دانلود پایان نامه
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. روش همبستگی در ساده ترین شکل خود عبارت است از اندازه گیری دو متغیر و تعیین درجه رابطه بین آنها. در این پژوهش تلاشی برای دستکاری متغیرها صورت نمی پذیرد. همچنین روش همبستگی ما را قادر می سازد تا پیش بینی کنیم، اگر بین دو متغیر رابطه پایا یافت شود ما نه تنها می توانیم رابطه بین آن دو را توصیف کنیم، بلکه می توانیم با اطلاع از متغیری، متغیر دیگر را پیش بینی کنیم(دلاور، 1387).
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستانهای منطقه 6 و11 شهر تهران است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی دو مرحله ای انتخاب شد. شیوه انتخاب افراد نمونه بدین صورت بود که پس از هماهنگی با آموزش و پرورش استان تهران و آموزش وپرورش منطقه 6 و11 به عنوان نمونه های مرحله اول، سپس به صورت تصادفی از بین کلیه دبیرستانهای دو منطقه، چهار دبیرستان از هر منطقه انتخاب گردید. نمونه گیری از کلاسها و بچه ها با نظر مدیر دبیرستان و به صورت در دسترس انجام گرفت.در چهار دبیرستان انتخاب شده منطقه 6 تعداد کل دانش آموزان هر دبیرستان 360 نفر و هر دبیرستان به تعداد 120 دانش آموز پایه اول داشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. بنابراین در منطقه 6 تعداد کل دانش آموزان در این چهار دبیرستان 1440 نفر و تعداد دانش آموزان پایه اول 480 نفر بودند.
در چهار دبیرستان انتخاب شده منطقه 11 تعداد کل دانش آموزان هر دبیرستان 350 نفر و هر دبیرستان به تعداد 112 دانش آموز پایه اول که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. بنابراین در منطقه 11تعداد کل دانش آموزان در این چهار دبیرستان 1400 نفر و تعداد دانش آموزان پایه اول 448 نفر بود.
روش اجرای پژوهش:
ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از دو منطقه و چهار مدرسه است ، و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران در نیمه دوم سال تحصیلی93-92 از بین دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان نمونه ی مورد نظر به حجم 185 نفر انتخاب شد. سپس با هماهنگی مدیران مدارس پرسشنامه های ارزیابی اهمال کاری- نسخه دانش آموز(PASS)، پرسشنامه خودتنظیمی (SRLS) و پرسشنامه هوش هیجانی شات بین دانش آموزان دختر توزیع گردید. پس از گرد آوری پرسشنامه ها، داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
ابزار(ابزارهای) گردآوری داده ها:
1) مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آمو (PASS): مقیاس اهمال کاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه”آماده شدن برای امتحانات”(8 گویه)، “آماده کردن تکالیف”(11 گویه) و “آماده شدن برای مقاله های پایان ترم”(8 گویه) را مورد بررسی قرار می دهد.
شیوه نمره گذاری: در این مقیاس، در مقابل هرگویه طیف چهار گزینه ای از “بندرت”(نمره یک) تا”همیشه”(نمره چهار) قرار دارد و به استثنای 11 گویه، بصورت مستقیم نمره گذاری می شود. گویه های 2، 3، 5، 9، 11، 13، 15، 16، 21، 23و 25 بصورت معکوس نمره گذاری می شوند و گویه های 7، 8، 18، 19، 26 و 27 از این لحاظ که بیانگر اهمال کاری تحصیلی نمی باشند، در ارزیابی، نمره گذاری و محاسبه اهمال کاری تحصیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. براین اساس، نمرات بالاتر از میانگین مبین این است که آزمودنی در قلمرو تحصیلی، اکثر مواقع و یا همیشه دچار اهمال کاری است و منظور از بررسی شیوع اهمال کاری در این پژوهش نیز بدین معنا است.
2) پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS): این مقیاس توسط زیمرمن و مارتینزپونز,(1988) ساخته شده است. مقیاس مذکور دارای 27 ماده است که 24 ماده اول، مربوط به راهبردهای چهارده گانه یادگیری خودتنظیمی بوده و نمره کل فرد، حاصل جمع این 24 ماده است.این راهبردها شامل: خودارزشیابی، سازمان دادن و انتقال، هدف گذاری و برنامه ریزی، یادداشت برداری و خودکنترلی، جستجوی اطلاعات، سازماندهی محیط، خودپیامدی، مرورذهنی و حفظ کردن، جستجوی کمک از همسالان، جستجوی کمک از معلم، جستجوی کمک از بزرگسالان، مرور نکته ها، یادداشت و جزوات، مرور تکالیف درسی و امتحانات و مرور کردن کتاب های درسی می باشد.
شیوه نمره گذاری: نمره گذاری این پرسشنامه بصورت مستقیم و لیکرت شامل گزینه های بندرت، گه گاهی، غالبا و اکثر اوقات است که به ترتیب نمره های 1، 2، 3 و 4 را به خوداختصاص می دهند.
3) پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI): این پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال 1998 براساس الگوی اولیه هوش هیجانی مایر و سالووی، (1990) ساخته شد. این مقیاس شامل 32 جمله توصیفی مانند” هنگامی که من دارای خلق مثبت (مانند شادی )هستم. حل مشکلات برای من آسانتر است” می باشد، این مقیاس 3 مولقه دارد که عبارتند از:
1- مولفه تنظیم هیجان: شامل سوالهای:
13،14،16،17،20،23،26،27،30،31 می باشد.
2- مولفه ارزیابی از هیجان و بیان هیجان: شامل سوالهای:
3،4،9،10،11،15،18،19،22،25،29،33 می باشد.
3- مولفه بهره برداری از هیجان: شامل سوالهای:
1،2،5،6،7،8،12،21،24،28 می باشد.
روش اجرا:
اجرای این پرسشنامه می تواند به صورت فردی یا گروهی صورت گیرد. دستورالعمل اجرا در پرسشنامه ای که به آزمودنی داده می شود، آمده است. بدیهی است آزمون بایستی در محیطی آرام و همراه با سایر شرایط لازم برای اجرای پرسشنامه که آرامش آزمودنی را ایجاد نماید، اجرا شود. مشخصات فردی آزمودنی توسط خود آزمودنی در بالای پاسخنامه درج می شود.
نمره گذاری:
آزمودنی درجه توافق با مخالفت خود را با هر جمله در یک مقیاس پنج گزینه ای لیکرت که از کاملامخالف= 1 تا کاملاموافق =5 است، انتخاب می کند، البته جمله های 28، 5، 33 به صورت معکوس (کاملا مخالف =5 تا کاملا موافق=1) نمره گذاری می شود.