دانلود پایان نامه
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:
اهمال کاری متاثر از متغیرهای متعدی است, لکن بنظر می رسد که مولفه های یادگیری خودتنظیمی و مولفه های هوش هیجانی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در این میان بی تاثیر نیست. با این حال این مشخص نیست که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی در کنار منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت، تعیین کننده اهمالکاری تحصیلی در رابطه با دختران دبیرستانی در جامعه ایرانی است. اهمال کاری یکی از واقعیات بی چون و چرای زندگی است که در بین قشر خاصی از افراد شیوع ندارد، بلکه در بین تمام اقشار جامعه اعم از دانشجو، دانش آموز و شاغلین دیده می شود (فراری و همکاران، 1995).
پژوهشگرانی که اهمال کاری را در محیط های آموزشی مطالعه کرده اند، بر این باورند که 70 درصد دانشجویان گرفتار اهمال کاری مداوم هستند که این روند رو به افزایش می باشد(الیس و ناس،1997به نقل از پورکمالی، 1392).
یکی از این راهبردها تربیت دانش آموز خودتنظیم است. تربیت دانش آموز خودتنظیم از این نظر با اهمیت است که این افراد از نظر شناختی و رفتاری در فرایند یادگیری خود شرکت فعال دارند. این دانش آموزان شخصا یادگیری را آغاز و آنرا اراده می نماید و در یادگیری به فعالیت و تلاش خود متکی هستند. از نظر شناختی نیز، در مراحل یادگیری شخصا به برنامه ریزی و نظارت پرداخته و از نظر انگیزشی دارای انگیزش درونی بالایی هستند(کدیور، 1386).
در نهایت، شیوع اهمال کاری تحصیلی در میان دانش آموزان و رشد روزافزون آن، لزوم توجه مسئولین، برنامه ریزان نظام آموزشی را به حوزه اهداف و بکارگیری راهبردهایی برای تغییر جهت گیری هدف، جهت کاهش اهمال کاری یا اصلاح آن ضروری می نماید؛ چرا که، اهمال کاری از یکسو با نقصان در خودتنظیمی و هوش هیجانی در دانش آموزان و از سویی دیگر رفتاری ناسازگارانه و راهبرد دفاعی غیر مؤثری است که افراد برای پرهیز از شکست، حفظ عزت نفس و ارزش شخصی از آن بهره می جویند. لذا توجه بیشتر به این مسئله و برخورد جدی و کارشناسانه می تواند گامی در جهت حل معضلات یادگیرندگان در سطوح مختلف تحصیلی و وصول به اهداف آموزشی و پیشرفت تحصیلی باشد.
1-4) اهداف پژوهش:
1-4-1) هدف اصلی پژوهش عبارت است از:
– تعیین رابطه های مولفه های هوش هیجانی(تنظیم هیجان، بهره برداری، ارزیابی و بیان هیجان)و مولفه های یادگیری خودتنظیمی(شناختی، انگیزشی، رفتاری)و زندگی در دو منطقه اقتصادی -اجتماعی6و11با اهمال کاری تحصیلی.
1-4-2) هدفهای اختصاصی:
– تعیین رابطه بین مولفه های هوش هیجانی(تنظیم هیجان، بهره برداری از هیجان ، ارزیابی و بیان هیجان) با اهمال کاری تحصیلی.
– تعیین رابطه بین مولفه های یادگیری خودتنظیمی(شناختی، انگیزشی، رفتاری) با اهمال کاری تحصیلی.
– تعیین رابطه بین زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و11 در اهمال کاری تحصیلی.
تعیین سهم مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی 6و11 با اهمال کاری تحصیلی.
1-5 ( فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش:
بین مولفه های هوش هیجانی(تنظیم هیجان، بهره برداری از هیجان، ارزیابی و بیان هیجان) با اهمال کاری تحصیلی رابطه وجود دارد.
بین مولفه های یادگیری خودتنظیمی(شناختی،انگیزشی، رفتاری) با اهمال کاری تحصیلی رابطه وجود دارد.
بین زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی 6 و11 با اهمال کاری تحصیلی رابطه وجود دارد.
سهم مولفه های هوش هیجانی(تنظیم هیجان، بهره برداری از هیجان، ارزیابی وبیان هیجان)، مولفه های یادگیری خود تنظیمی(شناختی، انگیزشی، رفتاری)و زندگی در دو منطقه اقتصادی–اجتماعی 6و11 در اهمال کاری تحصیلی چقدر است؟
1-6) تعاریف نظری:
1 -6-1) اهمال کاری تحصیلی:
لوی،(2010) به نقل از پورکمالی 1392) اهمال کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال کاری است که در حیطه ها و ساختارهای تحصیلی نمایان می گردد.
در تعریف دیگر، اهمالکاری عبارت است از گرایش عامدانه به تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت کننده ای را به همراه دارد(سنکال و همکاران، 1995وسولومون وراث بلوم،1984).
1-6-2) خودتنظیمی:
زیمرمن(1986), خودتنظیمی را نوعی یادگیری تعریف نمود که در آن دانش آموز به جای آن که برای کسب دانش و مهارت بر معلمان، والدین و یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کند، شخصاً کوشش های خود را شروع و هدایت می کند. به عبارت دیگر، خودتنظیمی در یادگیری به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی در فرایند یادگیری جهت پیشینه نمودن یادگیری اطلاق می شود.
1-6-3) هوش هیجانی: