دانلود پایان نامه

کلازن و هایتون (2009) در پژوهشی با عنوان «قطب بندی سیاسی میان نخبگان حزبی و اهمیت آگاهی سیاسی میان توده های مردم» به تجزیه و تحلیل عقاید درباره سقط جنین، مسائل نژادی و سیاست های رفاه اجتماعی پرداختند و درصدد مقایسه یافته های خود در بین شهروندان با سطوح مختلفی از اطلاعات سیاسی در طی چندین دهه گذشته برآمدند. آنها فرض را بر این گذاشتند که رشد قطب بندی نخبگان ممکن است باعث تشدید اختلافات در سطح آگاهی سیاسی شود. آنها بر این موضوع تاکید می کنند که چگونه افزایش وضوح سیاست های حزبی باعث پیوند بین تاثیرگذاری نخبگان سیاسی بر روی توده مردم می شود. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد عدم وجود انگیزه برای توسعه عقاید منسجم، حتی با وجود ساده سازی فضای سیاسی، نمی تواند شکاف بین کسانی را که دارای آگاهی سیاسی بیشتر هستند با کسانی که آگاهی کمتری درباره مسائل سیاسی دارند، از بین ببرد.
تحقیق «رضائیان»، با عنوان «بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر میزان تمایل به مشارکت سیاسی زنان در شهر بوشهر» که به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه صورت پذیرفته است، گویای آن است بین متغیرهای مستقل(سن- محل سکونت- میزان تحصیلات- وضعیت تأهل- وضعیت اشتغال و روابط سازمانی) زنان با متغیر وابسته (میزان تمایل به مشارکت سیاسی آنان) رابطه معناداری وجود دارد. (رضائیان، 1382)
قاسمی در تحقیقی تحت عنوان «تحلیلی بر وضعیت مشارکت سیاسی زنان در اصفهان، بین 500 زن 20 تا 39 ساله ساکن در مراکز شهرستان های استان اصفهان» نشان داد که زنان خانه دار و بی کار(اعم از ازدواج نکرده، غیردانشجو و بدون درآمد) در مقایسه با زنان دانشجو و شاغل از سطح مشارکت سیاسی بسیار پایین تری برخوردارند. گروه سنی 20 تا 29 ساله نیز سطح مشارکت سیاسی بالاتری را نسبت به گروه سنی 30 تا 39 ساله نشان می دهد. زنان اصفهانی که در خانواده های بانفوذ اجتماعی بیشتر و سطح رفاه بهتر زندگی می کنند نیز از سطح مشارکت سیاسی بالاتری نسبت به سایر افراد برخوردارند. براساس نتایج این پژوهش هرچه اطلاعات سیاسی زنان افزایش یابد سطح مشارکت سیاسی آنان نیز افزایش خواهد یافت. از میان عوامل فردی و خانوادگی تاثیرگذار بر سطح مشارکت سیاسی نیز به ترتیب متغیرهای اطلاعات سیاسی، نفوذ اجتماعی خانواده و وضع تاهل از اهمیت بیشتری نسبت به بقیه برخوردارند (قاسمی، 1379).
محسن تبریزی و دیگران، در تحقیقی تحت عنوان «طرح ملی بررسی مشارکت سیاسی زنان در 28 مرکز استان کشور، با هدف توسعۀ نظام پایش دائمی وضعیت مشارکت سیاسی زنان و عوامل موثر بر آن» در طول 24 ماه فعالیت تیم تحقیقی متشکل از اساتید دانشگاهی و پژوهشگران فعال در حوزه مسائل اجتماعی زنان و مدیران اجرایی، شاخصهای مشارکت سیاسی را در پنج سطح مشارکت سیاسی خاص، عام، تحمیلی، دوری گزینی سیاسی وعدم مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار داده اند. این تحقیق مشارکت سیاسی عام را شایع ترین و عمومی ترین نوع مشارکت سیاسی و مشارکت سیاسی خاص را از نادرترین انواع مشارکت در نزد زنان ایرانی به شمار می آورد (محسنی، 1384).
بهمنی طراز، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان» به مطالعه رابطه متغیرهایی همچون خانواده، طبقه، تعلیم وتربیت، جنسیت، سن، تحصیلات و شغل با مشارکت سیاسی پرداخته است (بهمنی، 1379).
محمدی، در پژوهشی تحت عنوان «بررسی ارتباط پایگاه اجتماعی و اقتصادی زمینه های خانوادگی، ساخت شخصیتی افراد با میزان مشارکت سیاسی آنان» نشان داد که بین متغیرهای درآمد، محل سکونت، مشارکت در تصمیم گیری خانواده، میزان مشارکت سیاسی والدین، احساس ناکامی، جنسیت، پایگاه اقتصادی اجتماعی با میزان مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد. به نحوی که در ارتباط با متغییر جنسیت معلوم شد که میزان مشارکت سیاسی مردان بیشتر از زنان است و پایگاه اقتصادی اجتماعی آنان نقش تعیین کننده ای بر مشارکت سیاسی ندارد (محمدی، 1380).
عباسی، در تحقیق دیگری تحت عنوان «بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی معلمان» مشخص نمود که بین آگاهی و مهارت فرد در مورد مشارکت، موانع و محدودیت های مشارکت با میزان مشارکت سیاسی افراد رابطه معنی داری وجود دارد (عباسی، 1381).
سراج زاده، طی پژوهشی تحت عنوان «بررسی میزان مشارکت مردم در انتخابات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی» نتیجه گیری نمود که تبلیغات و انگیزش های دینی مردم بر شرکت آنها در انتخابات نقش مهمی داشته است به نحوی که ارزش ها و نهادها، نگرش های دینی در سیاسی کردن افراد جامعه مؤثر بوده و روند مشارکت جویی و زندگی سیاسی را تعیین می کنند (سراج زاده، 1368).
رضی، نیز طی پژوهشی تحت عنوان «بررسی تطبیقی میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره ششم ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی» به تحلیل رفتار سیاسی مردم پرداخته و معتقد است روند رفتار مردم دارای فراز و نشیب بوده است و متغیرهای اجتماعی از قبیل مذهب، شهر نشینی تعداد جمعیت شهری و. .. نقش مؤثر داشته اند. به نحوی که تورم، بیکاری و شهر نشینی تأثیرات منفی، سواد و جنسیت بیشترین تأثیر مثبت را بر مشارکت سیاسی داشته اند. (رضی، 1374).
فصل سوم
روش شناسی
3-1- روش پژوهش
روش پژوهش حاضر بصورت کتابخانه ای و میدانی است . تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی است . این تحقیق درصدد یافتن رابطه ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان گرمی است . متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش رسانه های جمعی، تحصیلات، نقش همسالان و وضعیت اشتغال که به عنوان متغیر مستقل و آگاهی سیاسی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است . روش دوم بصورت کتابخانه ای است روش کتابخانه ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش ، از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه ، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش ، جدول و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام شده است.
3-2 – جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان شهرستان گرمی که در سال 91-92 در این شهرستان ساکن هستند را تشکیل میدهد .
3-3 – حجم نمونه و روش نمونه گیری
تعداد زنان 20 سال به بالا در این شهرستان حدود 9127 نفر است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 368 نفر از این زنان به عنوان نمونه مورد آزمون قرار می گیرند.
روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده است . در میان روش های نمونه گیری با احتمالات برابر، روش نمونه گیری تصادفی ساده یکی از ساده ترین و قدیمی ترین روش های نمونه گیری است که در عمل کاربرد بسیاری دارد. اگر نمونه ای به حجم n از جامعه ای به حجمN به گونه ای انتخاب شود که هر نمونه شانس یکسان برای انتخاب شدن داشته باشد ، آن را نمونه گیری تصادفی ساده می نامند. 
3-4 – ابزار گرد آوری اطلاعات
جهت بررسی متغیر ها و فرضیه های پژوهش به حیث ماهیت موضوع، پرسشنامه ای طراحی شده و در اختیار 20 نفر قرار گرفت و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تغییراتی در سوالات و گزینه های آن اعمال شده و در نهایت پرسشنامه با ضریب آلفای 969/0 بدست آمد .این پرسشنامه در طیف لیکرت و در پنج گزینه ( خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) با نمره گذاری1 تا5 میباشد . سوالات از اطلاعات دموگرافیک آغاز شده و در نهایت میزان آگاهی سیاسی را مورد سنجش قرار میدهد .
3-5 – روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررسی داده ها ابتدا از آمار توصیفی متشکل از میانگین ، انحراف معیار ، همچنین جداول فراوانی و درصد فراوانی، برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی اسپرمن ، پیرسون ، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و در نهایت تحلیل رگرسیون استفاده شده است .