دانلود پایان نامه
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از اعضا، افراد و اشیایی که حداقل دارای یک ویژگی مشترک باشند. جامعه در حقیقت شامل همه عناصری است که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا می کند. از آنجایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش حاضر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قابل دستیابی بوده و اطلاعات آنها بطور نسبی از صحت بیشتری برخوردار است، از این رو جامعه آماری این پژوهش «شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» می باشد.
جامعه می تواند متناهی و یا نامتناهی باشد، در حالی که نمونه فقط شامل تعدادی متناهی از عناصر جامعه است. چون تمام مشاهدات مربوط به کل جامعه در دسترس نمی باشد، یا اینکه ممکن است تعداد آنها چنان زیاد باشد که کار کردن با داده های آنها عملی و امکان پذیر نباشند؛ در چنین حالتی فقط بخشی از عناصر جامعه جهت تحلیل انتخاب می شود. نمونه معمولاً به صورت تصادفی انتخاب می شود و باید بیانگر ویژگی های جامعه مورد نظر باشد. یک نمونه تصادفی، نمونه ای است که در آن، هر یک از عناصر جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن (به عنوان یکی از اعضای نمونه) را دارا باشند. حجم نمونه برابر تعداد مشاهدات در دسترس یا تعداد مورد نیاز، برای استفاده در برآورد معادله رگرسیون است (افلاطونی و نیکبخت، 1389).
نمونه آماری به روش حذفی و با در نظر گرفتن قلمرو زمانی و مکانی انتخاب شده است. به همین منظور نمونه آماری این تحقیق، آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که دارای شرایط زیر باشند :
1-تا پایان اسفند 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2- برای 5 سال متوالی (1383الی 1388) اطلاعات و داده های اولیه مورد نیاز این پژوهش به بورس اوراق بهادار ارائه شده باشند.
3- تحقیق برای شرکت های غیر مالی انجام می شود، لذا بانک ها و کلیه شرکت های سرمایه گذاری، لیزینگ ها و موسسات مالی از نمونه حذف شدند. دلایلی که برای حذف شرکت های مالی از نمونه می توان ذکر کرد به صورت زیر است ( فاما و فرنچ 1992و 1993) :
الف) نسبت های اهرمی بالای شرکت های غیر مالی نشانگر ریسک مالی این شرکت هاست، در حالی که برای شرکت های مالی این مسئله کاملا عادی است، لذا اگر شرکت های مالی نیز در این تحلیل مورد بررسی قرار گیرند منجر به استنتاج های اشتباه در مورد معنی دار بودن بعضی از متغیرها خواهد شد.
ب) روش های حسابداری مورد استفاده در شرکت های مالی با روش های مورد استفاده در شرکت های غیر مالی متفاوت است. بنابراین تفسیرها و توجیه های به کار گرفته شده برای عوامل پایه ای این دو گروه بسیار متفاوتند.
4- در طی دوره تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
5- شرکت ها دارای سال مالی منتهی به 29/12 باشند، این تاریخ به عنوان سال مالی مورد مطالعه انتخاب و بقیه شرکت ها که دارای سال مالی متفاوت هستند از نمونه حذف می شوند.
6- در طی دوره تحقیق، استقراض بانکی یا انتشار سهام(از محل اورده نقدی و مطالبات یا از محل سود انباشته و اندوخته ها) داشته باشد.

مطلب مرتبط :   معماری، تابستان، فضا، تزیینات، حوض، مسجد

5-3 ابزارهای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق
در این تحقیق، گردآوری اطلاعات در دو مرحله انجام شده است. در مرحلهی اول برای تدوین مبانی نظری تحقیق از کتب، مقالات تخصصی فارسی و لاتین از روش کتابخانه ای و در مرحلهی دوم، برای گردآوری دادههای مورد نظر از صورتهای مالی، یادداشت های همراه صورت های مالی، گزارش فعالیت های هیئت مدیره، اطلاعات ارائه شده به بورس اوراق بهادار (www.rdis.ir)، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است. با توجه به وجود الزامات قانونی در ارائه و گزارش صورت های مالی حسابرسی شده برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می توان گفت ابزار جمع آوری داده ها از روایی و پایایی قابل اعتمادی برخوردار است.
6-3 ویژگی های ابزارهای اندازه گیری
ابزارهای اندازه گیری باید از دو ویژگی عمده روایی و اعتبار برخوردار باشند. به بیان دیگر، ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده های تحقیق، در مرحله نخست باید از روایی یا همان اعتبار برخوردار باشد و در وهله دوم باید پایایی یا همان قابلیت اعتماد داشته باشد.
1-6-3 روایی ابزار اندازه گیری تحقیق
مفهوم اعتبار یا روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اعتماد داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد (سرمد و همکاران،1384).
2-6-3 پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق