دانلود پایان نامه

این تحقیق به بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه می پردازد محافظه کاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سود که معیاری سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام که معیاری ترازنامه ای است مورد اندازه گیری قرار می گیرد. لذا در این تحقیق رابطه هزینه سرمایه با محافظه کاری بر مبنای این دو معیار سنجیده می شود.
با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، نتایج تحقیق نشان داد که بین هزینه سرمایه براساس پرتفوی شرکتها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین هزینه سرمایه و محافظه کاری حسابداری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
جعفری صمیمی و همکاران (1383) به بررسی رابطه روش های تأمین مالی (منابع خارجی) و بازده سهام شرکت های بورس تهران پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین بازده شرکت هایی که از طریق انتشار سهام تأمین مالی کرده اند در مقایسه با بازده شرکت هایی که از وام بلند مدت استفاده کرده اند بیشتر است.
مجتهد زاده و همکاران (1388) در پژوهشی با عنوان “رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه بین تامین مالی، نوع و حجم تامین مالی بر عملکرد عملیاتی پرداختند. آن ها با بررسی 64 شرکت طی یک دوره هفت ساله (1379 تا 1385) دریافتند که نه تنها تامین مالی اثری بر عملکرد عملیاتی قبل و بعد از آن ندارد، بلکه نوع و حجم تامین مالی نیز بر اکثر سنجه های عملکرد عملیاتی تاثیر چندانی ندارد.
نتایج تحقیقی که توسط دهقانی فیروز آبادی (1383) جهت بررسی اثر انتشار سهام و دریافت وام بر قیمت سهام شرکت ها انجام شد، نشان می دهد که انتشار سهام باعث افزایش قیمت سهام شرکت ها می شود و دریافت وام اثری بر قیمت سهام ندارد. عبادی دولت آبادی (1381) به بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت ها پرداخت و نتیجه گرفت تأثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی اثر بیشتری روی بازده سهام دارد.
جدول 2-2: خلاصه نتایج تحقیقات داخلی
محقق
سال
متغیر مورد بررسی
نتایج
مشایخی و همکاران
1388
توزیع سود و پایداری سود
رابطه ی منفی بین اعمال محافظه کاری با توزیع سود و پایداری سود
مجتهدزاده و همکاران
1388
تامین مالی و عملکرد عملیاتی
عدم وجود رابطه بین تامین مالی و عملکرد عملیاتی
کردستانی و حدادی