دانلود پایان نامه
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مسأله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند. هر یک از این روش ها برای پاسخگویی به یک نوع مسأله مناسب هستند (خاکی، 1387).
در طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس روش، پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد.
تحقیقات همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی الزاماً کشف رابطه ی علت ومعلولی مورد نظر نیست (فرهنگی و صفرزاده، 1387). به عبارتی صرفاً یک رابطه را توصیف می کند (خاکی، 1378).
بنابراین در این پژوهش به بررسی میزان تغیرات یک یا چند عامل بر اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر؛ از طریق بدست آوردن ضریب همبستگی می پردازیم.
همچنین این تحقیق ازنظردسته بندی تحقیقات برحسب نحوه ی گردآوری داده ها (طرح تحقیق)،تحقیقی توصیفیبه شمارمی رود.
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384).
هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر، پژوهشگر در اینگونه تحقیقات سعی می کند تا «آنچه هست» را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (فرهنگی و صفرزاده، 1387).
انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد بررسی و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز
وسعت و دامنه آن مشخص باشد. بنابراین لازم است روش پژوهش به طور واضح و آشکار تعریف و تعیین گردد تا با تشریح و بیان آن بتوان قلمرو اجرایی پژوهش را مشخص و محدود نمود.
داده های مورد آزمون در این تحقیق از نرم افزار های تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج شده است. به منظور اطمینان از صحت داده های استخراج شده، به طور نمونه داده ها با صورت های مالی شرکت ها تطبیق داده شده است. علاوه بر این مطالعات کتابخانه ای در رابطه با تئوری های موجود، مفاهیم نظری و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، انجام شده است.
در این تحقیق برای مرتب کردن داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شده است. همچنین با توجه به توابع موجود در این نرم افزار برخی از متغیرها با استفاده از این توابع به دست آمده است. علاوه بر این از نرم افزار آماری Spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
9-3 مدل های تحقیق
مدل ارائه شده در این تحقیق مدل باسو می باشد که تاثیر روش های تامین مالی را بر محافظه کاری می سنجد. متغیرهای تامین مالی به عنوان متغیرهای مستقل به مدل باسو اضافه شده که در زیر این مدل ها ارائه شده اند.
برای بررسی فرضیه 1 ، فرضیه 2 و فرضیه 3 بترتیب از مدل های 1 و 2 و 3 استفاده شده است :
مدل(1)
مدل(2)
مدل(3)
که علامت ضریب و سطع معناداری بدست آمده برای آن () همان جواب مورد نظر می باشد که بر مبنای آن فرضیه مورد نظر رد یا تایید خواهد شد. در واقع با توجه به مبنای تئوریک مدل باسو می توان بیان کرد که متغیر آخر مدل () بدست آمده نشان دهنده این است که روش تامین مالی شرکت(در سه حالت بصورت جداگانه) بر برگشت تغییرات منفی سود دوره جاری در دوره بعد تاثیر گذار است و به عبارت دیگر روش تامین مالی بر محافظه کاری شرکت تأثیرگذار است یا خیر.
1-9-3 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق