دانلود پایان نامه

ازطرفی، طرفداران این نظریه، دلایل عمده اهمال کاری تحصیلی را بدین صورت عنوان نموده اند:
ارزش نسبتا پایین تکالیف درازمدت.
انتظار نسبتا پایین افراد سهل انگار درانجام این تکالیف بصورت موفقیت آمیز.
تأخیر نسبتا طولانی در ارائه جایزه برای انجام تکالیف دراز مدت.
حساسیت نسبتا بالای افراد سهل انگار نسبت به تأخیر در جایزه(به نقل از سواری، 1387).
نظریه خود ارزشی:
طرفداران این دیدگاه معتقدند که فرد به خاطر اثبات توانمندیها و ارزشهای خود و نیز به منظور حمایت از خود انگاره اش به اهمال کاری متوسل می شود(بورکا و یان، 1982). در این زمینه بورکا و یان(1982) می گویند: “عملکرد افراد بیانگر توانایی هایشان می باشد و این توانایی نیز بیانگر خود ارزشی است”.و طی مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که سهل انگاران، عزت نفس پایینی دارند و انجام تکالیف را به تأخیر می اندازند؛ زیرا، آنها توانایی انجام تکالیف بطور موفقیت آمیز را باور ندارند. در همین رابطه فراری(2000) طی مطالعه ای نشان دادند که خودارزشی با اهمال کاری همبستگی دارد.
نظریه مدیریت زمان :
با استناد به پژوهشهای انجام شده، ضعف مدیریت زمان یکی از ویژگیهای اهمال کاران است. بر اساس مطالعات پژوهشگران، دانش آموزانی که تخمین درستی از زمان مورد نیاز برای انجام تکالیفشان را ندارند، نسبت به دانش آموزانی که توانایی بیشتری در محاسبه کردن زمان مورد نیاز برای انجام و تکمیل صحیـح و مطلوب یک تکلیف دارند، به احتمال بیشـتری به اهمال کاری دچار می شوند. و معتقد است که اهمال کاری از هر نوعی که باشد یکی از مشکلات عمده مدیریت زمان می باشد. به عبارت دیگر، برآورد نادرست از زمان برای تکمیل تکالیف و یا وظایف از دیگر ویژگیهای اهمال کاران است. در این راستا، مک کاون، پتزل و راپرت،(1986) نیز اظهار داشتند که مشکل عمده سهل انگاران، ناتوانی در برآورد دقیق و صحیح از زمان مورد نیاز برای انجام تکالیف است؛به طوریکه، افراد سهل انگار معمولاً زمان کمتری را برای انجام فعالیت های خود تخمین می زنند و بطور غیر واقعی در مورد توان انجام وظایف تحصیلی خود خوش بین هستند و در کنترل ادراک زمان ضعیف عمل می کنند و دلیل اهمال کاری آنان این است که تصور درستی از زمان مورد نیاز برای انجام تکالیفشان را ندارند.
عوامل موثر در بروز اهمال کاری:
پژوهشهای انجام شده در زمینه اهمال کاری، به علل اهمال کاری بدین صورت اشاره می نماید:
الف) علل شخصیتی، که شامل تفاوتهای فردی وخصیصه ای افراد نظیر، ترس از شکست یا کمال گرایی می باشد .
ب) علل مرتبط باتکالیف، که برپایه مفاهیم مبتنی است و مرتبط با مفاهیمی نظیر بیزاری از تکلیف ودشواری تکلیف می باشد .
ج) علل مربوط به ادراک تواناییها، که شامل عقاید خود ادراکی مرتبط با عزت نفس، خودانگاره تحصیلی وخودکارآمدی می باشد.
الف) علل شخصیتی اهمال کاری:
– ترس از شکست: ترس از شکست بعنوان انگیزه ای برای اجتناب از شکست تلقی می شود که یکی از دلایل برجسته برای اهمال کاری به حساب می آید و بعنوان یکی از ساختارهای شخصیتی از نظر مؤلفه هایی نظیرشرم، احساس گناه و اضطراب مدنظر قرار می گیرد(سوکولوسکا، 2009 به نقل ازپور کمالی،1392). در موقعیت آموزشی ترس از شکست بعنوان ترس از عملکرد ضعیف، عدم تحقق معیارها و انتظارات از خود و دیگران تعریف می شود.
ترس از شکست 25% واریانس کل اهمال کاری در بین دانشجویان سال پایین و 95% از واریانس در بین دانشجویان سال آخر را تشکیل می دهد که نشان می دهد با افزایش سالهای تحصیل بیزاری از تکالیف جای خود را به انتظارات بیشتروافزایش ترس از عدم تحقق آنها می دهد.
– کمال گرایی: کمالگرایی نیز با اهمال کاری ارتباط دارد و بعنوان گرایش به تعیین معیارها و اهداف بلند پروازانه برای یک فرد تعریف می شود. تقریبا 7% سهل انگاران به کمال گرایی بعنوان عامل تأثیر گذار در اهمال کاری می نگرند. رابطه سه نوع از کمال گرایی فردی را با اهمال کاری مورد بررسی قرار داد.کمال گرایی فردی با استانداردهای شخصی، کمال گرایی با معیارهای تحمیل شده توسط فردی دیگر و کمال گرایی با تحمیل معیارهای عالی اجتماعی توسط دیگران. نتایج نشان دادکه تنها کمال گرایی تحمیل شده اجتماعی با فعالیتهای دانشگاهی در ارتباط است؛ به طوریکه، افراد کمال گرایی که احساس می کردند توسط معیارهای دیگران و اجتماع تحت فشار هستند، گرایش بیشتری به رفتارهای تأخیری نشان دادند تا کسانی که این فشار را متحمل نمی شدند
– کمبود وظیفه شناسی: وظیفه شناسی اشاره به کیفیت عملکرد مطابق با وجدان فرد داشته و متشکل از جنبه های ذیل است: صلاحیت و شایستگی، نظم و انضباط، وظیفه شناسی و مسئولیت، تلاش در جهت موفقیت، نظم شخصی و تعمق ، تدبر.و پژوهش ها نشان داده اند، که رابطه ای معکوس بین وظیفه شناسی و اهمال کاری در بین دانشجوبان دانشگاه ها وجود دارد؛ نتایج نشان می دهد که هر چه گرایش به اهمال کاری بیشتر باشد، سطح وظیفه شناسی کمتر است، و افزایش میزان وظیفه شناسی بازتابی از وظیفه شناسی دانشجویان و تعهد به اهدافشان می باشد.
– تمرد: عصیان همراه با اعتراض و خصومت با اهمال کاری ارتباط دارد.برای مثال، دانشجویان ممکن است به وظایفی که ناعادلانه تلقی می کنند با به تعویق انداختن آنها واکنش نشان دهند. هنگامیکه افراد عاصی که ضد جهات بیرونی عمل می کنند، احساس کنند که کاری بر آنها تحمیل می شود، آنرا مضر دانسته و سعی می کنند با تعویق انداختن از آنها اجتناب ورزند؛لذا، اهمال کاری زمانی اتفاق می افتد که دانش آموختگان با زمان بندیها، استانداردها و انتظارات والدین و دوستان یا مافوق خود مواجه شوند.
جستجوی احساسات و یا هیجان خواهی: جستجوی هیجان یک جنبه از برون گرایی است و اشاره به گرایش به تلاش برای داشتن تجاربی بدیع و درگیری در تکالیف چالش برانگیز دارد (سوکولوسکا، 2009).با توجه به اهمال کاری، جستجوی هیجانات ممکن است یک فرد را از مطالعه، به خصوص در مورد دروس خسته کننده باز دارد، اما وقتی که این فعالیت چالش برانگیز تلقی می شود، افراد ممکن است آن را با علاقه ای افزون دنبال نمایند.
ب) علل وابسته به تکلیف اهمال کاری تحصیلی :
– بیزاری از تکلیف: وظایف ناخوشایند اغلب محرک اهمال کاری می باشند. برای مثال، افزایش سطح وظیفه گریزی با سطح بالاتری از اهمال کاری همبستگی معنادار دارد. بعلاوه،افرادی که دچار اهمال کاری می شوند لذت کمتری در انجام تکالیف خود می برند تا افرادیکه به میـزان کمتری اهمال کاری می کنند(سولومون و راث بلوم، 1984).
– اضطراب وابسته به تکلیف:اضطراب، مؤلفه ای تاثیرگذار است که اغلب همراه با ترس از شکست یا وظیفه گریزی منعکس شده و منتج به رفتار تأخیری می شود. اضطــراب مخل درس خواندن می شود، به خصوص زمانی که دانشجویان کار را به تعویق می اندازند تا خود را از هیجانات منفی مرتبط با مطالعه به وسیله درگیری در سایر فعالیت ها خلاصی بخشند. گرایش به اهمال کاری می تواند در بین کسانی افزایش یابد که مستعد استرس و اضطراب می باشند. اما فرجه ها، در بین افراد سهل انگاران مزمن، همراه با اضطراب می تواند انگیزه ای برای گسست اهمال کاری در یک فعالیت مشخص باشد.
– ارزش تکلیف: ارزش تکلیف در یک ساختار انگیزشی و در چارچوب ارزش انتظار تعریف شده و متشکل از 4 عنصر می باشد: