دانلود پایان نامه

جدول 4-4 بررسی میران همبستگی مولفه های هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی 76
جدول 4-5 بررسی میران همبستگی مولفه های یادگیری خودتنظیمی با اهمال کاری تحصیلی 77
جدول 4-6)بررسی میران همبستگی زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی 78
جدول 4-7 خلاصه مدل و ضرایب رگرسیونی 79
جدول 4 -8 آنالیز واریانس 79
جدول 4-9 ضرایب رگرسیونی 80
چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خودتنظیمی وزندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6 و11 با اهمال کاری تحصیلی بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه در منطقه 6 و11 شهر تهران بودند. نمونه ی پژوهش شامل 480 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای این دو منطقه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اهمال کاری نسخه دانش آموزی(سولومون و راث بلوم،1984)، پرسشنامه خودتنظیمی (زیمرمن ومارتینزپونز, 1988) و هوش هیجانی شات (مایرو سالووی، 1990) جمع آوری شد. دادههای پژوهش با روشهای ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری(گام به گام)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های یادگیری خودتنظیمی تنها مولفه ی انگیزشی،(نشانگر باور فرد به خودکارآمدی اش در انجام تکلیف) پیش بینی کننده اهمال کاری تحصیلی بوده است و همچنین از بین مولفه های هوش هیجانی، دو مولفه ی بهره برداری از هیجان ،بصورت منفی و مولفه تنظیم هیجان ، بصورت مثبت پیش بینی کننده اهمال کاری دانش آموزی بود. در مجموع حدوداً 14 درصد از واریانس، اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کردند. متغییر زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی نیز در حاشیه معنی داری قرار گرفت.
کلمات کلیدی: مولفه های هوش هیجانی، مولفه های یادگیری خودتنظیمی،زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی، اهمالکاری تحصیلی

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1) مقدمه
موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه های هر دانش آموز، والدین و به طورکلی هر نظام آموزشی است. موفقیت تحصیلی هر جامعه مبین وجود دانش آموزان و در عین حال نظام آموزشی کارا و موفق است. از طرف دیگر، از نظر والدین مهمترین شاخص برای تربیت این است که فرزند آنها بتواند در آینده گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از پس وظایفی که به آنها محول می گردد، بخوبی برآید. در همین راستا، زیست شناس و مربی بریتانیایی قرن نوزدهم، توماس هاکسلی( 1896)اشاره دارد که: “شاید ارزشمندترین نتیجه همه آموزشها، توانایی وادارکردن خود به انجام کاری است، موقعی که آن کار باید انجام شود. چه آن را دوست داشته باشد و چه نداشته باشد. در واقع این اولین درسی است که باید آموخته شود”(فاران، 2004,به نقل از پور کمالی,1392).
یکی از ویژگی هایی که مانع از انجام خوب کارها، نیل به موفقیت و پیشرفت می شود، اهمال کاریاست. اصطلاح”اهمال کاری”، از کلمه لاتین پروکرستینوس گرفته شده است که پرو به معنای جلو یا پیشرو و کرستینوس به معنای فردا می باشد و ترکیب آن به معنای به بعد موکول کردن، به تأخیرانداختن، طولانی کردن، عقب انداختن، قصور ورزیدن و یا به تعویق انداختن انجام یک تکلیف، می باشد(رساریو و همکاران، 2009). اهمال کاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفه های مختلف، تظاهرات گوناگونی نیز دارد، که یکی از متداولترین اشکال آن، اهمال کاری تحصیلی می باشد. و به شهادت از دو پژوهش, شیوع آن در میان جمعیت دانش آموختگان، دانشجویان و دانش آموزان رو به افزایش است(استراند، 2009؛ لوی، 2001؛به نقل از پور کمالی,1392).
اهمال کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال کاری است که در حیطه ها و ساختارهای تحصیلی نمایان می گردد(لوی، 2010). و عبارتست از گرایش عامدانه به تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت کننده ای را به همراه دارد. و به شکل تاخیر در فعالیت هایی همچون مطالعه و آماده شدن برای امتحانات، نوشتن مقالات پایان ترم وخواندن تکالیف هفتگی نمایان می شود(سولومون و راث بلوم، 1984؛ به نقل از پور کمالی,1392).از آن جایی که اهمال کاری به عنوان صفتی درنظر گرفته می شود که دارای مؤلفه های شناختی، رفتاری و انگیزشی است. به نظر می رسد هزاران دلیل برای رفتار سهل انگارانه وجود داشته باشد(استراند، 2011). در خصوص پیشایندها و عوامل علی اهمال کاری، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نموده اند.
یکی از پیشایندهای اهمال کاری، هوش هیجانی است. منظور از هوش هیجانی از نظر گاردنر (2011) متشکل از دو مولفه است: هوش درون فردی: این هوش مبین آگاهی فرد از احساسها و هیجانهای خویش، ابراز باورها و احساسهای شخصیت و احترام به خویشتن و تشخیص استعدادهای ذاتی، استفلال عمل در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع کنترل شخصی بر هیجانها و احساسات خود رهبری است.
هوش میان فردی: که به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد و می خواهد بداند چه چیزهایی احساس آنها را برمی انگیزد، چگونه فعالیت می کنند و چگونه می توان با آنها همکاری داشت، به نظر گاردنر، فروشندگان، سیاستمداران، معلمان متخصصان بالینی ورهبران مذهبی موفق احتمالاً ازهوش میان فردی بالایی برخوردارند( به نقل از جلالی، 1381).
پیشایند دیگر اهمال کاری، خودتنظیمیاست. در سالهای اخیر،اهمال کاری به عنوان نوعی “نقص در خودنظم جویی”مطرح شده است(استیل،2007(. به طورکلی، خودتنظیمی به استفاده فرد از نشانه های درونی و بیرونی جهت آغاز، نگهداری و خاتمه دادن به فعالیت های هدفمند است .یادگیری خودتنظیمی از جمله مقوله هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری می پردازد.اهمیت این سازه در یادگیری به حدی است که صاحب نظران مختلف الگوهای متفاوتی را از آن ارائه داده اند.از جمله این الگوها،”الگوی پینتریچ “(1990) است. یافته ها در این زمینه حاکی است که اهمال کاری با خودتنظیمی در زمینه تحصیلی درارتباط است (لی،2005). درهمین راستا، تن و همکاران(2008، به نقل از لوی،2010) از مطالعه بر روی دانش آموزان دریافتند که دانش آموزانی که خودشان را در سازماندهی یادگیری شان توانا ادراک می کنند، از سایرین کمتر دچار اهمال کاری می شوند.
با توجه به اهمیت مطالب فوق این سوال پیش می آید که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند
1-2) بیان مسأله
تعلل و مسامحه در انجام کار و بعبارتی دیگراهمال کاری یکی از موضوعاتی است که تا کنون مورد توجه پژوهشگران بوده است. بسیاری از پژوهشگران (سنکال و همکاران، 1995؛ هاریوت و فراری، 1996؛ فراری و همکاران، 1995؛ فاران، 2004) براین باورند که هر یک از ما حداقل چندبار در زندگی دچار اهمال کاری شده ایم و این پدیده پیچیده، مشکلی فراگیر و شایع در میان افراد بشر است.
بطورکلی، گزارش شده است که اهمال کاری در میان 20٪ از جمعیت افراد بزرگسال امری شایع و رایج است؛ این درحالی است که اهمال کاری در حوزه تحصیلی در جمعیت دانش آموختگان به 65٪ می رسد و در میان دانش آموزان و دانشجویان به امری شایع بدل گشته که این روند امروزه و در عصر تکنولوژی رو به افزایش است (آسیف، 2011). از اینرو، با توجه به شیوع روز افزون این رفتار، متمایز کردن و مورد بررسی قرار دادن اهمال کاری که در حوزه تحصیلی رخ می دهد از سایر انواع اهمال کاری در حیطه های دیگر، کارا و سودمند بنظر می رسد (فراری و همکاران،1995؛ به نقل از استراند، 2009).
دامنه شیوع اهمال کاری در میان دانشجویان و دانش آموزان متغیر است؛ برای مثال، در متون مربوط به اهمال کاری عنوان شده است که70٪ دانشجویان دارای رفتارهای تاخیری و سهل انگارانه هستند.دامنه ای که50٪ آنها حداقل در نیمی از اوقات در مورد مسئولیتهایشان اهمال کاری می کنند و تنها 38٪ به ندرت دچار اهمال کاری می شوند(سولومون و راث بلوم، 1984). بیشتر پژوهشهای حوزه اهمال کاری تحصیلی به سبب شناسی رفتار سهل انگارانه معطوف بوده اند و دلایل متعددی را به عنوان رفتار سهل انگارانه معرفی کرده اند، که در این پژوهش خودتنظیمی به دلیل اینکه در ادبیات پژوهشی گذشته زیاد مورد توجه قرار نگرفته اند، مورد بررسی قرار می گیرد. درواقع،در سال های اخیر محققان به خودتنظیمی، به عنوان یکی از عوامل بروز اهمال کاری، توجه ویژه ای داشته اند؛ به طوریکه، پژوهشهای اخیر نشان داده است، ممکن است یادگیری خودتنظیمی یک کلید ساختاری و مهم در تشریح اهمال کاری باشد(کلاسن و همکاران، 2009) و از روند رو به افزایش و درجات بالای اهمال کاری تحصیلی جلوگیری کند(والکایری، 2006؛ لی، 2005). همچنین، بسیاری از پژوهشگران اهمال کاری را فقدان و یا کمبود مهارت خود تنظیمی تعریف نموده اند (فراری، 1998؛ لی، 2005؛ استراند، 2009). برخی نیز آن را نتیجه شکست در خودتنظیمی عنوان کرده اند(از جمله، استیل، 2007؛ کلاسن و همکاران، 2009؛ آسیف، 2011).
در نهایت چون در ایران مشخص نشده که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6و 11، پیش بینی کنندگان اهمالکاری تحصیلی هستند. لذا در این راستا، پژوهش حاضر کوششی برای جمع آوری و ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه می باشد، که نتایج آن می تواند بستر بهتـری برای برنامه ریزیها، اتخاذ تصمیمات و رویکردهای مناسب تر، همچنین بکارگیری مداخلات صحیح تر از جمله: تربیت دانش آموزان خودتنظیم و دارای هوش هیجانی، و پیشگیری هرچه بیشتر و جدی تر از شیوع روز افزون آن و بالتبع نتایج و آثار منفی مترتب با آن را، فراهم آورد. لذا، با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که: کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند؟