دانلود پایان نامه
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به سطح اطمینان ( 05/0=a) ملاحظه می شود که دو منطقه آموزشی از لحاظ اهما کاری, در حاشیه معنا داری وجود دارد و قابل تامل و فکر کردن می باشد. طبق این پژوهش احتمالاً هر چقدر منطقه آموزشی فقیرتر باشد همالکاری تحصیلی بیشتر است.
نتایج حاضر با دیدگاه ماکس وبر,(1930- 1864), که معتقد بود مهمترین عامل طبقه کارگری (منطقه فقیرنشین) ثروت و درآمد است همسو است.
همچنین نتایج تحقیق حاضر با پژوهش مائو (1997). “رابطه ی تاثیر والدین را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مهاجرین و آمریکا” را بررسی کرد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه مهاجرین و آمریکاییها در زمینه اثر والدین وجود دارد. به نظر میرسد که احتمالا زندگی در دو منطقه اقتصادی– اجتماعی متفاوت، بصورت غیر مستقیم بر روی اهمالکاری تاثیر دارد و اگرچه پژوهشی بصورت مستقیم این موضوع را مشخص ننموده است. با این حال یکی از مشخصه هایی مهاجرت فقر گاهی باهوش ترین افراد مهاجرت می کنند است که می تواند پیش بین کننده اهمالکاری باشد.
فرضیه اصلی پژوهش:
سهم مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی متفاوت در تبیین اهمال کاری تحصیلی چقدراست؟
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دو مولفه از مولفه های هوش هیجانی (تنظیم هیجان و بهره برداری از هیجان)و یک مولفه خودتنظیمی(انگیزشی) قادر به پیش بینی اهمال کاری تحصیلی هستند و در مجموع 14 درصد از واریانس آن را پیش بینی می کنند.
چنانچه قبلا گفتیم، در تبین نتایج این فرضیه می توان بیان داشت, مولفه های انگیزشی خودتنظیمی عبارتند از:باورهای خودکارآمدی، باورهای مربوط به ارزش تکلیف و جهت گیری هدف.
– باورهای خودکارآمدی: شامل قضاوت یادگیرنده درمورد تواناییهای خود در به انجام رساندن اهداف و تکالیف معین می باشد.
– باورهای مربوط به ارزش تکلیف: به انگیزش مشغول شدن یادگیرنده براساس باورهای آنها از ارزش شخصی تکلیف اشاره دارد.
– جهت گیری هدف: یادگیرندگانی که جهت گیری مبتنی بر هدف دارند بیشتر برای تلاش اضافی در رسیدن به اهداف خود برانگیخته می شوند.
چنانچه مشاهده شد در جدول ضرایب رگرسیونی, 0.314=β, 0.083 = R2Δ بدست آمد, تنها مؤلفه انگیزشی یادگیری خود تنظیمی پیش بینی کننده اهمال کاری تحصیلی است. از این رو هر چه فرد در مولفه انگیزشی نمره بیشتری بگیرد، اهمالکاریش بیشتر است، اما باید پرسید، چرا؟ همانطورکه قبلا بیان شد، عوامل انگیزشی مؤثر بر یادگیری خودتنظیمی عبارتند از: باورهای خودکارآمدی، باورهای مربوط به ارزش تکلیف و جهت گیری هدف.
اولین خرده مقیاس مولفه انگیزشی خودتنظیمی، باورهای خودکارآمدی است و به نظر می رسد هرچقدر هم تکلیف ارزشمند یا فرد معطوف به جهت گیری هدف مورد نظر باشد در صورتی که باور داشته باشد که در انجام آن فعالیت توانمند است , اهمال کاری بیشتری می نماید. و در اینجا نیز بایستی توجه داشت که یافته های پژوهش حاضر صرفا با نمونه ی دختران سال اول دبیرستان بوده است. و امکان دارد در پسران با گروه سنی و مقطع تحصیلی مختلف متفاوت باشد.
از نظر محققانی چون باغانی ودهقانی نیشابوری،(1390) بین خود کارآمدی و انگیزش تحصیلی ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد.در حوزه آموزشی انگیزه یک پدیده ی سه بعدی است که در برگیرنده ی باورهای شخصی در باره ی توانایی انجام فعالیت مورد نظر ، دلایل یا اهداف فرد برا انجام آن فعالیت و واکنش عاطفی مرتبط با انجام آن فعالیت می باشدو با این انگیزه دانش آموزان محرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف ، رسیدن به یک هدف آموزشی یا دستیابی به درجه ی معینی از شایستگی در کار خود پیدا می کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند. که با نتایج تحقیق حاضر همسو است.
و همچنین سالووی و مایر،(1990). بیان داشتند که بهره برداری از هیجان شامل توانایی استفاده از اطلاعات هیجانی در تفکر, عمل و مسئله گشایی است.آنان معتقدند که توجه به هیجانها و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی، درک احوال خود و دیگران، خویشتن داری و تسلط بر خواسته های لحظه ای، همدلی به دیگران و استفاده مثبت از هیجان ها در اندیشه شناخت، موضوع مولفه تنظیم هیجانی است.در تحقیق حاضر, ضرایب رگرسیونی مؤلفه بهره برداری از هیجان 0.45-=∆ , 0.025 =∆ R2 بدست آمده، در ضمن علامت آن بصورت منفی و معکوس است. البته این مولفه به صورتی محدود اهمالکاری را تبیین می کند. در همین راستا یافته های پژوهش حاضر با مطالعه، تن و همکاران، به نقل از لـو، 2010) از مطالعه بر روی دانش آموزان سنگاپوری دریافتند که دانش آموزانی که خودشان را در تنظیم و سازماندهی یادگیریشان توانا ادراک می کنند، از سایر دانش آموزان کمتر دچار اهمال کاری می شوند، همسو است.
و همچنین با نتایج تحقیق هاشمی و همکاران(1392). “پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مولفه های هوش هیجانی” نتایج بدست آمده نشان داد که بین نمره کل هوش هیجانی, بین نمره کل تعلل ورزی با مولفه ی احساسات , بین تعلل ورزی در مقاله نویسی با مولفه ی وضوح احساسات , بین تعلل ورزی در تکلیف با نمره هوش هیجانی,رابطه منفی و معنا دار وجود دارد.و نمره کلی مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده تعلل ورزی تحصیلی است.همسو است
تنظیم هیجان مولفه سوم اثر گذار است. ضرایب رگرسیونی تنظیم هیجان,246/0= ∆ , 0.03 = ∆ R2 بدست آمد، چنانچه مشاهده می شود مؤلفه تنظیم هیجان پیش بینی کننده اهمالکاری تحصیلی است و رابطه معنا دار و مثبتی با اهمالکاری دارد. تنظیم هیجان،توانایی مواجهه سازگارانه با هیجانات مخالف یا منفی با استفاده از شیوه های خود تنظیمی, شدت یا طول مدت حالات چنین هیجاناتی رابهبود بخشیده,و نیز قابلیت ایجاد شرایط لذت بخش برای سایر افراد و پنهان کردن هیجانات منفی خود به منظور اجتناب از آسیب رساندن به احساسات شخصی دیگران را در بر می گیرد. به نظر می رسد که دختران دبیرستانی مورد مطالعه، هرچقدر بیشتر با هیجانات منفی و مخالف سازگار می شود، بیشتر اهمالکاری می کند.البته، این موضوع قابل بحث است، چون تغییرات کمی را در واریانس متغیر ملاک ایجاد می کند. لکن در پژوهشهای بعدی باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد،البته شاید بتوان توضیحی با استفاده از دیدگاه لازاروس و فولکمن داشت. دیدگاه این دو گرچه در زمینه استرس وسبک های مقابله ای تدوین شده است, اما به خوبی قادر به تبیین روابط هیجانات منفی و تعلل ورزی است, بر همین مبنی, زمانی که فرد در موقعیت انجام یک تکلیف آزارنده قرار می گیرد, برای رهایی از هیجانات منفی آن دست به اجتناب از این تکلیف می زند, در واقع فرد تقویت های کوچک و کوتاه مدت, رهایی از اضطراب, را به تقویتهای بزرگتر مانند به چاپ رساندن یک مقاله ترجیح می دهد. بعبارت دیگر, فرد با انجام ندادن تکلیف در واقع در صدد به تعویق انداختن هیجانات ناخوشایند است.
محدودیت های پژوهش:
1-پژوهش حاضر دارای محدودیت جمعیت شناختی بود به طوریکه افراد شرکت کننده در آن همگی دانش آموزان سال اول مقطع دبیرستانی و دختر بودند که تعمیم دهی و روایی بیرونی یافته های پژوهش حاضر به سایر جامعه فراگیران(دبستانی و راهنمایی و دانشجویی)حتی پسرها,را کاهش داده.(نتایج این تحقیق قابلیت تعمیم به مقاطع تحصیلی دیگر و همجنین گروه پسران را ندارد).
2-در پرسشنامه اهمالکاری نسخه دانش آموزی, در ابتدا, عنوان پرسشنامه قید شده بود که احتمال تاثیر(موضع گیری و مقاومت)آزمودنی در پاسخگویی, داده می شد.
3-زیاد بودن پرسشنامه مورد استفاده شده اگر چه سعی شده بود از نسخه کوتاه پرسشنامه ها استفاده شود.باز هم باعث خستگی آزمودنی ها شده بود.
پیشنهادهای پژوهش:
1- پیشنهاد می گردد تحقیقات آتی با عنایت به نتایج بدست آمده در فرضیه 3 این پژوهش, که متغیر طبقه اجتماعی- اقتصادی در حاشیه معنی داری قرارگرفت و با توجه به قابل تامل بودن این موضوع, بهتر می باشد که مولفه های منطقه اقتصادی -اجتماعی با مولفه های اهمال کاری، در بررسی و پژوهش های آینده در این موارد تحقیق بیشتر و گسترده تر شود.
2- چنانکه مشاهده شد، مولفه های هیجانی و انگیزشی تاثیر زیادی بر اهمالکاری دارد.توصیه می شود که پژوهشهای بعدی بر این مولفه ها؛ مخصوصا بر مولفه انگیزشی خود تنظیمی، در قالب مطالعات کمی و کیفی بیشتر متمرکز شوند.
3- مطالعه حاضر به صورت مقطعی انجام گرفت، پیشنهاد می شود برای درک عوامل تأثیر گذار بر میزان اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مطالعات طولی مشابهی در این زمینه انجام شود و هچنین نقش متغیرهای مورد مطالعه در اهمال کاری تحصیلی در پژوهشهای آزمایشی مورد بررسی قرار گیرد.
4- شیوع اهمال کاری در میان جمعیت دانش آموختگان، رشد روزافزون آن واثرات منفی وارده بر زندگی روزمره و تحصیلی، لزوم توجه پژوهشگران آینده را بررسی تاثیر آموزش مهارت یادگیری خودتنظیمی و مهارت های هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی را ضروری می نماید.