دانلود پایان نامه

از دیدگاه منافع قراردادی، شرکت های محافظه کار انعطاف پذیری مالی بالایی دارند. انعطاف پذیری مالی به شرکت امکان تقسیم سود بیشتر را می دهد. از این رو پیش بینی می شود که شرکت های با درجه محافظه کاری بالاتر سود تقسیمی بیشتری دارند. اما از دیدگاه تحریف اطلاعات، شرکت های محافظه کار انعطاف پذیری مالی کمتری دارند. انعطاف پذیری مالی کمتر باعث کاهش سود تقسیمی می شود. از این رو پیش بینی می شود که شرکت های با درجه محافظه کاری بالاتر سود تقسیمی کمتری دارند.
11-2 تعریف تامین مالی
حداکثر کردن ارزش شرکت، مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازدهی و انتخاب ریسک مناسب برای شرکت است. در این چارچوب، مدیران می توانند از دو طریق ارزش شرکت را حداکثر نمایند: یکی از راه افزودن بر بازده شرکت و دیگری، حداقل نمودن هزینه سرمایه و ریسک شرکت. با ترکیب مناسب منابع وجوه مورد استفاده توسط شرکت، ارزش آن به حداکثر خواهد رسید و در نتیجه ترکیبی از منابع به وجود می آید که ساختار سرمایه بهینه نامیده می شود و در آن هزینه سرمایه کل شرکت به حداقل خواهد رسید. در رابطه با این موضوع که آیا واقعا ساختار سرمایه بهینه وجود دارد یا نه، نظریات متفاوتی ارائه گردیده و تاکید اصلی این نظریات به این مسئله بوده است که آیا واقعا یک ساختار سرمایه بهینه می تواند با ترکیب منابع مالی مورد استفاده بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن اثر بگذارد؟ (Gaud & Bender,2004).
موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تامین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیگلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته شده است. پاره ای از این نظریه ها ترکیب بهینه ساختار سرمایه شرکت را تابع هزینه سرمایه تامین مالی از منابع مختلف آن یعنی بدهی و سهام می دانند (پورحیدری 1382). که از مهمترین آنها میتوان به نظریه سنتی، نظریه مودیگلیانی و میلر، نظریه مصالحه( توازی ایستا) و نظریه سلسله مراتبی تأمین مالی اشاره کرد. تفاوت اصلی میان این نظریه ها، تأکید بر چگونگی تصمیم گیری در خصوص تأمین مالی در شرایط مختلف برای شرکتهای با ساختارهای متفاوت می باشد و هر کدام از این نظریه ها دلایل خاصی را در توجیه رفتار تأمین مالی شرکت ها ارائه کرده اند.
به طور کلی عوامل تعیین کننده و موثر بر تأمین مالی شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند: عوامل درونی و عوامل بیرونی شرکت ها. منظور از عوامل درونی، عواملی هستند که از ماهیت و ویژگیهای فعالیت شرکت ناشی میشوند و به عبارت دیگر ناشی از ویژگی های عملیاتی هستند که از درون شرکت نشأت می گیرند؛ مانند نوع فعالیت شرکت، اندازه شرکت، سودآوری شرکت، نقدینگی شرکت و داراییهای وثیقهای. اما منظور از عوامل بیرونی، عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگیهای محیط شرکت یا موسسه است مانند نرخ بهره، مالیات، نرخ ارز، سیاست های اعتباری دولت و بانک ها، سطح عمومی فعالیت واحد تجاری، دسترسی به وجوه بازار و مانند آن.
12-2 دلایل عمده تامین مالی شرکت ها
انگیزه مدیران از تامین مالی را می توان در قالب سه دلیل عمده مطرح نمود: بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری در پزوژه های جدید و جبران کمبود جریان های نقد عملیاتی (Richardson & Sloan, 2003).
13-2 انواع روش های تامین مالی
در یک طبقه بندی کلی، شیوه های تامین مالی شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند:
تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی بلند مدت (Ross and.et.al.,1991)
1-13-2 تامین مالی کوتاه مدت
نوعی تامین مالی که ظرف مدت یکسال باز پرداخت می شود. سه منبع عمده تامین مالی کوتاه مدت عبارتند از:
اعتبارات تجاری
دریافت وام از بانک های تجاری
انتشار اوراق تجاری (Ross and.et.al.,1991)
2-13-2 تامین مالی بلندمدت
نوعی تامین مالی که از محل منابع مالی بلند مدت تحصیل می شود. به بیان دیگر، بازپرداخت آن در مدتی بیش از یک سال انجام می شود. عمده ترین منابع تامین مالی بلندمدت عبارتند از:
انتشار اوراق قرضه