دانلود پایان نامه

بی پاسخ

100.0
368
جمع
جدول 10-4 میزان آگاهی سیاسی زنان مورد مطالعه شهر گرمی را نشان می دهد که از سوال هایی که به طور غیر مستقیم از آن ها پرسیده بودیم میزان آگاهی زنان را استخراج کرده ایم در جدول 9-4 میزان آگاهی سیاسی زنان از دیدگاه خودشان بود یعنی ارزیابی خودشان از آگاهی سیاسی شان بود که به طور مستقیم از آن ها پرسیده بودیم . که میزان آگاهی سیاسی شان را در حد خیلی کم ارزیابی کرده بودند. اما طبق نتایج جدول 10-4 میزان آگاهی سیاسی زنان مورد مطالعه شهر گرمی در حد متوسط می باشد این نتایج در نمودار شماره 8-4 بهتر مشاهده می شود .
نحوه استخراج نتایج : در پرسشنامه 24 گویه از 33 گویه مربوط به نگرش زنان در مورد آگاهی سیاسی آن ها بود که به طور غیر مستقیم در مورد آگاهی سیاسی آن ها سوال پرسیده بودیم . البته این استخرایج این نتایج ضروری نیست اما در ضمن آزمون فرضیه ها خواستم میزان آگاهی سیاسی زنان را هم بدست آوریم . 24 گویه مربوط به آگاهی سیاسی را جمع میکنیم و یک متغیر جدید بدست می آید min,max و rengاین متغیر را بدست می آوریم که min=24, max=120, reng=96 می باشد این 96 را به سه دسته تقسیم می کنیم و در سه حد آگاهی سیاسی زیاد ، متوسط و کم دوباره کد گذاری میکنیم که طبق جدول 10-4 ، تعداد 147 نفر در حدود 51 در صد از این زنان به گزینه 2 ( متوسط ) جواب داده اند که بیشترین حجم نمونه است و تعداد 40 نفر در حدود 13.9در صد به گزینه 1 ( زیاد ) جواب
داده اند که کمترین حجم نمونه است . بنابراین میزان آگاهی سیاسی زنان نمونه مورد مطالعه شهر گرمی در حد متوسط است ( نمودار شماره8-4 ).
نمودار شماره 8-4 : میزان آگاهی سیاسی زنان گروه نمونه مورد مطالعه
4-2- بخش دوم:آمار استنباطی
قسمت دوم فصل چهارم اختصاص به آمار استنباطی دارد.در این قسمت با استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن ، پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها و آزمون فرضیه ها می پردازیم.ما در فصل اول چهار فرضیه داشتیم که در این فصل می خواهیم به آزمون آنها بپردازیم.فرضیه ها بدین صورت هستند:
بین تحصیلات دانشگاهی و آگاهی سیاسی زنان گرمی رابطه وجود دارد.
میان استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی رابطه وجود دارد.
بین اشتغال زنان در بیرون از خانه و میزان آگاهی سیاسی آنان رابطه وجود دارد.
بین ارتباط گروه همسالان و میزان آگاهی زنان شهر گرمی رابطه وجود دارد.
آزمون فرضیه اول:
H0:بین تحصیلات دانشگاهی و آگاهی سیاسی زنان گرمی رابطه وجود ندارد.
H1: بین تحصیلات دانشگاهی و آگاهی سیاسی زنان گرمی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.چون سطح سنجش متغیر مستقل یعنی تحصیلات دانشگاهی بصورت ترتیبی است و متغیر وابسته یعنی میزان آگاهی سیاسی دارای مقیاس فاصله یی است به همین علت از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.
جدول شماره 11-4: ضریب همبستگی اسپیرمن بین تحصیلات و میزان آگاهی سیاسی زنان
متغیر مستقل