دانلود پایان نامه

گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود 70
بند اول: بازگرداندن عین مال به صاحب آن 70
بند دوم: از بین بردن منبع خسارت 70
گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال 71
بند اول: رد عین در صورت وجود 71
بند دوم: پرداخت بدل 72
گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت 74
مبحث ششم-تفاوت خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی و قهری 76
گفتار اول-از حیث مبنا 76
گفتار دوم-از حیث هدف 77
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79
نتیجه گیری 80
فهرست منابع و مأخذ 83
Abstract 86
چکیده
مسوولیت مدنی وسیله ای است برای پاسخگویی به نگرانی مشروع زیـان دیده ووظـیفه ای است که بر عهده یک مسوول نهاده شده،تا زیان های وارده بر دیگری راجبران کند.این مسوولیت ممکن است قهری یا قراردادی باشد. اگر خسارت در نتیجه عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد حادث شود،مسوولیت جبران آن قراردادی است و درصورتی که مـیان عـامل ورود زیان و شخص زیان دیده رابطه قراردادی نباشد،مسوولیت ناشی از حکم قانون و قهری است.برخلاف این دیدگاه،عده ای مسوولیت جبران خسارات وارده به دیگری را در هردو مورد،قانونی می دانند. اعم از این که میان عامل ورود ضرر و زیان دیده قراردادی در بـین بـاشدیا خـیر،قانونگذار الزام به جبران خسارت می نماید.مسؤولیّت قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد بـه وجود می آید و نتیجه تخلّف از مفاد قرارداد خصوصی است.مسؤولیّت خارج از قرارداد یا قهری در جـایی ایجاد می شود که بـین طـرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسؤولیّت تخلّف از تکالیف عمومی قانونی استنتایج تحقیق حاکی از آن است در هر صورت با توجه به قواعد مسوولیت مدنی،زیان وارده به افراد باید جبران گردد.در همین راستا در حقوق ایران باید به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی، به آینده نیز نظر دارد.در این پایان نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از جبران خسارت در در مسوولیت قهری و قراردادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
کلید واژه: مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، تقصیر، زیان دیده، خسارت.
مقدمه 
مسئولیت
فصل اول-کلیات تحقیق
الف-بیان مساله
هدف قواعد حقوقی در جامعه تنظیم روابط انسانها و ایجاد نظم در جامعه است و مسئولیت مدنی به عنوان عاملی مهم در تحقق این اهداف عبارت از تعهد و التزام شخص به جبران زیان وارده به دیگری است که گاه در معنای عام که شامل مسئولیت قراردادی و قهری میشود و گاه در معنای خاص که همان مسئولیت قهری است به کار میرود؛ مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد ایجاد شده است و مسئولیت قهری عبارت است از این که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری، بدون آن که بین آن دو قراردادی بسته شده باشد مسئول جبران خسارت قرار گیرد.