دانلود پایان نامه

روزنبام برای تعریف فرهنگ سیاسی دو شیوه را ارائه نموده است: 1-تعریف فرهنگ سیاسی با تاکیدی روانشناختی؛ و 2-تعریف فرهنگ سیاسی با جهت گیری جمعی. در تعریف اول، روزنبام سطح تحلیل را فردی می داند، و می گوید:((فرهنگ سیاسی شامل تمام شیوه های مهمی است که یک شخص بواسطه آنها ذهناً به سوی عناصر ضروری نظام سیاسی اش سوگیری کرده است)). برای مطالعه این نوع فرهنگ سیاسی توجه به آگاهی و احساس فرد نسبت به نمادها، قواعد و نهادهای اساسی نظام سیاسی جامعه و چگونگی پاسخش به آنهاست(به نقل از رضایی،1387،15).تعریف دوم روزنبام به جهت گیری جمعی کنشگران به سوی عناصر اساسی نظام سیاسی مربوط است ، بررسی اینکه چگونه توده های عظیم شهروندان به ارزیابی نظام سیاسی شان می پردازند . باتوجه به این دو تعریف روزنبام فرهنگ سیاسی را از نوع جهت گیری ذهنی به سوی مسائل سیاسی می داند. البته او معتقد است که باید به تعیین و تمیز((ساخت جهت گیری ذهنی)) پرداخت؛ به همین دلیل وی به ذکر عناصر مشترک در فرهنگ سیاسی می پردازد.
در مورد گونه شناسی فرهنگ سیاسی باید گفت تقسیم بندیهای متفاوتی از این کلیدواژه وجود دارد اما اولین و مهمترین الگوی فرهنگ سیاسی را آلموند و وربا در کتاب خود به نام فرهنگ مدنی ارائه نموده اند. مفهوم “جهت گیری” در این تعریف نقش کلیدی دارد. جهت گیری به جنبه های درونی شده موضوعات و روابط مربوط است و جهت گیری شامل :1-جهت گیری شناختی، دانش و عقاید فرد درباره نظام سیاسی، نقشهای آن و مقامات اداره کننده این نقشها، دروندادهایش و بروندادهای نظام سیاسی. 2-جهت گیری احساسی، یا رابطه احساسی و عاطفی با نظام سیاسی،نقشهایش، پرسنل یا کارمندان و مدیران اجرایی آن. 3-جهت گیری ارزیابانه، قضاوت و اظهارنظر درباره مسایل سیاسی که نوعاً مستلزم ترکیب معیارها و استانداردهای ارزشی با دانش و احساسات است.
برطبق دیدگاه آنها جهت گیری و انواع آن با موضوعات زیر در ارتباط قرار می گیرد: 1-کل نظام سیاسی یا نظام سیاسی به عنوان یک کل، که شامل توسعه تاریخی، ابعاد، قدرت و ویژگیهای قانونی آن است. 2-شیوه های درونداد یا ورودیهای نظام سیاسی یعنی نیروی موثر بر تصمیم گیری از قبیل احزاب سیاسی، گروههای فشار و رسانه های گروهی. 3-فرایندهای برونداد یا خروجیها، یعنی کار شعب قانونگذاری، مجریه وقضائیه یا تصمیم گیریهای حاکمیت و نظام سیاسی. 4-خود شخص یا وجود فرد، یعنی ارزیابی شخص از اینکه چه نقشی را در حیطه سیاسی می تواند بازی کند. آنها با توجه به این موضوعات چهارگانه و جهت گیری افراد به این موضوهات، سه نوع فرهنگ سیاسی را مطرح می کنند(جدول شماره2-2):
جدول شماره2 – 2-انواع فرهنگ سیاسی
انواع فرهنگ سیاسی
نظام به عنوان یک موضوع کلی
ورودیهای نظام سیاسی
خروجی نظام سیاسی
خود به عنوان یک کنشگر فعال
ناقص
.
.
.
.
تبعی
1
.
1
.
مشارکتی
1
1