دانلود پایان نامه

بین وضعیت شغلی و توانمندی زنان رابطه وجود دارد.
بین نوع شغل و توانمندی زنان رابطه وجود دارد.
بین سن و توانمندی زنان رابطه وجود دارد.
بین شکاف فناوری و توانمندی زنان رابطه وجود دارد.
بین شکاف سواد اطلاعاتی و توانمندی زنان رابطه وجود دارد.
بین شکاف دسترسی به اطلاعات و توانمندی زنان رابطه وجود دارد.
فصل چهارم
روش شناسی تحقیق
4-1- مقدمه
در این فصل به معرفی روش تحقیق، متغیرها، ابزار تحقیق، روش استخراج، نمونه گیری و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق می پردازیم. روش در یک پژوهش علمی، نقش اساسی دارد و پژوهشگر رادر نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری می رساند (ساروخانی، 24:1383). به طور کلی در علوم اجتماعی پژوهش با استفاده از دو رویکرد اصلی انجام می گیرد. یکی رویکرد کمی و دیگری رویکرد کیفی است. از آنجا که در این تحقیق محقق بر اساس یک چهارچوب قاعده مند حرکت میکند، سعی در سنجش یک واقعیت عینی دارد، روی متغیرها متمرکز است و همچنین از بیرون یک جریان اجتماعی را مطالعه میکند، رویکرد مقتضی آن رویکرد کمی است.
4-2- روش تحقیق
از آن جا که در این تحقیق محقق بر اساس یک چارچوب قاعده مند حرکت میکند، سعی در سنجش یک واقعیت عینی دارد، روی متغیرها متمرکز است و همچنین از بیرون یک جریان اجتماعی را مطالعه میکند، روش به کار گرفته در این پژوهش روش کمی است.
4-3- تکنیک جمع آوری اطلاعات
تکنیک مورد استفاده در این تحقیق پیمایش است. از تحقیق پیمایشی عمدتاً در مطالعاتی استفاده می شود که واحد تحلیل در آنها فرد است. کار پیمایش محدود به توصیف صرف خصیصه های جامعه آماری نمی شود، بلکه این روش بر کشف روابط میان متغیرهای تحقیق نیز نظر دارد (ببی،53:1384 و دواس ،61:1383). در واقع پیمایش، تکنیکی در تحقیق اجتماعی است که عمدتاً از طریق پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات می پردازد. اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق، مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محیط و جز این ها نیز در روش به کار می برند (دواس،13:1383).
4-4- ابزار جمع آوری اطلاعات
در تحقیق پیمایشی روش های مختلفی برای گردآوری داده ها استفاده می شود که عبارتند از مصاحبه عمیق، مصاحبه ساختمند، تحلیل محتوا و…، ولی عمدتاً در این روش از تکنیک پرسشنامه استفاده می شود (دواس،139:1383). سؤال ها در درون پرسشنامه معنای واقعی خود را باز می یابند. بنابراین در ساخت پرسشنامه و نحوه ی تنظیم آن نقش ویژه ای در کار تحقیق دارد (ساروخانی،230:1383). پرسشنامه ی مورد استفاده در این تحقیق شامل سه بخش می باشد. بخش اول جهت سنجش متغیرهای زمینه ای، بخش دوم پرسشنامه شکاف دیجیتالی و بخش سوم پرسشنامه توانمندی زنان. پرسشنامه ی شکاف دیجیتالی محقق می باشد. قسمت دیگر پرسشنامه توانمندی است که برخی سؤالات محقق ساخته و برخی از پرسشنامه ایست که گاپتا و سریواتاوا در مقاله ی خود به نام ابعاد توانمندسازی زنان استفاده کرده اند.
4-1- فهرست متغیرهای مستقل(شکاف دیجیتالی) و گویه های مربوط
متغیر
شماره پرسشنامه متناظر
شکاف فناوری
9و10
شکاف سواداطلاعاتی
11و12
شکاف دسترسی به اطلاعات