دانلود پایان نامه

پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ایبل و فریسبی اشاره کرد: «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.» با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب تغییرات از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است.ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های باثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.
لازم به ذکراست که قابلیت اعتماد در یک آزمون می تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد (سرمد و همکاران، 1384).
7-3 قلمرو تحقیق
هر تحقیق در ظرف زمانی، مکانی و موضوعی خود صورت می گیرد. در نتیجه به منظور اجرای هر تحقیقی باید حوزه هر تحقیق مشخص شود. محدود کردن هر تحقیقی به زمان و مکان خاصی منجر به نتیجه گیری مناسبی خواهد شد. در این پژوهش نیز محدودیت هایی برای زمان و مکان و حوزه تحقیق مشخص شده است.
قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1383 تا پایان سال 1388 است.
قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق طبق طبقه بندی صورت گرفته در ادبیات موجود از جمله تحقیقات اثباتی حسابداری است که سعی در توجیه رابطه بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی را دارد. بنابراین از لحاظ موضوعی، تحقیق حاضر در قلمرو تحقیق اثباتی قرار می گیرد.

مطلب مرتبط :   گندم و برنج، نیازمندی ها

8-3 روش تحقیق
روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است (کیوی و کامپنهود، 1385) و هر پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در اندیشه گزینش روش پژوهش باشد، چرا که روش تحقیق جز روش کشف قوانین و یا نیل به حقیقت نیست (فرشادگهر و شهیدی، 1381).
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند (فرهنگی و صفرزاده، 1387). به عبارتی روش های پژوهش، ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند (دلاور و حیدری تفرشی، 1385).
روش انجام پژوهش یکی از عوامل عمده ای است که برتحقیق و نتایج حاصل اثر می گذارد و غالباً به هدف پژوهش، ماهیت موضوع، امکانات اجرایی تحقیق و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد.تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی دسته بندی می کنند.
روش تحقیق حاضر از دو مبنای طبقه بندی بر اساس هدف و بر حسب روش به شرح زیر است:
الف) روش تحقیق بر اساس مبنای هدف
هر پژوهش فعالیتی نظام مند است که طی آن یا دانش گسترش می یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت مسأله و مشکل خاصی راه حل جویی می شود. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می شود لذا بر پایه مسأله های مطرح شده و هدفی که از تحقیق که پژوهشگر دنبال می کند، تحقیقات را طبقه بندی کرد و انواع آنها را از همدیگر بازشناسی کرد. در این نوع طبقه بندی بر «میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها به شرایط مشابه دیگر» تأکید می شود (خاکی، 1387).
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384).
این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بسترشناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند (حافظ نیا، 1382).در این نوع تحقیق از نظریه های موجود برای استفاده عملی استفاده می شود.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرد و بیشتر بر موثرترین اقدام تأکید دارند و علت را کمتر مورد توجه قرار می دهند (خاکی،1387).
ب) روش تحقیق بر حسب روش: