دانلود پایان نامه
با توجه به تعاریف بیان شده، یکی از اصلیترین ارکان تحقق مسئولیت قراردادی و قهری وجود خسارت یا ضرر میباشد. حقوقدانان ضرر را به معنی کاستی و نقصان دانستهاند و آن را به دو نوع یعنی ضرر مادی که آن را ضرر وارده به اعیان و منافع و حقوق مالی اشخاص دانستهاند و ضرر معنوی که ضرر وارده به عواطف و احساسات اشخاص است تقسیم نمودهاند و البته برخی از ضررها را نیز واحد دو جنبه ضرر مادی و معنوی میشناسند مانند ضرر ناشی از صدمات وارده به جسم و جان و سلامت و حیثیت اشخاص .آن چه که در دین مبین اسلام و قانون مورد تأکید واقع شده است ممنوع کردن اضرار به دیگران و این که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند است ولی همه خساراتی که در جامعه بر افراد وارد میگردد قابل جبران نیستند و الزامیت جبران خسارت وارده منوط است به این که ضرر دارای شرایطی باشد که از جمله آن مسلم بودن، مستقیم بودن، باقی بودن ضرر و قابلیت پیشبینی ضرر است. در خصوص سه قید اول باید گفت که تقریباً در هر دو مسئولیت قراردادی و قهری به عنوان شرایطی برای اینکه خسارتی قابلیت جبران داشته باشد پذیرفته شدهاند اما در مورد قابلیت پیشبینی ضرر به عنوان یکی از اوصاف ضرر قابل جبران میتوان گفت که مسئولیت قراردادی عرصه مورد اتفاق اجرای این قاعده است ولی درباره امکان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاکم است. به طور کلی این که چه خسارتهایی و با چه شرایطی قابلیت جبران دارند و در این مورد چه تناسب و تفاوتی میان مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد؛ پرسش اصلی این پژوهش است که با توجه به مواد قانونی و نظریات مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.
در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگیها و ابعاد آن امکان پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که ازجمله آنها تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها میباشد، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.بنابراین در علت انتخاب موضوع می توان گفت از آنجایی که منع اضرار به غیر و لزوم جبران خسارت چندان مورد تایید قرار گرفته که هیچ قانونی وضع نمی شود مگر با لحاظ این اصول و نیز از آنجایی که بحث از مسئولیت مدنی در میان رشته های حقوق به لحاظ اهمیت آن در جهت صیانت روابط حقوقی بین اشخاص از یک سو و تکالیف مقرر قانونی از سوی دیگر ایجاد قواعد و اصول کلی را ایجاب می نماید، انگیزه برای انتخاب بوده است.
ج-اهداف تحقیق
هدف کلی:
هدف کلی از این تحقیق تبیین و بررسی خساراتی که در مسئولیت قراردادی و قهری قابلیت جبران دارند، میباشد.
اهداف جزئی:
اهداف جزئی این تحقیق عبارت است از بررسی خسارت، انواع و شرایط ان و هم چنین خسارتهایی که در مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری قابل جبران نمیباشند با توجه به مواد قانونی و نظریات مختلف و تلاش جهت رفع ابهامات موجود در مباحث بیان شده.
د- سوالات تحقیق
در مسئولیت مدنی قهری و در مسئولیت مدنی قراردادی ضرر باید دارای چه شرایطی باشد تا قابلیت جبران داشته باشد؟
انواع خسارات قابل جبران در مسئولیت مدنی قراردادی و در مسئولیت مدنی قهری چیست؟
ه-فرضیات تحقیق
به نظر می رسد در مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری شرط مسلم بودن و مستقیم بودن و باقی بودن ضرر یکسان می باشد ولی در مورد قابل پیش بینی بودن ضرر بین دو مسئولیت تفاوت وجود دارد.
به نظر می رسد خسارات قابل جبران شامل: خسارات مادی و معنوی و عدم النفع و از دست دادن فرصت می باشد.
و-سوابق تحقیق
میتوان گفت هر یک از بخشهای موضوع این تحقیق به طور جداگانه در مقالات مختلف و پایاننامهها و کتب ارزشمند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است از آن جمله کتاب اعمال حقوقی و وقایع حقوقی مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان که در کتاب وقایع حقوقی در تعریف مفهوم خسارات، مفهومی عرفی برای آن بیان شده است که عبارت است از نقص در اموال یا از دست دادن منافع مسلم یا لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص؛و از دیگر کتابها ،کتاب الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد دکتر سید مرتضی قاسمزاده و همچنین کتاب مسئولیت مدنی دکتر علیرضا باریکلو و سایر کتب راجع به مسئولیت مدنی می باشد.
ز-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
ق-ساماندهی تحقیق
در این پایان نامه در قالب 5فصل به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته ایم.در فصل اول و دوم به بیان کلیات و تعاریف و مفاهیم پرداختیم.در فصل سوم خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی و در فصل چهارم خسارت قابل جبران در مسوولیت قهری مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل پنجم نیز از تحقیق نتیجه گیری کرده و به ارائه به چند راهکار بسنده کرده ایم.