دانلود پایان نامه

آگاهی سیاسی زنان کارمند مورد مطالعه با شغل خانه دار و آزاد معنادار است اما آگاهی سیاسی زنان کارمند با دانشجو معنادار نیست یعنی این دو شغل اختلاف معناداری در آگاهی سیاسی ندارند .
آگاهی سیاسی زنان دارای شغل آزاد مورد مطالعه با سه شغل خانه دار ، کارمند و دانشجو معنی دار است یعنی اختلاف آماری بین این گروه شغلی وجود دارد.
آگاهی سیاسی زنان دانشجو با دو شغل خانه دار و آزاد معنادار است اما با شغل کارمند معنادار نیست یعنی اختلاف آماری بین آگاهی سیاسی این دو گروه شغلی وجود ندارد.
آزمون فرضیه چهارم:
H0:بین ارتباط با گروه همسالان و میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی رابطه وجود ندارد.
H1: بین ارتباط با گروه همسالان و میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه که متغیر مستقل (ارتباط با گروه همسالان)دارای مقیاس فاصله ای و متغیر وابسته(میزان آگاهی سیاسی)دارای مقیاس سنجش فاصله ای است از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می کنیم.جدول زیر حاصل آزمون این فرضیه است:
جدول شماره 15-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان ارتباط با گروه همسالان و میزان آگاهی سیاسی
متغیر مستقل
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
تعداد
میزان ارتباط با گروه همسالان
**911/0
000/0
288
متغیر وابسته : میزان آگاهی سیاسی زنان
با توجه به اطلاعات جدول شماره 15-4 ملاحظه می شود که همبستگی بین ارتباط با گروه همسالان و میزان آگاهی سیاسی زنان 0.911 و سطح معنی داری sig=0.000 که تا هزارم معنی دار است بیانگر همبستگی بسیار قوی و مستقیم است.یعنی بین ارتباط با گروه همسالان و میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی رابطه وجود دارد پس فرض H0 رد و فرض آماری H1 که همان فرضیه چهارم است تایید می شود.یعنی هرچه ارتباط با گروه همسالان زیاد می شود میزان آگاهی سیاسی بالاتر می رود.
تحلیل رگرسیون
پس از آزمون فرضیه ها اکنون به تحلیل رگرسیون چند متغیره می پردازیم تحلیل رگرسیون بیشتر برای بررسی تاثیر چند متغیر مستقل بر متغیر وابسته است ولی فرضیه های این پژوهش بررسی رابطه است ما در این پژوهش صرفأ برای بررسی این که تمام متغیرهای مستقل فرضیه ها را یک جا بر روی متغیر وابسته تاثیرش را بسنجیم تحلیل رگرسیون را انجام می دهیم . با این تحلیل بررسی می کنیم که آیا رابطه ای که در فرضیه ها بررسی کردیم واقعی است یا نه .
برای تحلیل رگرسیون از روش Enter استفاده کرده ایم چون دراین روش تمامی متغیرها یک جا وارد می شوند و از طرف دیگر در این روش ضرایب رگرسیون جزیی برای تک تک متغیرها محاسبه می گردد.
در این تحلیل می خواهیم تاثیر چهار متغیر مستقل ( میزان تحصیلات ، وضعیت اشتغال ، میزان ارتباط با همسالان و میزان استفاده از رسانه ها ) را بر متغیر وابسته ( میزان آگاهی سیاسی ) بسنجیم . به متغیر های کیفی کدهای تصنعی می دهیم و تحلیل رگرسیون را انجام می دهیم . جداول زیر حاصل خروجی تحلیل رگرسیون است :