دانلود پایان نامه
انتشار سهام ممتاز
انتشار سهام عادی
تامین مالی از محل سود انباشته که آن را تامین مالی درون سازمانی نیز می نامند (Ross and. et.al.1991).
سه منبع اول تامین مالی بلندمدت و نیز منبع تامین مالی کوتاه مدت، تامین مالی برون سازمانی نام دارند؛ زیرا از منابع بیرون سازمان تهیه می شوند.
14-2 عوامل موثر بر تصمیمات تأمین مالی شرکت ها
با توجه به تحقیقات متعدد صورت گرفته، شواهد بدست آمده نشان می دهد که تصمیمات تأمین مالی شرکت ها در میان کشورهای مختلف، همچنین شرکت های موجود در صنایع مختلف و همچنین میان شرکت های موجود در یک صنعت خاص نیز متفاوت می باشد. میرز (1984) بیان می کند که علت اصلی تفاوت در میان آنها، تفاوت در ویژگی های خاص شرکت ها می باشد و مطالعه و تحقیق در این خصوص می تواند ما را در شناخت و تشریح عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها، کمک نماید(Myers,1984). با توجه به مطالعات تجربی و نظری صورت گرفته، عوامل زیادی در تشریح تغییرات ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
1-14-2 عوامل (ویژگی های) درونی شرکت ها
هریس و راویو (1991) بیان می کنند که همگان بر این نظر توافق دارند که سطح اهرم مالی استفاده شده در شرکت ها به وسیله دارایی های ثابت، سپر مالیاتی غیربدهی، فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت ها افزایش پیدا می کند. همچنبن عوامل کاهنده سطح اهرم مالی شرکت ها عبارتند از: نوسانات درآمد، مخارج تبلیغات، احتمال ورشکستگی، سودآوری و یکتایی محصولات شرکت (Harris and Raviv,1991). با توجه به تحقیقات متعدد صورت گرفته، ویژگی های خاص شرکت ها که بر تصمیمات تأمین مالی آنها تأثیر گذار می باشند و به عنوان عوامل مهم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، به صورت خلاصه عبارتند از سودآوری، ساختار دارایی ها، نقدینگی، ریسک تجاری، رشد و اندازه شرکت، که در این تحقیق نیز این عوامل به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرار گرفته اند.
2-14-2 عوامل بیرونی مؤثر بر تصمیمات تأمین مالی شرکت ها
عوامل خارجی یا بیرونی عبارتند از ملاحظات خارج از شرکت که ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام را تحت تأثیر قرار می دهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
1-2-14-2 سطح عمومی فعالیت های تجاری
سطح عمومی فعالیت های تجاری یکی از عوامل تعیین کننده تصمیمات تأمین مالی شرکت هاست. اگر سطح عمومی فعالیت های تجاری رونق یابد، اکثر شرکت ها برای بسط و گسترش عملیات خود نیاز به پول دارند. لذا نیاز به منافع بلند مدت اضافی موجب می گردد که شرکت ها به بازارهای پولی و مالی برای بدهی یا سهام روی آورند اما کاهش و رکود در فعالیتهای تجاری موجب میگردد که شرکت ها عملیات خود را محدود نمایند و نقدینگی خود راصرف بازپرداخت و بازخرید بدهی و سهام نمایند.
2-2-14-2 دیدگاه و نظر وام دهندگان
مادامی که قابلیت دسترسی به وام و اعتبار به تمایل وام دهندگان بستگی دارد، دیدگاه و نظر آنها یکی از ملاحظات مهم در تصمیمات تأمین مالی می باشد. میزان تمایل وام دهندگان در اعطای وام به شرکت، چه موسسات وام دهنده دولتی و چه خصوصی مهم و ضروری است. هنگامیکه شرکت ها به دنبال استفاده از تأمین مالی از طریق بدهی هستند ، جلب نظر و موافقت موسسات وام دهنده عاملی بسیار مهم برای آنها محسوب می شود.
3-2-14-2 متغیرهای کلان اقتصادی
محیط سیاسی، فرهنگی، قانونی و اقتصادی هر کشور از عوامل تاثیرگذار بر هزینه ها و همچنین مزایای تجاری در هر کشور به شمار می روند. محیط اقتصادی با توجه به دلایل مختلف از جمله سطح توسعه، سیاست های اقتصادی و فرصت های اقتصادی پیش رو می تواند مهم باشد. هدف از تجزیه و تحلیل اقتصاد، ارزیابی دورنمای اقتصادی کشور در بلند مدت نظیر، تاثیر تغییرات بالقوه در متغیرهای اقتصادی بر شرکت های هر کشور می باشد(Hough and Neuland,2007). برخی از این متغیرهای کلان اقتصادی که می توانند تأثیر معناداری بر تصمیمات تأمین مالی شرکت ها داشته باشند، عبارتند از: نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، و حجم نقدینگی، که در ادامه به توضیح و تشریح هریک از آن ها پرداخته شده است.
الف) نرخ بهره و تصمیمات تأمین مالی شرکتها
تا کنون در تحقیقات مختلف توجه ویژهای به شرایط تعادل در بازارهای سرمایه شده است، با این حال تحقیقات معدودی به طور مستقیم با نرخهای بهره مرتبط میباشند(Vasicek,1977). تأثیر نرخ بهره بر رفتار اقتصادی یکی از مباحث و نگرانیهای اصلی اقتصاددانان به جهت تأثیر آن بر توسعه اقتصاد کلان میباشد. برخی از محققین بیان کرده اند که ارتباط منفی و قابل ملاحظه ای بین نرخ بهره و پس انداز وجود دارد. (Musgrave and Musgrave,1973).
تأمین مالی از طریق بدهی می تواند از 2 طریق بر ارزش کل شرکت تأثیر گذار باشد. اول از طریق افزایش هزینه های ورشکستگی، منجر به کاهش ارزش شرکت خواهد شد و دوم، از طریق افزایش پرداختهای هزینه های بهره ناشی از بدهی های تأمین مالی شده و در نتیجه آن کاهش هزینه مالیات شرکت، باعث افزایش ارزش شرکت گردد(Leland,1994). همچنین اصلیترین عاملی که باعث انتخاب از بین روشهای مختلف تأمین مالی میشود، هزینه تأمین مالی ناشی از آن روش می باشد. هزینه تأمین مالی از طریق بدهی، همان هزینه بهره پرداختی بابت آن می باشد و هزینه بهره نیز بر اساس نرخ بهره تعیین می شود. حال با توجه به این موضوع انتظار منطقی بر این است که هرچه نرخ بهره کمتر باشد، تمایل به تأمین مالی از طریق استقراض نیز افزایش می یابد.