دانلود پایان نامه

1)ارزش پژوهش یا سطح اهمیت مرتبط با فعالیت.
2)ارزش ذاتی یا لذت و علاقه به انجام تکلیف.
3)ارزش سودمندی یا مفید بودن فعالیت در ارتباط با اهداف جاری و آتی.
4)هزینه یا جوانب منفی درگیری در یک تکلیف.
یافته ها نشان می دهد که ارزش وظیفه بر نتایج انگیزشی نظیر انتخاب یا میزان درگیری در یک تکلیف اثر می گذارد.برای برخی دانشجویان اهمال کاری بازتابی از ارزش کمتر فعالیت، کاهش علاقه و اولویت محدود بر یک فعالیت مخصوص و نتیجه نهایی آن می باشد. برای برخی دیگر گرایش به اهمال کاری ممکن است چنان قوی باشد که بر ارزش قرار داده شده بر تکلیف بچربد(اتکینسون، 1964؛ به نقل از فراری، 1998).
فشار زمانی: فشار زمانی به وسیله تعیین فرجه ها تعیین کننده مهم دیگر اهمال کاری است. پژوهش ها نشانگر یک رابطه معکوس میان فشار زمانی و اهمال کاری می باشد.برای مثال، اهمال کاری در حین نزدیک شدن به فرجه ها کاهش می یابد، در کل فشار ایجاد شده به وسیله فرجه ها باعث افزایش سطح آگاهی از وظیفه شده و افراد را وادار به کنش می کند.
– مدیریت زمان: مدیریت زمان یا فقدان این مهارت، یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر اهمال کاری می باشد.بر اساس مطالعات پژوهشگران، دانش آموزانی که تخمین درستی از زمان مورد نیاز برای انجام تکالیفشان را ندراند، نسبت به دانش آموزانی که توانایی بیشتری در محاسبه کردن زمان مورد نیاز برای انجام و تکمیل صحیح و مطلوب یک تکلیف دارند، به احتمال بیشـتری به اهمال کاری دچار می شوند
ج) علل مربوط به ادراک توانایی ها:
– عزت نفس: عزت نفس به احساس ارزشیابیهای به خود مربوط می شود و شامل تأیید دیگران، قدردانی کردن و دوست داشتن خود می شود.ارتباط مستقیم بین اهمال کاری و عزت نفس در میان دانش آموزان دارای عزت نفس پایین، مشخص تر می شود. برای دانش آموزانی که اهمال کاری بعنوان روشی برای حفظ وحراست از ارزش شخصی آنان محسوب می شود(الیس و ناس، 1977).
– خودکارآمدی: خودکارآمدی مربوط به باور فرد است، که فرد بطور حتم می تواند تکالیف خواسته شده و مورد نیاز برای رسیدن به هدفش را بطور موفقیت آمیز به انجام برساند و تکمیل کند. پژوهش ها رابطه معکوس میان خود کارآمدی و اهمال کاری را نشان می دهد؛ به طوریکه، سطوح پایینی از خودکارآمدی با درجات بالایی از اهمال کاری و تکالیف انجام نشده همراه است(والترز، 2003به نقل ازپور کمالی،1392).).
– خودانگاره تحصیلی: مفهوم خودانگاره تحصیلی ارتباط تنگاتنگی با عزت نفس دارد، که به موجب آن دانش آموزان عملکرد تحصیلی خود را بعنوان انعکاسی از اینکه آنها به عنوان یک فرد چگونه کسانی هستند و چگونه در مدرسه عمل می کنند، می نگرند.هنگامی که خودانگاره شخصی پایین باشد، ممکن است فرد در مواجهه با تکالیف چالش انگیز اهمال کاری کند که این نیز به نوبه خود موجب شکست خواهد شد.
ویژگیهای افرادسهل انگار:
سهل انگاران ویژگیهای زیادی دارند که در ذیل به برخی از ویژگیهای مهم آنها اشاره خواهد شد؛
– خودکارآمدی پایین: یکی از ویژگیهای سهل انگاران این است که خودکارآمدی پایینی دارند؛ لذا، مشاوران و روانشناسان در مواجهه با چنین افرادی، باید به 3 باور اساسی زیر توجه کنند:
1- قادر به تنظیم رفتار مطالعه ای برای خود نیستند.
2- در فرایند مطالعه ناتوان هستند.
3- قادر به ارائه خوب یا اکتساب نتایج مناسب نیستند.
لازم بذکر است که هر 3 دسته از این باورها تا اندازه زیادی از انتظارهای خودکارآمدی پایین آنها سرچشمه می گیرد(به نقل از سواری، 1386).
– اضطراب نوروتیکی: یکی از ویژگی های سهل انگاران این است که بیش از حد تحریک پذیرند، که این ویژگی به اضطراب آنان منجر می شود.
– فقدان هوشیاری وآگاهی: افراد سهل انگار به دلیل هوشیاری پایین از تحریک پایینی برخوردار هستنند، که این ویژگی به تکانشوری آنان منجر خواهد شد
– ضعف درمدیریت زمان: بسیاری از پژوهشگران و صاحبنظران اهمال کاری را به عوامل متعددی از جمله ضعف در مدیریت زمان نسبت می دهند. با استناد به مصاحبه با تعدادی از افراد سهل انگار،اتلاف وقت برای امور غیرضروری و صرف حداقل وقت برای امور مهمـتر از ویژگی آنان به شمار می رود.
– ضعف درخودتنظیمی: به نظر می رسد که افراد سهل انگار بر رفتار خود نظارت کافی نداشته ویا خودتنظیمی در آنان ضعیف است و به همین جهت است که بایستی به آنها کمک کرد تا به نتظیم رفتار خود بپردازند. در همین رابطه، برخی از پژوهشگران معتقدند که اهمال کاری حاصل نقص در خودتنظیمی است. برخی دیگر(از جمله،استیل، 2007؛ کلاسن وهمکاران، 2009) عنوان داشته اند،اهمال کاری نتیجه شکست درخودتنظیمی می باشد.
– انگیزه پیشرفت پایین: یکی از اولین پژوهشگرانی که اهمال کاری را از زاویه انگیزشی آن مورد بررسی قرار داد، لوم(1960) بود. وی عنوان داشت، سهل انگاران دارای سطوح پایینی از انگیزه پیشرفت و نیاز به پیشرفت هستند( به نقل از استیل، 2007)؛ به طوریکه، سهل انگاران به سختی برانگیخته می شوند؛ بنابراین، به احتمال بیشتری در مورد تکالیف تحصیلی و مطالعه برای امتحانات تا آخرین دقایق ممکن، اهمال کاری می کنند(تاکمن، 1998، به نقل از لی، 2005).
به طورکلی، افرادی که دچار اهمال کاری هستند، دارای ویژگی ها و نشانه هایی بدین شرح هستند:
1- رفتار وقت کشی وهدردادن وقت.