای یادگیری خودتنظیم به عنوان متغیرهای پیش بین تعلل، به ترتیب راهبردهای یادگیری مرور نکته ها،خودارزشیابی، خود پیامدی و مرور متن کتابها، پیش بینی کننده های تعلل هستند.
20- در پژوهشی دیگر که به منظور بررسی” آموزش هوش هیجانی و اثر بخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی” برنامه آموزش هوش هیجانی بر کاهش خشم و مولفه های آن شامل ناکامی، پرخاشگری بدنی، ارتباط با همسالان، تاثیر مثبت و معناداری دارد.از این نقطه نظر،اخیرا مداخله هایی برای بهبود و ارتقاء هوش هیجانی بخصوص برای کودکان، نوجوانان، مدیران که مشکلات عاطفی دارند طراحی شده (میتوس، زیدنر و روبرتس، 2002)،اما این برنامه ها کمتر به پیشگیری و درمان پرخاشگری و اثراتی که برقربانیان دارد.پرداخته اند.(اسپلاج و سوارر، 2004، پاور، 2007، و ارجاس و دیگران، 2006)
21- در پژوهشی آندرسون،(1987) نشان داد که متغیرهای جنسیت، قومیت، تحصیلات پدر، درگیری تحصیلی والدین، احساس تنیدگی برای پیشرفت و مفهوم خود پیش بینی های مناسبی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند.
22- مائو ،(1997)رابطه تاثیر والدین را برپیشرفت تحصیلی دانش اموزان مهاجرین و آمریکا بررسی کرد منظور پژوهشگر از تاثیر والدین عبارت از انتظارات والدین و درگیری تحصیلی والدین است. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه مهاجرین و آمریکاییها در زمینه اثر والدین وجود دارد و به عبارت دیگر مهاجرین زمان بیشتری را صرف تحصیل و انجام تکلیف درسی دانش آموزان می کردند.
23- تواتوین و همکاران (2002) در پژوهش با کنترل هوش، وضعیت اجتماعی -اقتصادی، انگیزشی، نوع مدرسه رابطه میزان انجام تکالیف در منزل را با پیشرفت تحصیلی در ریاضیات بررسی کردند آنها نشان دادن که فراوانی انجام تکلیف رابط مثبتی با کسب نمرات بالاتر در درس ریاضی دارد آنها اضافه می کنند که طولانی بودن زمان انجام تکلیف رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی دارد.
24- باغانی، دهقانی نیشابوری،(1390)به بررسی تاثیر انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و رویگردهای مطالعاتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و خود کارآمدی و بین پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی ارتباط مستقیم و معنا داری وجود دارد. بین پیشرفت تحصیلی و رویکرد مطالعه عمیق و راهبردی ارتباط مستقیم معنادار و بین پیشرفت تحصیلی و رویکرد مطالعه سطحی، ارتباط معکوس معنادار و جود دارد و همچنین بین خود کارآمدی و انگیزش تحصیلی ارتباط مستقیم معنادار و جود دارد.در حوزه آموزشی، انگیزه یک پدیده ی سه بعدی است که در برگیرنده ی باورهای شخصی در باره ی توانایی انجام فعالیت مورد نظر، دلایل یا اهداف فرد برا انجام آن فعالیت و واکنش عاطفی مرتبط با انجام آن فعالیت می باشد و با این انگیزه دانش آموزان محرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به یک هدف آموزشی یا دستیابی به درجه ی معینی از شایستگی در کار خود پیدا می کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند. یوسفی، قاسمی، فیروزنیا( 1388).
25- یوسفی وهمکاران 1388) نتایج تحقیق نشان داده که انگیزش تحصیلی به طور خاص بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی تاثیر ذاتی داشته است.
26- هاشمی و همکاران(1392) نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بین نمره کل هوش هیجانی, بین نمره کل تعلل ورزی با مولفه ی احساسات , بین تعلل ورزی در مقاله نویسی با مولفه ی وضوح احساسات , بین تعلل ورزی در تکلیف با نمره هوش هیجانی,رابطه منفی و معنا دار وجود دارد.و نمره کلی مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده تعلل ورزی تحصیلی است.