دانلود پایان نامه
اولین قدم در فرآیند تدوین خط مشی ایجاد یک روحیه آمادگی در خود و دیگران است . این روحیه باید از بالاترین سطح مدیریت تا پائین ترین سطوح اجرائی گسترده شود. ایجاد روحیه آمادگی نیاز به عواملی موثر در این امر دارد که ما آنرا عملیات مقدماتی مینامیم. این عملیات به ترتیب زیر قدم اول از فرآیند تعیین خط مشی را شکل می دهند (عطاران، 1388).
– امکان سنجی برای اطمینان از مهیا بودن امکانات، منابع مالی و بخصوص گرایش قلبی مدیران ارشد، توسط یک گروه کاری آشنا به موضوع آموزشهای الکترونیکی .
– تشکیل یک گروه کاری برای تدوین خط مشی. این گروه ممکن است از طریق قرارداد با یک موسسه تخصصی در امر آموزشهای الکترونیکی تشکیل شود.
– تعیین عناوین مهمی که در تدوین خط مشی نقش اساسی دارند.
– مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز و منابع تهیه آنها در جهت روشن کردن اولویت ها، امکانات، منابع مالی، وضعیت نیروی انسانی و مانند اینها.
– گردآوری و دسته بندی اطلاعات بمنظور تصمیم گیری در اطراف عناوین تعیین شده در بند سوم.
– تحلیل اولیه اطلاعات بدست آمده و تعیین وسعت کار (عطاران، 1388).
آنچه در انتهای قدم اول بدست میآید میتواند در تعریف حد و اندازه های آموزش الکترونیکی موثر واقع شود. به بیان دیگر وسعت آموزشهای الکترونیکی تا حد زیادی در این مرحله مشخص میشود. بعنوان مثال ، اگر اطلاعات بدست آمده در باره دامنه آموزشهای الکترونیکی مربوط شود به آموزش ضمن خدمت معلمین ، میتوان معین کرد که آموزشهای مذکور در کدامیک از اندازه های زیر مورد نظر است .
– آموزش کلیه معلمین در سطح کشور و در تمام زمینه های موردنظر.
– آموزش معلمین یک استان در تمام زمینه های مورد نظر.
– آموزش کلیه معلمین در سطح کشور و در تعداد معینی از زمینه های مورد نظر.
– آموزش معلمین یک یا چند استان در زمینه ای مورد نظر.
– آموزش معلمین از طریق یک شبکه آموزشی واحد.
– آموزش معلمین در استانهای مختلف از طریق شبکه های آموزشی مستقل .
قدم دوم- تعیین وظیفه و دورنمای حرکت:
دومین قدم در تدوین خط مشی تهیه پیش نویس وظائفی است که بردوش سیستم آموزشهای الکترونیکی قرار میگیرد. وظیفه یا ماموریت آموزش الکترونیکی به بیان دیگر تعریف کلی تری از اهداف مورد نظر است. عبارت است از کلیه فعالیت هائی که در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر به عهده سیستم آموزشی گذاشته میشود. در این راستا شرح وظایف باید به سه سوال اساسی پاسخ بگوید. چه باید کرد؟ چگونه ؟ و چرا؟
بنابراین، براساس اطلاعات بدست آمده از قدم اول می توان بطور کاملاً دقیقی به تشریح بند بند وظایف محوله پرداخت .
دورنمای حرکت در مقایسه با وظیفه ها یک نگاه کلی تر و فراگیرتر به اهداف مورد نظر در آموزشهای مجازی است . بیان دورنمای حرکت در واقع روشن کننده سمت و سوی حرکت است (زمانی، 1383).
در مثالی که برای آموزش ضمن خدمت معلمین زده شد، میتوان بخشی از بیانیه های مربوط به ماموریت و دورنمای آموزشهای الکترونیکی را بشرح زیر بیان کرد.